Ispunjeno manjim dijelom

Nastavak procesa strukturnih prilagodbi i reformi u ekonomskom sistemu

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Nastavak procesa strukturnih prilagodbi i reformi u ekonomskom sistemu

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Na svojoj 3. sjednici, Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godina“, koji su prethodno usvojile vlade Republike Srpske, Federacije BiH.

Kako je navedeno u saiopšenju Vijeća ministara nakon održane sjednice “politike definisane u ovom dokumentu u potpunosti su usaglašene sa Programom ekonomskih reformi za period 2019 – 2021. godina i bile su osnova za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020 – 2022. godina.”

Ključne mjere dokumenta „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godina“ usmjerene su na održiv i ubrzan ekonomski rast, veću konkurentnost privatnog sektora i bolje poslovno okruženje, depolitizaciju i povećanu efikasnost preduzeća u javnom vlasništvu, reformu zdravstvenog sistema, zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz zemlje i omogućavanje mladim i ženama da dostignu svoj puni potencijal. Mjere će biti provođene u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog nivoa vlasti i razrađivane u saradnji sa Evropskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, što će podržati usklađenost zemlje sa zahtjevima za pristupanje Evropskoj uniji i ubrzati proces pridruživanja.

Vijeće ministara BiH, 30. januar 2020.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, usvojilo je i Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu (PER BiH 2020 – 2022) koji je, kako je navedeno, izrađen prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

DEP BiH je zadužena da dokument prevede na engleski jezik i dostavi Direkciji za evropske integracije (DEI) BiH, koja će ga proslijediti Evropskoj komisiji najkasnije do 31. 1.  2020. godine.


Na 16. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 10. 9. 2020. usvojen je Akcijski plan i Smjernice za programe ekonomskih reformi 2021. – 2023. godine Zapadnog Balkana i Turske

Direkcija za ekonomsko planiranje zadužena je da da kao koordinator za Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. – 2023. godine na razini Bosne i Hercegovine u suradnji s koordinatorima Republike Srpske i Federacije BiH provede Plan aktivnosti i u skladu sa Smjernicama pripremi dokument Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. – 2023. godine.

Direkcija za ekonomsko planiranje će obavijestiti sve nadležne institucije o obvezi provođenja Plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. -2023. godine u skladu sa Smjernicama.

Pred institucijama BiH se nalazi zadatak izrade Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. – 2023. godine (PER 2021. – 2023.) koji predstavlja poboljšanu verziju Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), a koji su podnosile zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. Program ekonomskih reformi treba sadržavati srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, kao i sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Dokument treba biti dostavljen Europskoj komisiji najkasnije do 31. 1. 2021. godine.


Vijeće ministara BiH je na 39. sjednici, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kao iskorak u procesu usklađivanja bh. zakonodavstva sa legislativom EU u ovoj oblasti. Donošenjem ove odluke omogućilo se da od 1. jula 2021. godine počne i primjena elektronskih carinskih postupaka, prvenstveno novog elektronskog provoznog (tranzitnog) sistema (New Computerised Transit System – NCTS ), faze 5 u carinskom području BiH, kao i primjena elektronskih carinskih deklaracija u izvoznim carinskim postupcima, kao i uvoznim procedurama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!