Ispunjeno manjim dijelom

Ginekološka njega žena na selu

Partije: DNS | Oblasti: Zdravstvo

Potrebno je ugraditi rodnu perspektivu u izradu, sprovođenje, praćenje i ocjenu razvojnih politika i programa, uključujući i budžetske politike, na način da se posveti veća pažnja potrebama žena na selu, kako bi se obezbijedilo da i one imaju koristi od politika i programa usvojenih u svim sferama i smanjio nesrazmjerno veliki broj seoskih žena koje žive u siromaštvu. Posebnim zadacima smatramo: preduzimanje konkretnih mjera za jačanje i obezbjeđenje pristupa najvišim mogućim standardima zdravstvenih usluga za žene na selu (uključujući u te potrebe i seksualno i reproduktivno zdravlje), kao što je zdravstvena njega trudnica i porodilja, hitna akušerska pomoć, informisanje o planiranju porodice i povećanje znanja, svijesti i podrške za sprečavanje seksualno prenosivih bolesti, uključujući i HIV/AIDS;

Na 96. sjednici Vlade Republike Srpske (20.10.2016.) Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Konačni izvještaj o realizaciji i ocjeni Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine. Na 132. sjednici Vlade Republike Srpske (06.07.2017.) Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj za period 2015-2016. godina i zadužila Gender centar da u bliskoj saradnji sa drugim organima republičke i lokalne vlasti dalje prati primjenu standarda rodne ravnopravnosti u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj i o tome periodično informiše Vladu Republike Srpske. Izvještaj sadrži pregled standarda, mjera i preporuka za djelovanje, sprovedene aktivnosti u izvještajnom periodu, pregled statističkih i administrativnih podataka o stanju učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu, te zaključke i preporuke za djelovanje. Učešće žena u javnom i političkom životu je obavezan standard ostvarivanja ljudskih prava propisan kako brojnim međunarodnim dokumentima koji su kod nas na snazi, tako i pozitivnim domaćim zakonskim propisima. Smatra se da države koje nisu osigurale “dovoljan” procenat učešća žena u političkom životu nisu postigle dovoljan stepen demokratije, pa se, između ostalog, kod prijema u Evropsku uniju cijeni da li je država koja pretenduje da postane članica Unije osigurala ambijent za političku participaciju žena, tj. koji je procenat učešća žena u javnom i političkom životu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!