Započeto

Dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Potrebno je osigurati dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije, u smislu potrebe za daljom podrškom institucijama nadležnim za provođenje ovog zakona, posebno institucijom Ombudsmana i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, pri čemu posebnu pažnju zakonodavstva FBiH i RS treba pokloniti zaštiti prava povratnika u smislu zaštite od diskriminacije kod zapošljavanja, te ostvarivanja socijalne i zdravstvene zaštite i prava na obrazovanje.

Obrazloženje

U toku prve dvije godine rada Vijeće ministara BiH zabilježene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program 2018.

Vijeće ministara BiH, na sjednici koja je održana 11. juna 2020. godine usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa “Zaključnim zapažanjima na Kombinirano 5. i 6. izvješće Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta i njezinih pratećih protokola pred Odborom za prava djeteta Ujedinjenih naroda iz rujna 2019. godine”.

Odbor je pozdravio određeni napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u toj oblasti u proteklom razdoblju, a koji, između ostalog, uključuje ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak rješavanja predstavki iz 2018. godine te raniju ratifikaciju Lanzarote konvencije.  Na sastanku Odbora pozdravljene su izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine i usvajanje Akcijskog plana za djecu Bosne i Hercegovine od 2015. do 2018. godine. Odbor je, uz davanje više preporuka usmjerenih na unapređenje prava djece, pozvao BiH da osigura sadržajno sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju politika i programa usmjerenih na postizanje svih 17 ciljeva održivog razvoja.

Vijeće ministara BiH, 11.06.2020.

Vijeće ministara BiH, kako je saopćeno krajem juna 2020. godine “primilo je na znanje Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima za objedinjeno 12. i 13. periodično izvješće Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Vijećem za ljudska prava UN-a”.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da Zaključna zapažanja objavi na svojoj web-stranici te da u roku od godinu dana Odboru za ukidanje rasne diskriminacije dostavi informaciju o provedbi preporuka koje se odnose na pouzdane, ažurirane i razvrstane podatke o etničkom sastavu stanovništva, kao i socioekonomske indikatore o etničkim i nacionalnim grupama koje žive na području BiH, uključujući Rome, povratnike, izbjeglice i tražitelje azila.

Vijeće ministara BiH, 30.6.2020.

Ministarstvo je zaduženo da Zaključna zapažanja Vijeća za ljudska prava UN-a i zaključke Vijeća ministara BiH u vezi s 12. i 13. objedinjenim periodičnim izvješćem dostavi svim nadležnim tijelima u BiH radi implementacije.

Vijeće ministara, na sjednici 11. juna 2020. godine usvojilo je Informaciju o zaključnim zapažanjima na 6. izvješće Bosne i Hercegovine o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Zaključna zapažanja na 6. CEDAW izvješće za razdoblje 2013. – 2016. godine i Preporuke za institucije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da u roku od sedam dana zaključna zapažanja na 6. CEDAW izvješće kao informaciju dostavi Povjerenstvu za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Odbor UN-a za eliminaciju diskriminacije prema ženama je razmotrio 6. CEDAW  izvješće na 74. zasjedanju, održanom 30. listopada 2019. godine u Ženevi, i dao zaključna zapažanja i preporuke za unapređenje položaja žena i eliminiranje rodno zasnovane diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Vijeće ministara BiH donijelo je 28.5.2021. Odluku o usvajanju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 2020 – 2025. godine, s ciljem unaprijeđenja stepena realizacije preuzetih međunarodnih obaveza. Okvirni program je strateški dokument kojim se utvrđuje jednoobrazan proces izvještavanja i provođenja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i olakšava proces koordinacije sa nadležnim institucijama u BiH, uz efikasno i racionalno korištenje organizacijskih, ljudskih i finansijskih resursa.  

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!