U progresu

Ekološka sigurnost

Opštine: Gračanica

Obezbijediti građanima punu zaštitu i sigurnost – zaustaviti odlazak, posebno mladih. Garancija za to su: Fizička sigurnost (Gračanica siguran grad); Zdravstvena sigurnost (novi stručni kadrovi, dijagnostički aparati, proširena zgrada Doma zdravlja sa liftom); Pravna sigurnost (kvalitetnije usluge, vrednovanje i rezultati rada-E uprave); Socijalna sigurnost (kroz javno privatno partnerstvo, bolji poslovni ambijent i nova stručna zanimanja do veće zaposlenosti i većih plata); Ekološka sigurnost (potpuno čist grad). Za svaku od ovih garancija u prvoj godini mandata pripremiti program mjera, aktivnosti i projekte uz aktivno učešće struke i građana. Gračanica će imati bolje uređen zdravstveni sistem i usluge, saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju, posebno na kriznim mjestima kao što su: raskrsnice, škole i dr. u svim mjesnim zajednicama.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Dana 16.02.2023. godine održan je četvrti po redu hibridni sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godine (LEAP). Na sastanku se raspravljalo o presjeku stanja i prijedlozima za izmjene i dopune elemenata strateške platforme: Analiza situacije, Vizija razvoja i strateški ciljevi sa indikatorima te su izneseni brojni prijedlozi za izmjene i dopune. Istaknut je značaj usklađivanja sa izradom strateških dokumenata viših nivoa vlasti.

Nakon što je u decembru 2022. godine potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji sa Caritasom Švicarske i Centrom za ekologiju i energiju imenovani su predstavnici za učešće na projektu te se krenulo sa realizacijom aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u lokalnim zajednicama. Predstavnik Grada Gračanica je Savjetnik Gradonačelnika Senad Smajlović, a Centra za socijalni rad Hasan Duraković. U februaru 2023. godine najavljeno je da su u toku sastanci na kojima 14 članova radne grupe priprema strategije za smanjenje energetskog siromaštva za svaku od četiri lokalne zajednice, a koje trebaju biti završene do jula 2023. godine. Strategije se rade na osnovu urađene analize o energetskom siromaštvu 2020./2021. godine, koja je rezultat istraživanja na uzorku od 10.000 domaćinstava sa područja TK i dodatnog prikupljanja podataka o korisnicima stalne socijalne pomoći, socijalnim slučajevima i potencijalno ugroženim domaćinstvima. U drugoj polovini 2023. godine krenut će se sa realizacijom zadanih konkretnih mjera i pomoći energetski siromašnim domaćinstvima, da bi se postiglo dugoročno i održivo smanjenje potrošnje energije.

Riječ je o aktivnostima koje su jedan od segmenata treće faze projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE faza III). Projekat realizira Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i plan je da se isti realizira do kraja 2024. godine.

Na službenoj web stranici Grada Gračanice 27.2.2023. godine objavljen je poziv na učešće u procesu javnih konsultacija na Nacrt strateške platforme Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Grada Gračanica za period 2023.-2027. godine. Kako je u pozivu navedeno, proces izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okolišta Grada Gračanica za period 2023.-2027. godine započeo je u oktobru 2022. godine donošenjem Odluke o pristupanju izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023 – 2027. godine i i Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godine. Kako dalje navode, anketiranjem je realizovano istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša na području grada Gračanica, putem kojeg je osigurano učešće građana, civilnog društva u svim fazama procesa izrade dokumenta. Izrađen je i Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata situacionu analizu, viziju i strateške ciljeve.

U junu 2023. godine u kabinetu gradonačelnika održan je sastanak na kojem je tim za izradu strateškog dokumenta predstavio gradonačelniku Heliću finalnu verziju Strategije za smanjenje energetskog siromaštva u gradu Gračanica.

Ovaj strateški dokument bit će jedan od prvih dokumenata ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regionu, koji će tretirati energetski-siromašna domaćinstva, energetski-ugrožena i energetski ranjiva domaćinstva u vidu pomoći domaćinstvima kroz različit set mjera i kriterija.

Nakon što je završena prva faza izrade dokumenta i nakon što su dostavljeni dokumenti iz oblasti okoliša viših nivoa vlasti 21.6.2023. godine održan je peti po redu hibridni sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godine.

Služba za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Gračanica objavila je 12.10.2023. godine Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva 2023-2027. Ovim putem pozvani su bili vijeća mjesnih zajednica, boračke organizacije, udruženja i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva 2023-2027.

Grad Gračanica i Centar za ekologiju i energiju pozivali su građane zainteresovane za ugradnju solarnih sistema na svoj krov da 16.10.2023. godine prisustvuju informativnom predavanju “Solarna energija za domaćinstva”. Cilj predavanja je uspostavljanje bolje komunikacije i dijeljenja informacija između nadležnih institucija, privrednih subjekata i građana o mogućnostima ugradnje solarnih sistema od strane domaćinstava. Građani su također imali priliku da se detaljno upoznaju sa trenutnim cijenama solarnih sistema za domaćinstva, administrativnim procedurama za njihovu ugradnju i potrebnoj dokumentaciji, pravilnom dimenzioniranju, načinu obračuna proizvodnje i potrošnje energije iz solarne elektrane, dostupnim prilikama za sufinansiranje i o udruživanju sa sugrađanima s ciljem razmjene energije.

Šesti po redu hibridni  sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godine, održan je 18.10.2023. godine. Kako je na službenoj web stranici Grada Gračanica navedeno, u prethodnom periodu prikupljeni su i obrađeni podaci iz oblasti okoliša na području Grada Gračanica te je u skladu sa važećom metodologijom rađeno na Nacrtu LEAP-a.

Na sastanku se diskutovalo o Nacrtu dokumenta, koji je planiran za razmatranje na sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica. 

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da je u toku izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Grada Gračanice za period 2023.-2027. Godina (LEAP). U LEAP-u Grada Gračanica 2023.-2027. godina definisani su prioriteti, mjere i aktivnosti za sedam tematskih oblasti okoliša i to: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštita prirode, kvalitet zraka klimatske promjene i energija, hemijska sigurnost i buka, održivo upravljanje resursima i upravljanje okolišem, čime je detaljnije razrađen  Strateški cilj III.

Oblast okoliša je tretirana u sva tri strateška cilja navedena u Strategiji razvoja Grada Gračanica za period 2023.-2027., a od 2001. godine izrađuju se strategije lokalnog razvoja Grada Gračanica u kojima se tretira oblast okoliša.

U svom odgovoru navode i dokumente koji tretiraju oblast okoliša i to:  Nacrt Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva (2023-2027), Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Gračanica 2023.-2027. godina i Plan zaštite od požara Grada Gračanice. Za svaki dokument redovno se izrađuju izvještaji o stepenu realizacije navedenih dokumenata i kao takvi dostavljaju se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Gračanica. J.P “Komus” d.o.o. Gračanica je nadležan za aktivnosti u skladu sa programom higijene grada koji definiše javne saobraćajnice koje se čiste, koliko puta i na koji način što je definisano Ugovorom i u skladu sa sredstvima predviđenim u budžetu grada. 

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata navladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica, u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić 23.4.2021. godine objavio je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2021. godinu.

U pozivu, pored ostlaog, Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata i iz zaštite okoliša, koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Gračanica. 

Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 25.000,00KM za odobrene projekte omladinskih udruženja 15.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 2.500,00KM. Gradska

Polovinom juna 2021. godine, putem zvanične stranice Grada Gračanice, javnost je obaviještene da je “u cilju poboljšanja komunikacije i što boljeg djelovanja na terenu, Gradska uprava Gračanica uvela viber broj na koji će građani moći poslati poruke i fotografije Službi za inspekcijske poslove”.

Na ovaj korak, kako je navedeno, Gradska uprava Gračanica odlučila se radi bržeg i efikasnijeg djelovanja u okviru svojih nadležnosti, a to je uglavnom kontrola nedozvoljenog zauzimanja javne površine, nelegalnog odlaganja otpada te u slučajevima kada nisu sanirani prokopi na saobraćajnicama.

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), krajem novembra 2021. godine Gradu Gračanica je odobrena donacija informatičke i druge tehničke opreme koja dolazi kao značajna podrška unapređenju tehničkih kapaciteta organa uprave.

Kako se pored ostalog još navodi na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, ukupna vrijednost donacije za Grad Gračanica iznosi 25.191,29 KM (bez PDV-a), što uključuje: 4 desktop računara, 5 laptopa, 1 multi-funkcionalni mrežni printer, projektor, laserski daljinomjer, ručni GPS, i dron letjelicu opremljenu za standardno i termo-vizijsko snimanje terena i objekata.

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u oblasti Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Grad Gračanica je jedan od 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave u BiH u kojima se ovaj projekat realizuje. U okviru MEG projekta, u prethodnom periodu u Gračanici je realizovano nekoliko infrastrukturnih projekata, te obuke za vijećnike, uposlenike gradske uprave, gradskih javnih preduzeća i ustanova i predstavnike organizacija civilnog društva,  sa ciljem poboljšanja sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima.

Grad Gračanica, 24.11.2021.

Na Istinomjerov upit u vezi aktivnosti u pravcu ispunjavanja navedenog obećanja, iz Gradske uprave Gračanice odgovoreno je da je Novim priključcima na daljinsko grijanje smanjeno zagađenje zraka TE izgrađeno 10-15 solarnih sistema u privrednim društvima. 

U saradnji sa Centrom za ekologiju Tuzla, 16.12.2020. godine, Grad Gračanica je  organizovao  Okrugli sto na temu „Energetske tranzicije“ na kojem je, kako je navedeno, stavljen akcenat na izazove sa kojima će se susresti, i sa kojima se susreće svaka lokalna zajednica u kontekstu dekarbonizacije i uklanjanja karbonskog otiska u cilju smanjenja uticaja na zdravlje ljudi i lokalnu zajednicu. 

Uz napomenu da se cijeli koncept provodi pod okriljem Europske Unije, nakon Okruglog stola upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o formiranju LINK.net mreže između Grada Gračanica, Opštine Tešanj, Opštine Teslić i Opštine Lopare kao inicijalne ulazne faze u dugotrajnom procesu energetske tranzicije svake opštine i grada u cijeloj Bosni i Hercegovini bez obzira na entitet.

Prednost LINK.net mreže je da nema konkurentnosti unutar nje,jer svaki pozitivan korak naprijed je, korak naprijed i za partnere. U ovom okruženju se uz povoljan rad političke strukture svake opštine koja će nadamo će shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, prigrliti ideju o tome da nam se nudi besplatna karta za digitalizaciju i dekarbonizaciju, sa kojom rame uz rame ide ekonomska sigurnost i stabilnost za koju je garant EU Unija.

Grad Gračanica, 16.12.2020. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!