U progresu

Osigurati redovno snadbijevanje pitkom vodom u svim MZ

Opštine: Banovići

Posebnu pažnju posvetiti razvoju komunalne infrastrukture. Nedopustivo je da u 21. vijeku građani većeg broja MZ Opštine Banovići još uvijek nemaju riješene osnovne potrebe svakog čovjeka, vodu za piće, putnu infrastrukturu, uličnu rasvjetu, kanalizaciju itd.. SDA Banovići će u četverogodišnjem mandatu 2020-2024. osigurati redovno snadbijevanje pitkom vodom u svim MZ i toplicirati dijelove grada koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja, planirajući sredstva u Općinskom budžetu za ovu namjenu ne tražeći, kao što je do sada slučaj da se kapitalna ulaganja isključivo finansiraju sa drugih nivoa vlasti.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

U okviru projekta dogradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže sa priključcima u ulicama Radnička, Radinskih rudara i Breštica, izvršena je rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže dužine tri hiljade i sedam stotina metara kao i svi drugi prateći radovi koji podrazumijevaju uspješno okončanje projekta. 

Takođe, postavljeni su kućni priključci, čime je uspostavljena bolja kontrola potrošnje vode i efikasnija naplata iste, navedeno je na zvaničnoj stranici Općine Banovići 26.7.2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 270 hiljada konvertibilnih maraka od čega je stotinu hiljada obezbijedio Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ovo je nastavak rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koji se realizuje proteklih nekoliko godina, a sve kako bi se smanjili gubici vode u sekundarnoj mreži i obezbijedilo bolje snabdijevanje vodom sa gradskog rezervoara, a da se aktivnosti na poboljšanju vodosnabdijevanja u kontinuitetu se nastavljaju i dalje, potvrdio je pomoćnik općinskog načelnika Amir Mrkonjić:

Mi smo već pripremili nekoliko projekata, pored aktivnosti koje provodi JP Vodovod i kanalizacija, uradili smo dva projekat koji se odnose na dio prigradskih naselje, naselje Mušići i Grivice – Ekonomija, s također smo aplicirali prema višim nivoima vlasti.  Nedavno smo u mjesnoj zajednici Banovići Selo, naselje Ramići, imali jednu intervenciju, gdje su građani imali problema sa vodosnabdijevanjem. Naime, radi se o prečnicima koji nisu odgovarali, mi smo zamijenili glavnu cijev, izvršili određenu sanaciju na samom rezervoaru i tamo je planirano da se uradi glavni glavni projekat vodosnabdijeavnja u naredom periodu.

Amir Mrkonjić,  26.7.2021.

Implementacijom projekta „Obezbijeđivanje dodatnih količina pitke vode u Banovići Selu“, općina Banovići uradila je dvije bunarske bušotine te izvršila  rekonstrukciju centralnog vodovoda. Kako je još na zvaničnoj stranici te opštine tim povodom rečeno, u međuvremenu je došlo do zamuljivanja bušotina i smanjenja kapaciteta vode, zbog čega je općinski načelnik dr. Bego Gutić donio odluku da se ovaj problem riješi.  

Polovinom godine izvršeno je odmuljivanje, kompresovanje i klipovanje bunarske bušotine kod Jezera, a ovih dana je to isto urađeno i na bunarskoj bušotini u Selu II. Naredna aktivnost je dezinfekcija kompletnog sistema (pumpne stanice, potisnog cjevovoda i rezervoara na Sibovcu), obzirom da isti nije bio u upotrebi duži period. Nakon toga uradit će se analiza kvalitete vode i ona će se, ako bude zadovoljavajuće kvalitete, pustiti u upotrebu. Radove na čišćenju bunarskih bušotina u Banovići Selu izvela je firma „Geoservis“ d.o.o Živinice, a finansirani su iz budžeta Općine.

Općina Banovići, 15.11.2021. 

Nakon što je završena izgradnja novog vodovoda za naselja Delići i Handalići u Mjesnoj zajednici Tulovići za potrebe ovih naselja, krajem novembra 2021. godine, urađena je i bunarska bušotina u Šehića potoku a koja bi trebala biti dio sistema vodosnabdijevanja navedenih naselja. 

Kako je tom prilikom još naglašeno, testno bušenje pokazalo je da je izdašnost bušotine 1 litar u sekundi što je sasvim dovoljno da se obezbijede nedostajuće količine vode za Deliće i Handaliće. Radove su izveli radnici firme „Geoservis“ d.o.o Živinice, a sredstva za ovu namjenu osigurana su iz budžeta Općine.

Naredni korak je utvrđivanje stvarnog kapaciteta bušotine i analiza kvalitete vode. Ukoliko voda svojom kvalitetom zadovolji propisane standarde Općina će izvršiti nabavku pumpe te će ista biti pripojena na lokalni vodovod. U općini Banovići planirali su da u narednom periodu urade još jednu bušotinu u MZ Tulovići kako bi se obezbijedile dodatne količine pitke vode za potrebe mještana naselja Mecić.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!