Ispunjeno manjim dijelom

Direktna korist od programa socijalne zaštite za žene

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

DNS se zalaže da žene brojnije preuzimaju odgovornost u politici, privredi i društvenim djelatnostima. DNS se zalaže da se poboljšanju njihovog položaja kroz primjenu odredaba UN Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, koja predstavlja najznačajniji univerzalni dokument iz oblasti ženskih ljudskih prava poznat kao “Međunarodna povelja prava žena”, koji je Generalna skupština UN-a usvojila 1979. godine. U skladu sa ovim dokumentom, DNS će podržati da: 1. Države članice treba da uzmu u obzir posebne probleme sa kojima se suočavaju žene na selu i značajnu ulogu koju žene na selu imaju u ekonomskom opstanku svojih porodica, uključujući njihov neplaćeni rad, i da preduzmu sve odgovarajuće mjere za primjenu ove Konvencije. 2. Države članice preduzmu sve odgovarajuće mjere da ukinu diskriminaciju žena na selu, kako bi osigurale da one ravnopravno sa muškarcima učestvuju i imaju koristi od razvoja sela i posebno da im osiguraju pravo: (c) da imaju direktnu korist od programa socijalne zaštite;

Obrazloženje

Obećanje je manjim dijelom ispunjeno u mandatu 2014-2018

Na 96. sjednici Vlade Republike Srpske (20.10.2016.) Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Konačni izvještaj o realizaciji i ocjeni Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine. Na 132. sjednici Vlade Republike Srpske (06.07.2017.) Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj za period 2015-2016. godina i zadužila Gender centar da u bliskoj saradnji sa drugim organima republičke i lokalne vlasti dalje prati primjenu standarda rodne ravnopravnosti u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj i o tome periodično informiše Vladu Republike Srpske. Izvještaj sadrži pregled standarda, mjera i preporuka za djelovanje, sprovedene aktivnosti u izvještajnom periodu, pregled statističkih i administrativnih podataka o stanju učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu, te zaključke i preporuke za djelovanje. Učešće žena u javnom i političkom životu je obavezan standard ostvarivanja ljudskih prava propisan kako brojnim međunarodnim dokumentima koji su kod nas na snazi, tako i pozitivnim domaćim zakonskim propisima. Smatra se da države koje nisu osigurale “dovoljan” procenat učešća žena u političkom životu nisu postigle dovoljan stepen demokratije, pa se, između ostalog, kod prijema u Evropsku uniju cijeni da li je država koja pretenduje da postane članica Unije osigurala ambijent za političku participaciju žena, tj. koji je procenat učešća žena u javnom i političkom životu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!