Ispunjeno manjim dijelom

Izgradnja menadžerskih kapaciteta rukovodilaca u JU

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Kada su u pitanju ljudski resursi u JU, svjesni smo da je jedan od glavnih problema nefunkcionalne, netransparentne i neučinkovite javne uprave u nedostatku profesionalnog i stručnog kadra te je potrebno raditi na: izgradnji menadžerskih kapaciteta rukovodilaca u JU

Obrazloženje

Na kraju mandata obećanje je ispunjeno manjim dijelom.

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

7. jula 2020. godine predstavnici Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 usaglasili su tekst Akcionog plana za reformu javne uprave – dokumenta koji predstavlja jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU.

Konačno nakon dvije godine usaglašavanja mi imamo ključne dokumente da bi nastavili modernizovati upravu u BiH na način da ona bude transparetnija, otvorenija, efektivnija i da pruža pouzdanije, efikasnije i jeftinije usluge građanima i poslovnoj zajednici.“

Koordinator za reformu javne uprave BiH, Dragan Ćuzulan, 7. juli 2020.

Ćuzulan je nepomenuo da je Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta proveo javne konsultacije o Akcionom planu tako da će ovaj dokument odmah biti poslan i vladama u BiH, te Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Mjere u Akcionom planu odnose se na jačanje kapaciteta javne uprave kroz implementaciju principa i dostizanje principa i standarda zemalja EU, uspostavljanje korisnički orijentisane i transparentne javne uprave, izgradnju profesionalnog i depolitizovanog službeničkog sistema zasnovanog na merit sistemu i uspostavljanje racionalne, koherentne, efikasne, efektivne i odgovorne organizacione strukture javne uprave na svakom nivou upravne vlasti. Za sprovođenje akcionog plana za reformu javne uprave BiH biće potrebno 61 milion KM. Prije nekoliko dana Republika Srpska je usvojila i Strateški okvir za reformu javne uprave i to dvije godine nakon što su to uradile Vlada Federacije BiH, Vlada Brčko distrikta BiH i Vijeće ministara BiH.

Saopćenje, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, 7. juli 2020.

Dan kasnije održan je 4. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, na kojem je istaknuto “kako je završetak neophodnih koraka u reformi javne uprave jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije”, a Komisija je također izrazila zadovoljstvo zbog usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2020.

Krajem 2020. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

Jačanje kapaciteta donosilaca odluka na upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini za razvoj kompetentnog i konzistentnog sistema donošenja odluka na svim upravnim nivoima, predstavlja jednu od mjera koja je predviđena Akcionim planom za reformu javne uprave.

Akcioni plan obuhvata pet stubova u kojima su planirane reformske intervencije, i to Razvoj politika i koordinacija, Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama, te sadrži ukupno 165 aktivnosti koje će biti realizirane do 2022. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!