Neispunjeno

Koncesije za izgradnju energetskih objekata

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Razvoj energetike posmatrati u uslovima postepenog otvaranja tržišta, uvođenja konkurencije i postavljanja cijena energije na ekonomski održivi nivo.Pri tome je potrebno:

– u postupku dodjele koncesije za izgradnju energetskih objekata razmotriti da se jednokratna naknada koju bi plaćao potencijalni koncesionar, iz koje bi koncedent finansirao pripremne aktivnosti za valorizaciju energetskog potencijala i javnog interesa određenog projekta. Jednokratna naknada bi se uzela u obzir prilikom definisanja koncesione naknade.

Zakon o koncesijama Republike Srpske usvojen je 2013. godine i propisuje da se koncesiona naknada sastoji iz jednokratne naknade za ustupljeno pravo, koja se plaća pri zaključivanju ugovora o koncesiji, te iz koncesione naknade za korišćenje prirodnog resursa (Član 29.).

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama koji je usvojen je 1.3.2018, član 29. nije mijenjan, ali je dodat Član 30a, koji propisuje da se koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,5% do 5%. Izuzetak predstavljaju “preduzeća koja proizvode električnu energiju u ranije izgrađenim objektima”, gdje se naknada izračunava procentualno od godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije za prethodnu poslovnu godinu – za hidroelektrane 0,5% i za termoelektrane 0,2%.  

 

U februaru 2016. godine, usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirоdnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, kojim su koncesione naknade propisane Zakonom iz 2014. godine, izmjenjene na sljedeći način:

  • naknada za korišćеnjе hidroakumulacionih objеkata za proizvodnju еlеktričnе еnеrgijе smanjena je sa 0,010 KM po proizvеdеnom kWh еlеktričnе еnеrgijе, na 0,005 KM/kWh
  • naknada za korišćеnjе prirodnih nеobnovljivih rеsursa (ugalj) smanjena je sa 0,006 KM/kWh na 0,003 KM/kWh

 

Ovaj zakon je stavljen van snage u martu 2018. godine, kada je usvojen Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije (13.03.2018). Zakon je ukinut po hitnom postupku, nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (1.3.2018.), takođe po hitnom postupku. Prema obrazloženju resornog ministra Petra Đokića, Zakon o koncesijama je dopunjen sa ciljem uređivanja koncesione naknade u oblasti energetike na jedinstven način za sve subjekte, dok je Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa ukinut da ne bi došlo do dvostrukog opterećenja za privredne subjekte u ovoj oblasti.  

 

Izmjenama zakona o koncesijama, naknade za korištenje prirodnih resursa su izmijenjene na sljedeći način:

 

  • naknada za hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane iznosi 0,0055 KM/kWh
  • naknada za termoelektrane iznosi 0,0033 KM/kWh

 

Izmjenama je u Zakon dodata i odredba koja je prethodno uvrštena u Pravilnik o dopunama Pravilnika o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata,  rudarstva i geologije, a koja propisuje da koncesionar koji u svom sastavu ima rudnik i termoelektranu, ne obračunava i ne plaća posebno koncesionu naknadu za količine uglja koje koristi za proizvodnju električne energije u termoelektrani, već plaća jedinstvenu koncesionu naknadu za “korišćenje predmeta koncesije u oblasti rudarstva  za metalične mineralne sirovine, ugljikovodonike, prirodne gasove, radioaktivne mineralne sirovine, arhitektonsko-građevinski kamen i geotermalne resurse” u iznosu od 3,6-5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Ova je odredba predložena na 51. sjednici Vlade RS 02.12.2015. i usvojena 2016. godine, te je kritikovana kao potez koji je povučen kako bi se u privilegovan položaj stavila EFT grupa, to jest TE “Stanari” koja je počela sa radom u septembru 2016. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!