U progresu

Fizička sigurnost

Opštine: Gračanica

Obezbijediti građanima punu zaštitu i sigurnost – zaustaviti odlazak, posebno mladih. Garancija za to su: Fizička sigurnost (Gračanica siguran grad); Zdravstvena sigurnost (novi stručni kadrovi, dijagnostički aparati, proširena zgrada Doma zdravlja sa liftom); Pravna sigurnost (kvalitetnije usluge, vrednovanje i rezultati rada-E uprave); Socijalna sigurnost (kroz javno privatno partnerstvo, bolji poslovni ambijent i nova stručna zanimanja do veće zaposlenosti i većih plata); Ekološka sigurnost (potpuno čist grad). Za svaku od ovih garancija u prvoj godini mandata pripremiti program mjera, aktivnosti i projekte uz aktivno učešće struke i građana. Gračanica će imati bolje uređen zdravstveni sistem i usluge, saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju, posebno na kriznim mjestima kao što su: raskrsnice, škole i dr. u svim mjesnim zajednicama.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Nakon održanog sastanka 17.11.2022. godine na temu poboljšanja sigurnosti i bezbjednosti na području grada Gračanice, na službenoj web stranici Grada Gračanica objavljena je informacija 30.12.2022. godine da su usvojeni zaključci kojim se nastoji da se stanje sigurnosti na području Gračanice podigne na viši nivo. Prvi od navedenih zaključaka bio je formiranje stručnog radnog tijela sastavljenog od čelnih ljudi institucija u čijoj nadležnosti je sigurnost građana. 

Rješenjem Gradonačelnika formirana su dva nova Savjeta i to: Savjet za bezbjednost saobraćaja Grada Gračanica i Savjet za sigurnost i bezbjednost građana Grada Gračanica.

Savjet za bezbjednost saobraćaja Grada Gračanica imenuje se radi organizovanja i unapređenja bezbjednosti saobraćaja na području grada Gračanica, provođenja saobraćajno – preventivnih aktivnosti i ostvarivanja koordinacije svih organa i organizacija koji se bave pitanjima saobraćaja. 

Savjet za sigurnost i bezbjednost građana Grada Gračanica imenuje se radi zajedničkog djelovanja, predstavnika lokalne zajednice, institucija i javnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji i suzbijanju kriminala i drugih oblika asocijalnog ponašanja.

Na osnovu inicijative ženske neformalne lobi grupe, a u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, gradonačelnik Helić donio je Program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Programom su utvrđene konkretne mjere i zadaci, podijeljena zaduženja i utvrđeni rokovi za prevenciju bilo kojeg oblika nasilja.

Tim povodom održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica i udruženja žena sa područja grada Gračanica. Na sastanku je donesen zaključak da je potrebno održavati sastanke sa građanima u MZ, kao i edukacija stanovništva o načinu prijavljivanja nasilja. Također, razgovaralo se o postavljanju SOS sandučadi i odgovornim osobama koje će biti zadužene za njih u svim MZ te da će se sistem preuzimanja utvrditi sa nadležnim Centrom za socijalni rad. Implementacija održavanja informativnih sastanaka po MZ produžena je do 31.03.2024. godine.

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da je u gradu postavljen video nadzor, osnovan je Savjet za sigurnost i bezbjednost građana Gračanice koji redovno održava sjednice i razmatra pitanja iz sigurnosti. Također, nakon održanih sastanaka sa ženskom neformalnom lobi grupom i Komisijom za ravnopravnost spolova, utvrđen je Program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama, kako bi se preventivno djelovalo u budućnosti. Budžetom za 2023. godinu planirano je novih 30.000 KM za proširenje video nadzora u gradu te će time čitav grad biti pokriven video nadzorom.

Dana 26.9.2022. godine upriličena primopredaja cisterne za potrebe službi zaštite i spašavanja na području Grada Gračanice. Cisterna će služiti za potrebe službe za komunalne poslove, za potrebe zaštite od požara, kao i za potrebe snabdijevanja stanovništva pitkom vodom. Vrijednost vozila je oko 90.000KM, a nabavka je finansirana iz Budžeta grada, dok je Kantonalna uprava učestovala sa 30% sredstava.

U kabinetu gradonačelnika 18.11.2022. godine održan je sastanak na temu poboljšanja sigurnosti i bezbjednosti na području grada. Sastanku su prisustvovali Gradonačelnik Nusret Helić sa saradnicima, načelnik Policijske uprave Gračanica, Zoran Teofilović, komandir policijske stanice Gračanica, Zehrudin Hasić sa saradnicima, Predsjednica Općinskog suda, Meliha Hadžihasanović i direktorica Centra za socijalni rad, Jasminka Begović. Na sastanku je usvojeno nekoliko zaključaka kojim bi se stanje sigurnosti podiglo na viši nivo.

U cilju poboljšanja komunikacije i što boljeg djelovanja na terenu, Gradska uprava Gračanica uvela je viber broj na koji će građani moći poslati poruke i fotografije Službi za inspekcijske poslove, o čemu je javnost obaviještena putem zvanične stranice Grad Gračanica 17.6.2021. godine. Na ovaj način bi se vršila kontrola nedozvoljenog zauzimanja javne površine, nelegalnog odlaganja otpada te u slučajevima kada nisu sanirani prokopi na saobraćajnicama.

Da je tromjesečni projekat ”Minsko sumnjive podrške” uspješno je realizovan donatorskim sredstvima Saveza Republike Njemačke i potpore State Department Sjedinjenih Američkih država, građani Gračanice obaviješteni su 12.10.2021. godine

Ovim projektom deminiranja su stvoreni preduslovi za povratak prijeratnog stanovništva, neometan ulazak u šumsko područje, korištenje drvnih resursa i obradivih površina u svrhu razvoja poljoprivrede i stočarstva. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!