Ispunjeno većim dijelom

Energetski prioriteti na nivou države BiH

Partije: SBB | Oblasti: Ekonomija

SBB smatra da razvoj infrastrukture u oblasti energije (…) predstavlja jedan od preduvjeta integracijskih procesa u BiH i Evropi. Stoga ovi prioriteti trebaju biti utvrđeni na nivou države BiH, kako programski tako i izvedbeno.

Obrazloženje

U aktuelnom mandatu zabilježene su aktivnosti vezane za ovo obećanje.

Vijeće ministara BiH je na 21. sjednici, 2.9.2015,  usvojilo informaciju o nastupu delegacije BiH na konferenciji zemalja zapadnog Balkana, održanoj u Beču 27.8.2015. godine. Zaključeno je da je vrlo bitno pristupiti izradi energetske strategije kao uvjetu za kandidiranje projekata iz ove oblasti.

Na 42. sjednici Vijeća ministara, 9.2.2016, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da uspostavi radnu grupu za što hitniju pripremu Prijedloga strategije za energiju za BiH. Ministarstvo je takođe zaduženo da do kraja mjeseca dostaviti Vijeću ministara Prijedlog državnog akcionog plana za obnovljive izvore energije. Akcioni plan je usvojen na 50. sjednici Vijeća ministara, održanoj 30.3.2016.

Prijedlog dokumenta okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine razmatran je tek na 107. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 6.7.2017, kada je Vijeće ministara BiH izrazilo spremnost da usvoji strategiju nakon što nadležni organi u BiH dostave svoje mišljenje.

U oktobru 2017. godine, Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH organizovala je za poslanike/ce i delegate/kinje u PSBiH prezentaciju o temi “Trenutno stanje u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o Energetskoj zajednici”. U ime Sekretarijata Energetske zajednice svoje izlaganje je imao Janez Kopač, koji je ponovio da se razmatra uvođenje sankcija BiH (preciznije, entitetima u BiH) zbog neizvršavanja preuzetih obaveza. Kopač je naglasio da su BiH i Makedonija jedine zemlje koje nisu preuzele Treći energetski paket, te da je državni Zakon o gasu trebao biti usvojen do kraja marta 2017. godine, a do kraja juna sa njim su se trebali uskladiti entitetski zakoni.

Dom naroda je usvojio zaključke o ovoj raspravi na svojoj 35. sjednici (25.1.2018.), sa kojima se Vijeće ministara upoznalo na svojoj132. sjednici (8. 2. 2018.) i pozvalo institucije na svim nivoima vlasti da “u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima u oblasti energetike, odmah poduzmu sve neophodne aktivnosti na što bržem ispunjavanju obaveza koje za Bosnu i Hercegovinu proizilaze iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, a posebno one koje se odnose na preuzimanje Trećeg energetskog paketa”. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je zaduženo da hitno dostavi u parlamentarnu proceduru zakonske prijedloge koji su neophodni za ispunjavanje obaveza u pogledu preuzimanja Trećeg energetskog paketa, odnosno uređenja tržišta plina i električne energije.

U Odgovorima Vijeća ministara na Upitnik Evropske komisije (odgovori na Poglavlje 15) koji su predati  28.02.2018, navedeno je da se izrada Okvirnog strategije u oblasti energije do 2035. godine nalazi u završnoj fazi, te da je usko vezana za izradu okvirnih strategija u FBiH i BD i ažuriranje strategije u RS.

Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine usvojena je 29.8.2018. godine, na 152. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, čime su stvoreni uvjeti za povlačenje IPA i WBIF sredstava za energetiku u BiH te za privlačenje drugih ulagača u energetski sektor.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!