Djelimično ispunjeno

Borba protiv organiziranoga kriminala, korupcije i terorizma

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Naročitu pozornost posvetiti ćemo borbi protiv organiziranoga kriminala i terorizma. Za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma potrebne su dobro organizirane, profesionalne i s državne razine financirane i koordinirane policijske i obavještajne službe. Stoga podržavamo maksimalnu profesionalizaciju, modernizaciju u opremanju i obuci ovih službi u BiH. Nužna je suradnja sa susjednim državama i međunarodnim institucijama. Zalažemo se za uvođenje suvremenih tehnologija u suzbijanju kriminala i zaštiti ustavnoga poretka, pri čemu građani trebaju biti zaštićeni od zlouporaba njihovih osobnih podataka.

Obrazloženje

U toku mandata 2018-2022 godine, Vijeće ministara BiH vršilo je aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja, te je na kraju mandata ocijenjeno kao djelimično ispunjeno.

Izvor: Izborni program HDZ 2018

Ministarstva sigurnosti BiH tokom 2020. godine poduzelo je niz mjera s cilјem uspostavlјanja sistema videonadzora na graničnim prijelazima, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH koja je održana 26. novembra 2020. godine.

U Informaciji koja je dostavljena Vijeću ministara BiH navodeno je da je “uspostavlјen integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prijelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije” te da je “ovaj sistem važan je za dalјnji rad Granične policije BiH i za smanjivanje mogućnosti koruptivnog djelovanja”.

Na 8. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH 11. 6. 2020. Vijeće ministara usvojilo je Izvješće Ministarstva sigurnosti o realizaciji Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, koja sadrži sedam strateških ciljeva i 155 planiranih aktivnosti, od kojih je 60 predviđeno Strategijom.

Na 9. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 18. 6. 2020. godine, Vijeće ministara usvojilo je Izvješće Ministarstva sigurnosti o realizaciji Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, koja sadrži sedam strateških ciljeva i 155 planiranih aktivnosti, od kojih je 60 predviđeno Strategijom.

Na 11. i 12. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanim 14. 7. 2020. godine,  Vijeće ministara BiH upoznato je sa Četvrtim izvješćem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijskim planom za njezino provođenje.

Prema Izvješću, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost  stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njezinog provođenja.Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizirano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizirano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizirano. Strategija i prateći akcijski plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih rokova.

Vijeće ministara BiH, 14. 7. 2020.

Na 31. izvanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 15. 10. 2020. Vijeće ministara BiH danas je na 31. izvanrednoj telefonskoj sjednici utvrdilo Prijedlog sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Prijedlog protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Islamske Republike Pakistan o implementaciji ovog sporazuma. Riječ je o iznimno važnom sporazumu za Bosnu i Hercegovinu, koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu „balkanske rute“ u lancu zemalja preko kojih se odvija proces krijumčarenja osoba, opojnih droga, vozila i drugi vidovi organiziranog kriminala.

Nakon 18. redovne sjednice održane 22.10.2020. godine Vijeće ministara je donijelo odluku Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici održanoj 24. februara 2021. godine, donijelo je odluku o formiranju Radne grupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021–2023. godina.

Na 19. redovnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 29. 10. 2020. Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Prijedlog aneksa Sporazuma u vezi sa zajedničkom lokacijom na Graničnom prelazu Ljubovija (novi most) – Bratunac (novi most). Sporazumom o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima dvije države želi se unaprijediti suradnja graničnih policija te pojednostaviti i ubrzati obavljanje granične kontrole u korist građana. Uspostavljanjem zajedničkih lokacija želi se omogućiti racionalnije korištenje resursa u kontroli prekograničnog prometa između država te efikasnije realizirati zajedničke mjere i planovi aktivnosti protiv ilegalnih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala.

Na 27. redovnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18.2.2021 dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način se vrši postepena harmonizacija s direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Predloženim zakonom, koji je pripremila Agencija za javne nabavke, modernizira se sistem javnih nabavki u BiH i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje. Istovremeno se izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu EU, te se normira institut prethodene provjere tržišta koju provodi ugovorni organ u svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom.

Nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo sa prikupljanjem informacija potrebnih za izradu Konačnog izvještaja o implementaciji Akcionog plana nove Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, te Vijeću ministara BiH poslalo na usvajanje odluku o formiranju radne grupe za izradu dokumenta nove strategije, na 28. sjednici održanoj 24.2.2021. godine ovaj organ izvršne vlasti usvojio je Odluku o Formiranju Radne grupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023.godina. 

Tako se u članu 1. Predmet odluke navodi: 

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina.

Odluka Vijeća ministra BiH, 24.2.2021.

Bivša glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, sa zamjenicom glavnog tužioca Ozrenkom Nešković i saradnicima, sudjelovala je na sastanku povodom predstavljanja projekta-Partnerstvo protiv kriminaliteta i terorizma, koji je pokrenula Agencija EU za obuke službenika organa za provođenje zakona (CEPOL) uz partnerstvo Ureda Evropske policije – EUROPOL.

Kako se u saopštenju sa sastanka navodi, na njemu su sudjelovali i zvaničnici institucija i agencija za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine, kao i međunarodni eksperti iz Evropske unije.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta nadležnih institucija u zemljama Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, uključujući i prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma, kroz jačanje saradnje unutar institucija regiona, kao i Evropske unije.

Tužilaštvo BiH, 25.3.2021.

Na 31. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 25.3.2021 Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH za period 2021. – 2024. godine, sa izmjenom na sjednici. U Radnu grupu su imenovani predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH, koji će u roku devet mjeseci od dana donošenja ove odluke pripremiti i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostaviti Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH za period 2021. – 2024. godine. Istovremeno će u roku šest mjeseci pripremiti i Vijeću ministara na usvajanje dostaviti dokument „Procjene prijetnje od organiziranog kriminala u BiH“.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici održanoj 20. maja 2021. godine, donijelo je odluku o uspostavljanju Radne grupe za izradu Prijedloga Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciji i borbu protiv terorizma (za period 2021. – 2026.) i Prijedloga Akcionog plana za provedbu Strategije.

Na 38. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 26.5.2021 je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, uz prihvaćene korekcije na sjednici. Dvije države na ovaj način žele intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, terorizma i njegovog finansiranja, organiziranog kriminala i drugih vidova kriminala, uključujuči ilegalne migracije, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima u ovoj oblasti. Pored razmjene informacija i iskustava, saradnja će uključivati i obuke te programe usavršavanja u ovim oblastima.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organiziranog kriminala, kojim se jača bilateralna saradnja.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2020. Godinu.

Ministar Cikotić učestvovao je na Forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova EU – Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja, održanom 2.12.2021. godine.  U saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH tom prilikom je navedeno da je razgovarano o upravljanju migracijama, azilom i graničnoj sigurnosti te razmjeni informacija u ovoj oblasti.

U borbi protiv ilegalnih migracija razgovarano je o jačanju saradnje u borbi protiv krijumčara ljudima, te povratka i readmisije ilegalnih migranata u zemlje porijekla.

Također, razgovarano je o borbi protiv terorizma, ekstremizma i radikalizma, sa posebnim fokusom na povratak stranih boraca u region. Razgovarano je o jačanju saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala, uključujući krijumčarenje migranata, trgovine ljudima, droge i oružja.

Ministar Cikotić je u svom obraćanju istakao mjere koje je BiH poduzela u upravljanju migracijama, izgradnji kapaciteta za smještaj migranata, te trenutnom situacijom u ovoj oblasti. Naglasio je da državne institucije u sve većoj mjeri preuzimaju upravljanje migracijama te da su pozitivni rezultati vidljivi i na terenu.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 2.12.2021.

U izradi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem, kako je navedeno, prevazilaženja zastoja na donošenju ovog vrlo važnog zakona, na sastanku u Sarajevu 5.5.2021. godine učestvovali su ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, predstavnici institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Kako je tom prilikom na zvaničnoj stranici ministarstva sigurnosti još podvučeno, radna grupa koju je formiralo Vijeće ministara BiH uradila je značajan dio posla na izradi teksta Nacrta zakona, ali nije se mogla usaglasila oko veoma bitnih odredbi zakona koji se odnose pojednine osnovne pojmove u vezi mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uspostavljanje Centralnog registra stvarnih vlasnika, pristupa informacijama iz Centralnog registra stvarnih vlasnika, mogućnost elektronske identifikacije klijenata, definisanje pojedinih obveznika Zakona i nadzora nad radom obveznika.

Na sastanku, rukovodici nadležnih institucija su pokušali približiti stavove radi potpunog usklađivanja ovog zakona sa relevantnim međunarodnim standardima koji predstavljaju međunarodne obaveze i za našu državu. Ministarstvo sigurnosti BiH, odnosno ministar Cikotić je prije sastanka ponudio nekoliko mogućih rješenja za sporne tačke zakona ali o tome nije postignuta saglasnost. Sa sastanka je zaključeno da će ministar Cikotić informisati Vijeće ministara BiH o do sada poduzetim mjerama na izradi zakona i potrebi poduzimanja narednih koraka u usaglašavanju Narcta Zakona o sprječavanju pravnja novca i finsiranja terorističkih aktivnosti.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 5.5.2021.

Evropska unija i Bosna i Hercegovina održale su 1.10.2021. godine u Sarajevu dijalog o borbi protiv terorizma koji se fokusira na postojeću i buduću saradnju između Bosne i Hercegovine i EU u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma. EU redovno održava takve dijaloge sa partnerima u interesu globalne stabilnosti i bezbjednosti. Kako se navodi na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH, ovo je bio prvi dijalog o borbi protiv terorizma koji je održan uživo van Brisela od početka pandemije Covid-19, a inače drugi dijalog o borbi protiv terorizma između EU i BiH.

Dijalog koji je održan 1. oktobra u Sarajevu pružio je priliku za diskusiju o trenutnom stanju u vezi sa ključnim ciljevima ovog sporazuma, kao i budućem angažmanu u borbi protiv terorizma poslije 2021. Pet ciljeva koje su EU i BiH zajedno uspostavile jesu: usklađivanje zakonodavstva i institucionalne infrastrukture; borba protiv i sprečavanje nasilnog ekstremizma, razmjena informacija i saradnja sa Europolom; borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma; zaštita stanovništva i kritične infrastrukture.

Ministarstvo sigurnosti BiH,, 1.10.2021.

Da Bosna i Hercegovina i Evropska unija nastavljaju intenzivnu saradnju u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja nasilnog ekstremizma, zaključeno je 14.12.2021. godinje na sastanku u Sarajevu između Delegacije EU i BiH koje su predvodili ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i Olivier Onidi, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove, a sastanku je prisustvovao i šef delegacije EU u BiH ambasador Johann Sattler.

Na 50. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 26.5.2022 utvrđen je Prijedlog sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, kojim se intenzivira sveukupna bilateralna saradnja u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala. Na ovaj način će dvije države, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima, intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, a naročito u vezi s terorizmom, organiziranim kriminalom, krijumčarenjem migranata, trgovinom ljudima, opojnim drogama i psihotropnim supstancama i njihovim prekursorima, te u borbi protiv kibernetičkog kriminala.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!