Ispunjeno manjim dijelom

Kontinuirani profesionalni razvoj stručnog osoblja u JU

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Kada su u pitanju ljudski resursi u JU, svjesni smo da je jedan od glavnih problema nefunkcionalne, netransparentne i neučinkovite javne uprave u nedostatku profesionalnog i stručnog kadra te je potrebno raditi na: kontinuiranom profesionalnom razvoju stručnog osoblja

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

7. jula 2020. godine predstavnici Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 usaglasili su tekst Akcionog plana za reformu javne uprave – dokumenta koji predstavlja jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU.

Konačno nakon dvije godine usaglašavanja mi imamo ključne dokumente da bi nastavili modernizovati upravu u BiH na način da ona bude transparetnija, otvorenija, efektivnija i da pruža pouzdanije, efikasnije i jeftinije usluge građanima i poslovnoj zajednici.“

Koordinator za reformu javne uprave BiH, Dragan Ćuzulan, 7. juli 2020.

Ćuzulan je nepomenuo da je Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta proveo javne konsultacije o Akcionom planu tako da će ovaj dokument odmah biti poslan i vladama u BiH, te Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Mjere u Akcionom planu odnose se na jačanje kapaciteta javne uprave kroz implementaciju principa i dostizanje principa i standarda zemalja EU, uspostavljanje korisnički orijentisane i transparentne javne uprave, izgradnju profesionalnog i depolitizovanog službeničkog sistema zasnovanog na merit sistemu i uspostavljanje racionalne, koherentne, efikasne, efektivne i odgovorne organizacione strukture javne uprave na svakom nivou upravne vlasti. Za sprovođenje akcionog plana za reformu javne uprave BiH biće potrebno 61 milion KM. Prije nekoliko dana Republika Srpska je usvojila i Strateški okvir za reformu javne uprave i to dvije godine nakon što su to uradile Vlada Federacije BiH, Vlada Brčko distrikta BiH i Vijeće ministara BiH.

Saopćenje, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, 7. juli 2020.

Dan kasnije održan je 4. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, na kojem je istaknuto “kako je završetak neophodnih koraka u reformi javne uprave jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije”, a Komisija je također izrazila zadovoljstvo zbog usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2020.

Krajem 2020. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

Akcioni plan obuhvata pet stubova u kojima su planirane reformske intervencije, i to Razvoj politika i koordinacija, Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama, te sadrži ukupno 165 aktivnosti koje će biti realizirane do 2022. godine.

U novembru 2021. godine u organizaciji projekta “Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini” u Trebinju održana je dvodnevna radionica o temi “Važnost uvođenja i primjene standarda upravljanja kvalitetom u kontekstu efikasnosti procesa reforme javne uprave”. Polaznici radionice, rukovodeći državni službenici sa sva četiri upravna nivoa u Bosni i Hercegovini, imali su priliku da, u interaktivnom procesu upoznaju se o alatima za upravljanje kvalitetom, o ispitivanju zadovoljstva korisnika i zadovoljstva zaposlenih, ali i praktičnim iskustvima određenih organizacija o uvođenju gore nabrojanih alata. Predavači na radionicu su bili Kenan Avdagić (Ured koordinatora za reformu javne uprave), Azra Kost (Agencija za državnu službu BiH) i Dalibor Ćopić (Agencija za državnu upravu RS).

Ured koordinatora za reformu javne uprave i Regionalna škola za javnu upravu organizirali su u četvrtak 18.11 i petak 19.11.2021. godine na Jahorini radionicu o temi nalaza analiza izrađenih u okviru projektnog zadatka “Najbolja praksa i transfer znanja za ključne pružaoce usluga u BiH”, a kao dio podrške ReSPA InCountry mehanizma. Na radionici je sudjelovalo 20 predstavnika institucija, te je ovakav pristup zajedničkom radu prepoznat kao produktivan i koristan u smislu dogovaranja zajedničkih i narednih koraka u ovoj oblasti.

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za statistiku BiH i Transparency International BiH održali su 17.5.2022. godine radionicu za službenike i službenice državnih institucija Bosne i Hercegovine iz oblasti proaktivne transparentnosti, na kojoj su objašnjeni koncept otvorene vlasti i prednosti koje nosi transparentan pristup u objavljivanju podataka.

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Ministarstvu civilnih poslova BiH održava se dvodnevna radionica (15-16.06.2022) za prioritetizaciju i izradu Akcionog plana za uvodjenje evropskog alata za upravljanje kvalitetom -CAF.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!