Neispunjeno

Organizirane i profesionalne policijske i obavještajne službe

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Zalažemo se za demokratsku i profesionalnu policiju te sigurnosne agencije koja će biti izvan utjecaja dnevne politike./Za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma potrebne su dobro organizirane, profesionalne i s državne razine financirane i koordinirane policijske i obavještajne službe. Stoga podržavamo maksimalnu profesionalizaciju, modernizaciju u opremanju i obuci ovih službi u BiH. (…)

Obrazloženje

Iako su u radu Vlade FBiH, u mandatu 2014-2018. zabilježene određene aktivnosti koje su se ticale bezbjedonosnih struktura u FBiH, iste se ne mogu smatrati kao pozitivan pomak ka ispunjavanju ovog obećanja. Ako se uzme u obzir da ne postoji parlamentarni nadzor nad OSA-om, te da je rad Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije BiH (OSA) potresle mnoge unutrašnje afere i urušile njen kredibilitet, činjenice govore da je situacija daleko od dobro organiziranih i profesionalnih obajveštajnih službi. S druge strane, policijske snage u FBiH nisu finansirane sa državne razine.

Na 18. sjednici Vlade FBiH, održanoj 20.08.2015. godine, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, čije se odredbe primjenjuju na policijske službenike zaposlene u Federalnoj upravi policije.

Riječ je o sistemskom zakonu kojim se reguliraju sva pitanja iz radno-pravnog statusa policijskih službenika, koja dosad nisu bila uređena ili su bila neprecizna. Zakon je rađen u saradnji sa OHR-om, Evropskom komisijom i Ambasadaom SAD, koji su uputili i pisanu podršku za njegovo usvajanje.

Nakon analize postojećeg zakona, koji je donesen 2005. godine, utvrđeno je da treba promijeniti više od 50 posto odredaba, te je, imajući u vidu da su dosad bile dvije izmjene i dopune ovog propisa, ocijenjeno da treba izraditi potpuno novi tekst Zakona o policijskim službenicma FBiH.

Nacrt zakona podijeljen je i sistematiziran u 16 poglavlja, a temelji se na načelu da policijski službenici mogu biti raspoređeni samo u Federalnoj upravi policije, unutar koje se organiziraju poslovi borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma, međukantonalnog kriminala, droge i drugih opojnih sredstava i zaštite ličnosti i objekta. S obzirom da je za obavljanje tih poslova potrebna primjena policijskih ovlaštenja utvrđenih ovim zakonom te poslove mogu obavljati samo policijski službenici. Prema odredbama ovoga zakona policijski službenici imaju 13 ovlasti.

Novina je obaveza za policijske službenike da se podvrgnu periodičnom zdravstvenom pregledu koji organizira Federalna uprava policije. Na taj način osigurava se raspored policijskog službenika na radno mjesto koje odgovara njegovom zdravstvenom stanju. Također, dato je ovlaštenje direktoru Federalne uprave policije za upućivanje policijskog službenika na ocjenu radne sposobnosti radi rješavanja njegovog radnopravnog statusa.

Nacrtom zakona je, kao iznimka, utvrđena i mogućnost Federalnoj upravi policije da zapošljava policijske službenike koji su trenutno zaposleni u drugom tijelu u Bosni i Hercegovini. Regulisano je i pitanje nadležnosti za donošenje rješenja o pravima koja pripadaju direktoru i zamjeniku direktora Federalne uprave policije, jer prilikom njihovog imenovanja postoji specifičnost da ih imenuje Vlada FBiH, a njihov rad prati Neovisni odbor. Ovo je pitanje riješeno tako što ministar donosi rješenje za direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije. Nacrtom zakona drukčije je uređeno pitanje penzijskog osnova za policijske službenike u odnosu na Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Novi Zakon o policijskim službenicima spada među složenije, te da je za njegovu potpunu primjenu i uređivanje svih pitanja na koja se odnosi potrebno donijeti 28 podzakonskih propisa.

Nacrt zakona usvojen je u oba doma Parlamenta FBiH, ali daljnjih aktivnosti nije bilo.

Na 32. Sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, Federalna vlada donijela je Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH jer dosadašnja nije u cijelosti i na jasan način regulisala pojam čina i svrhu njegovog postojanja. To je u praksi predstavljalo poteškoće u provođenju pojedinih odredbi Zakona o policijskim službenicima FBiH i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa. Poteškoća se, prije svega, odnosila na propis o unapređenju u viši čin. Također, nije na jasan način bilo precizirano kada se i u kojim slučajevima policijskom službeniku dodjeljuje čin.

Donesena Uredba propisuje postupak dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima zaposlenim u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnoj upravi policije, kao i radna mjesta policijskih službenika koja su u skladu s njihovim činom, te ona koja će biti popunjena u čin mlađeg inspektora putem zapošljavanja novih policijskih službenika, kao i radna mjesta koja će biti popunjena putem unapređenja policijskih službenika s nižim činom.

Kako je propisano, čin dodijeljen policijskom službeniku zaštićen je i ne može biti oduzet, osim u slučajevima prestanka radnog odnosa ili okončanja mandata direktora Uprave policije i zamjenika direktora Uprave policije, a rješenje o oduzimanju čina donosi direktor Uprave policije. Rješenje o oduzimanju čina po okončanju mandata direktora i zamjenika direktora Uprave policije donosi Vlada FBiH.

Činovi se dodjeljuju policijskim službenicima u Upravi policije popunom upražnjenog radnog mjesta koje je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji – zapošljavanjem u početni i unapređenjem u viši čin, odnosno imenovanjem za direktora – glavnog generalnog inspektora policije i zamjenika direktora Uprave policije – generalnog inspektora policije.

Policijskom službeniku može biti dodijeljen jedan od jedanaest Uredbom propisanih činova: policajac, stariji policajac, narednik, stariji narednik, mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor, samostalni inspektor, glavni inspektor, generalni inspektor policije, glavni generalni inspektor policije.

Ove činove dodjeljuje direktor Uprave policije, osim posljednja dva, koje, na osnovu rješenja Vlade FBiH, dodjeljuje federalni ministar unutrašnjih poslova.

Na 74. sjednici Vlade FBiH, održanoj 27.10.2016. godine, Vlada je podržala inicijativu Federalne uprave policije i formirala interresornu Radnu grupu čiji je zadatak da, u roku od 30 dana, ostvari uvid i sačini analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih  instrumenata  za gasnu i tečnu hromatografiju  i druge slične laboratorijske opreme u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama. Na osnovu toga će pripremiti  prijedlog  za  eventualnu  preraspodjelu  adekvatne,  nedovoljno iskorištene opreme u Federalnu upravu policije.

Kako je obrazloženo u inicijativi, jedna od nadležnosti Federalne uprave policije poslova je i kriminalističko-tehničko vještačenje za svoje potrebe, kao i na traženje drugih nadležnih organa. Za hemijska i toksikološka vještačenja neophodna je oprema znatne vrijednosti, odnosno nužna je nabavka instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju. Ova oprema se već nalazi u zavodima federalnog nivoa (kao što su Zavod za agropedologiju, Zavod za poljoprivredu, Agromediteranski zavod itd.) i nije iskoristiva u obimu u kojem bi to mogla biti, a čak postoji i oprema koja se i ne koristi u redovnom radu.

Stoga je stajalište Federalna uprava policije da bi bilo svrsishodno utvrditi stanje opremljenosti i iskorištenosti, odnosno potrebu za specijalističkim laboratorijskim instrumentima za gasnu i tečnu hromatografiju i drugom sličnom laboratorijskom opremom u federalnim organima uprava, te je, eventualno, preraspodijeliti.

Ovo bi, ujedno, doprinijelo racionalizaciji javne uprave, povećanju efikasnosti i smanjenju troškova, što je i jedan ciljeva Reformske agende.

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u organizaciji TIKA-e i Akademije realizovan je kurs o temi: “Osnovna obuka za istragu cyber kriminala” od 2. do 6. 4. 2018. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!