Ispunjeno manjim dijelom

Digitalizirati i informatizirati sve upravne procese u organima uprave

Partije: SDA | Oblasti: Državno uređenje

Digitalizirati i informatizirati sve upravne procese u organima uprave i javnim servisima te ih putem interneta učiniti dostupnim zainteresovanim građanima.

Izvor: Predizborni program SDA

Na 1. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 30.12.2020. godine izrazilo je svoju opredijeljenost da se sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvore za javnost.

TRANSPARENTNOST RADA VIJEĆA MINISTARA BIH

Vijeće ministara BiH, s ciljem boljeg informiranja javnosti, te podizanja stepena transparentnosti rada Vijeća ministara, izražava svoju opredijeljenost da se sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvore za javnost. Zadužen je Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da u roku 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka predloži Vijeću ministara Bosne i Hercegovine tehničko rješenje koje će omogućiti da se sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvore za javnost putem sistema e-vlade u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tehničko rješenje treba sadržavati i neophodne finansijske izdatke i vremenski okvir potreban za relizaciju ove aktivnosti. Zadužen je Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u roku 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine detaljnu analizu na koji način vlade zemalja u regionu rade na povećanju transparentnosti svog rada i poboljšanju kvaliteta komunikacije prema javnosti, sa prijedlogom realizacije aktivnosti koje će ispuniti navedene ciljeve.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 30.12.2020.

U martu 2020. godine Generalni sekretar Vijeća ministara BiH razgovarao je sa predstavnicima UNDP-a o digitalnoj transformaciji u institucijama BiH. Razgovarano je i o podršci radu Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara BiH, koju će voditi Služba, te modalitetima pomoć Službi za održavanje i razvoj sistema e-poslovanja i „e-vlade“ u njenom jačanju i boljem pozicioniranju, kao i o razvoju centralnog servisnog portala sa katalogom administrativnih procedura institucija BiH.

23.7.2020. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja servisa na sistemu e-vlade, a 3.12.2020. godine Odluka o pokretanju postupka za nabavku – obnovu licenci i održavanje softvera za kontrolu pristupa i sigurnosti podataka na sistemu e-vlade.

Na sjednici u maju 2021. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju je predložio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.Na ovaj način formira se stručni i savjetodavni organ Vijeća ministara BiH za oblast uvođenja elektronskih servisa i usluga za privredu i građane koje su u njegovoj nadležnosti i uspostavlja horizontalna interoperabilnost između institucija BiH. Cilj je unaprijediti stepen razvoja e-vlada u Bosni i Hercegovini i nivo digitalizacije u institucijama BiH te tako olakšati građanima i poslovnim subjektima brže i lakše pružanje usluga. Formiranje Interresorne radne grupe i Koordinacije omogućit će Bosni i Hercegovini da načini korak naprijed u procesu digitalizacije, što se u periodu epdemije COVID-19 pokazalo ključnim za funkcioniranje institucija BiH.

U oktobru 2021. godine prezentiran je prvi portal otvorenih podataka u BiH. Na online onferenciji koju je organizovao Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH sa tehničkim timom podrške, na kojoj su učestvovali predstavnici institucija BiH, NVO i akademske zajednice, prezentiran je promotivni portal otvorenih podataka za Vijeće ministara BiH.  Koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan istakao je da je portal otvorenih podataka još uvijek  na nivou pilot aktivnosti, te da su korištena iskustva i softverska rješenja zemalja koje su postigle najviše standarde otvorenih podataka.

Radi se o portalu za otvorene podatke za nivo Vijeća ministara BiH, a koristimo fleksibilne tehnologije bazirane na EU portalu otvorenih podataka i otvorene za sve ostale organe i administracije. Za dobar rezultat potreban je visok nivo koordinacije procesa od kojeg će najveće benefite imati građani i poslovna zajednica.

Dragan Ćuzulan, 6.10.2021.

Portal omogućava smještaj tj. objavu setova otvorenih podatka bilo putem pohrane na samom portalu, postavljanje linka na već objavljene podatke institucija te grupno preuzimanje podatka sa portala koji su utemeljeni na CKAN alatu, Portal otvorenih podataka zamišljen je kao pristupna tačka javnim podacima koje su objavile ili će u narednom periodu objavljivati institucije i agencije Bosne i Hercegovine.

Na platformi e-konsultacije je u junu 2022. godine objavljena Odluka o dopuni odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave.

U julu 2022. godine na portalu E-konsultacije objavljena je Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Opći cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera u predstojećem srednjoročnom periodu. Konačni cilj je povećati efikasnost, efektivnost, transparentnost, odgovornost, participativnost u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti ugradnji načela dobrog upravljanja u sistem javne uprave u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima vlasti obuhvaćenim planiranim aktivnostima, uključujući i dalju profesionalizaciju i depolitizaciju državne službe i koordiniran pristupom u kreiranju politika.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!