Započeto

Izgradnja hidroelektrane Dabar

Partije: SNSD | Oblasti: Ekonomija

Na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 30 godine Elektroprivrede RS u Trebinju, koja je održana 23.9.2022. godine, Radovan Višković je izjavio da je želja sadašnje vlasti da se u narednih nekoliko godina sagrade značajni kapaciteti iz obnovljenih izvora, čime bi se povećala energetska stabilnost i konkurentnost RS:

“Sa novim megavatima koje smo ugovorili i više od 1,6 milijardi KM investicija, u narednih manje od mjesec dana sigurno će u Trebinju biti potpisan ugovor o izgradnji hidroelektrane Dabar od novih 160 megavata i investiciji od preko 660 miliona KM”.

Izvor: Radovan Višković, RTRS, 23.9.2022.

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić održao je 5.1.2023. sastanak s predstavnicima kineske kompanije “Gezouba” i predstavnicima Eletroprivrede RS. Tom prilikom, predstavnici kineske kompanije su rekli da bi radovi na izgradnji HE “Dabar” mogli početi početkom marta. Na sastanku je, između ostalog, konstatovano da su provedene potrebne aktivnosti i dostavljeni dokumenti banci Kine, čime su ispunjeni uslovi za povlačenje kreditnih sredstava kineske banke za realizaciju izgradnje HE “Dabar”.

U Općini Bileća je 23.6.2023. godine položen kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Dabar u okviru istoimenog projekta, čija je realizacija počela 2016. godine. Riječ je o hi­dro­elek­tra­ni in­sta­li­sa­ne sna­ge 160 me­ga­va­ta u okvi­ru pod­sis­te­ma “Gor­nji ho­ri­zon­ti”, a cijena projekta je 222 mi­li­ona eura, od čega je veći dio kre­dit ki­nes­ke Eksim ban­ke. 

Rok za iz­gra­dnju hidroelektrane je 46 mje­se­ci, a nji­me bi elek­tro­ener­get­ski sis­tem tre­ba­lo da da no­vih 500 gi­ga­vat-sati elek­trične ener­gi­je. 

Polaganju kamena temeljca pri­sus­tvo­va­li su mi­nis­tar ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke RS Pe­tar Đokić, am­ba­sa­dor Ki­ne u BiH Ji Ping, ge­ne­ral­ni di­re­ktor “Elek­tro­pri­vre­de Re­pu­bli­ke Srpske” Lu­ka Pe­tro­vić, te ru­ko­vod­stvo “Hi­dro­elek­tra­na na Tre­biš­nji­ci”, HE Da­bar te ki­nes­kih par­tne­ra u ovom pro­je­ktu iz “Ge­zu­ba gru­pe”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!