Djelimično ispunjeno

Obrazovanje i tržište rada

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Obrazovanje

“Foča je univerzitetski grad i grad mladosti. Mladi ljudi se moraju zadržati na ovim prostorima, da se svakom mladom čovjeku nakon završetka školovanja omogući da odradi pripravnički staž i da mu se u što kraćem roku obezbijedi radno mjesto. Reforma obrazovanja mora da krene sa republičkog nivoa, jer trenutni sistem obrazovanja nije usklađen sa potrebama tržišta rada. Smatramo da bi lokalna zajednica u saradnji sa realnim sektorom trebala davati prijedloge za potrebnim kadrovima. Srednje stručno obrazovanje se decenijama zanemaruje, a sve je veća potražnja za majstorima svog zanata. Potrebno je naglasiti i potrebu za obrazovanjem kadra u informacionim tehnologijama”

Izvor: Radio Foča

Govoreći o planovima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) za predstojeću školsku 2019/2020. godinu, ministrica Natalija Trivić je izjavila da će “u septembru početi reforma obrazovanja” te da će se u okviru tog procesa “raditi i na izradi nove strategije obrazovanja u RS i donošenju novih akata”.

Trivić je, između ostalog, naglasila i da upisna politika obrazovnih ustanova “treba biti usmjerena ka potrebama tržišta rada i praćenju novih tehnologija” te pojasnila koji će koraci biti poduzeti u narednom periodu.

Očekujemo da u školskoj 2020/2021. godini imamo pilot programe koji će biti sprovođeni u školama. Cilj je da poboljšamo dignitet obrazovnih ustanova, da učenici koji završavaju osnovnu i srednju školu imaju željeni nivo znanja i da uvedemo nove metode u izvođenju nastave. Radićemo i na reviziji postojećih i novim nastavnim planovima i programima, a nastavni kadar i stručne saradnike edukovaćemo u kontinuitetu. Suština kompletnog ovog procesa je da imamo djecu koja će stečena znanja moći primijeniti u praksi i koja će biti prilagođena potrebama tržišta rada.

Natalija Trivić, 10.07.2019.

Vlada Republike Srpske usvojila je u maju 2020. godine, po hitnom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u  obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje  prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Ministarka Natalija Trivić navela je da je uveden i termin projektna nastava koja se razlikuje od praktične nastave.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.

Kako bi se nastavile najavljene reformske aktivnosti u obrazovanju, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, pokrenulo je novi portal pod nazivom “Nova škola za novo doba”, a koji je svim korisnicima postao dostupan od 11.09.2020. godine.

Putem navedenog portala su predstavljene sve aktivnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike srpske, a koje se odnose na realizovane i započete reformske procese u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Također, sve škole u Republici Srpskoj imaju mogućnost da na portalu predstave svoje najznačajnije aktivnosti, a koje su u vezi s reformskim procesima u obrazovanju.

Kako je na stranici Vlade Republike Srpske navedeno 11.09.2020. godine, “kombinacija tradicionalnog oblika  učenja, interaktivne nastave i upotreba novih tehnologija u nastavi u osnovi je razvojnog modela na kojem se temelji započeti reformski proces u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj. Cilj nam je da stvorimo sve preduslove za zdrav rast i razvoj učenika, da ih rasteretimo suvišnog gradiva i motivišemo da stiču znanja i vještine koje će sutra znati primijeniti u životu.” 

Prema riječima ministrice za prosvjetu i kulturu Republike Srpske Natalije Trivić, cilj Ministarstva je da reformske pravce i aktivnosti približi svim učenicima, nastavnicima i roditeljima kako bi zajedno gradili „novu školu za novo doba“ i unaprijedili vaspitno-obrazovni sistem u korist cijele društvene zajednice i razvoja Republike Srpske. Programski sadržaji su već uvedeni, što znači da na određenim programima ministarstvo testira kako djeca reaguju na novi način predavanja, kroz uključivanja u kvizove putem kojih digitalno posmatraju sve animacije i na potpuno nov način steknu saznanja.

Realizovane aktivnosti na području predškolskog obrazovanja uključuju: besplatne vrtiće za djecu bez roditeljskog staranja i djecu sa smetnjama u razvoju, tromjesečni predškolski program za djecu koja nisu išla u predškolsku ustanovu, jačanje partnerstva sa roditeljima i psihosocijalna podrška roditeljima djece sa smetnjama u razvoju uz adekvatan program obuke vaspitača, organizovanje rada resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u Istočnom Novom Sarajevu, Trebinju i Bijeljini,  organizacija novih predškolskih ustanova i rekonstrukcija postojećih i realizacija kampanje “Vrtići za sve” u saradnji sa UNICEF-om.

Kada je riječ o realizovanim aktivnostima na području osnovnog obrazovanja, one se odnose na: razvijeni su inovirani nastavni planovi i programi sa fokusom na ishode učenja, cjelovit razvoj i efikasan nastavak obrazovanja, kao i fakultativna nastava na kojoj će učenici po prvi put moći da biraju fakultativne predmete u skladu sa svojim sklonostima kroz nove programe Domaćinstvo, Mali programeri 1 i 2, Istraživači zavičaja i Kaligrafija. Kroz unaprijed pripremljene priručnike,  učenici prve trijade osnovnih škola svaki nastavni dan započinjat će petnaestominutnim vježbanjem. Uvedena je i digitalizacija i eUčionice kroz eDnevnik putem kojih će biti moguće kreirati virtuelne učionice, testove za ponavljanje i ocjenjivanje i digitalna sveska. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izradilo je priručnik sa smjernicama u kojima su pruženi praktični savjeti predškolskim ustanovama i osnovnim školama za prilagođavanje prostora za učenje kako bi se omogućilo uvođenje inovativne pedagogije.

U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja fokus je bio na usklađivanju upisnih politika i nastavnih planova i programa sa potrebama tržišta rada. Aktivnosti koje je ministarstvo realizovalo su: novi nastavni planovi u skladu sa standardima zanimanja i potrebama tržišta rada. Za školsku 2020/2021. godinu Republički pedagoški zavod razvio je 106 nastavnih planova i programa za srednje stručno obrazovanje u skladu sa standardima zanimanja i potrebama tržišta rada. Usaglašeni su nastavni programi predmeta od nacionalnog značaja sa Srbijom kroz tematsko-integrativni pristup u izučavanju predmeta, kao i definisanju tema oko kojih će se integrisati ishodi i sadržaji predmeta od nacionalnog značaja. Ministarstvo prosvjete i kulture RS u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Privrednom komorom i ostalim društvenim partnerima izvršilo je reviziju i standardizaciju za 54 zanimanja. 

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Pravilnik o planu upisa učenika u srednje škole za školsku 2022/2023. godinu, kojim je predviđen upis 10.032 učenika. Upisna politika za novu školsku godinu vođena je u skladu sa potrebama tržišta rada i iskazanim potrebama za nastavak daljeg školovanja na visokoškolskim ustanovama. Na prijedlog poslovne zajednice uvedena su i dva nova zanimanja: Tehničar za robotiku i CNC operater u struci Mašinstvo i obrada metala.

U saradnji sa poslovnom zajednicom i jedinicama lokalnih samouprava, definisana je i Lista deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu, kojom je obuhvaćeno 19 zanimanja u 36 srednjih škola i 28 jedinica lokalne samouprave. Učenici koji se opredijele za deficitarna zanimanja, od Ministarstva prosvjete i kulture RS, u toku 2022/2023. godine, dobijat će mjesečne stipendije u iznosu od 100 KM i besplatan prevoz od kuće do škole za vrijeme trajanja nastavne godine.

Ministrica prosvjete i kulture RS Natalija Trivić 22.06.2022. godine najavila je da se od septembra 2022. godine očekuje početak rada umjetničkih škola, umjesto muzičkih.

Kako je navela ministrica Trivić, srednje umjetničke škole će biti osnovane tako što će se u njima osim muzičkih, izučavati i predmeti iz oblasti slikarstva, baleta i drugih vidova umjetnosti. 

Osnovali smo Simfonijski orkestar u okviru Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji je preduslov za razvoj opere, te uz balet, koji će se razvijati, kao i uz dvije akademije umjetnosti na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, pravimo sinergiju između grana umjetnosti, koje će vidno doprinijeti razvoju Republike Srpske.

Natalija Trivić, ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske, 22.06.2022.

Na 177. sjednici Vlade Republike Srpske, usvojena je Informacija o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 01.04-30.06.2022. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!