Započeto

Prodaja i/ili razmjena besperspektivne imovine u inostranstvu

Partije: SDP | Oblasti: Spoljna politika

Vođenje aktivnih bilateralnih pregovora s državama u kojim postoje objekti u vlasništvu Bosne i Hercegovine s ciljem prodaje besperspektivne imovine i/ili razmjene za objekte koji mogu služiti potrebama mreže DKP-a.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Na 15. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 14.6.2023. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donesena je Odluka o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova Pregovaračkog tima za provođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Izvor: Vijeće ministara BiH

Za člana Stalne zajedničke komisije viših predstavnika država nasljednica imenovan je zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović. Istovremeno, a kako je u izvještaju sa sjednice navedeno, za članove/ice Zajedničke komisije i šefove ekspertnih timova imenovani/e su zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović (Aneks A Sporazuma o pitanjima sukcesije), zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić  (Aneks B), viceguvernerka Centralne banke BiH Ernadina Bajrović (Aneks C), direktorica Arhiva BiH Danijela Mrda (Aneks D) i pomoćnik ministra pravde BiH Niko Grubešić (Aneks G).

Pored toga, na sjednici je imenovan i Pregovarački tim za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije, u čiji sastav ulaze danas imenovani članovi zajedničkih komisija. 

Oni će zamijeniti ranije članove koji više ne obavljaju funkcije u ministarstvima i tijelima iz kojih su imenovani, čime se omogućava nastavak provedbe aktivnosti iz Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Vijeće ministara BiH, 14.6.2023. 


Podsjećamo, kada se radi o navedenom obećanju, u prvih 100 dana rada aktuelni saziv Vijeća ministara BiH provodio je određene aktivnosti u pravcu njegovog ispunjavanja.

Tako se u okviru Programa rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu nekoliko tačaka odnosilo na saniranje, prodaju i akviziciju objekata za potrebe diplomatsko-konzularne predstavničke mreže BiH. 

U sekciji “Akcioni godišnji plan rada VM BiH za 2023. godinu” kao aktivnost navedeno je unapređenje rada Ministarstva vanjskih poslova BiH kroz preuzimanje objekata dobivenih sukcesijom te osiguranje propisanih standarda za rad DKP-a (smanjenje zakupa objekata za potrebe DKP mreže, adaptacija i opremanje).

Niz relevantnih odluka navedeno je i u sekciji “Zbirni pregled podzakonskih akata planiranih Godišnjim programom rada Vijeća ministara BiH”, poput Odluke o odobravanju višegodišnjeg kapitalnog projekata – kupovina, rekonstrukcija i opremanje objekta za DKP BiH u Ljubljani – te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o višegodišnjem kapitalnim projektu – kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za DKP BiH u Madridu i Budimpešti.

U Programu je, između ostalog, navedeno i da se adaptacijom i rekonstrukcijom objekata u vlasništvu BiH u Madridu i Budimpešti dugoročno smanjuju troškovi zakupa za potrebe smještaja DKP-a BiH, a istovremeno se osigurava realizacija propisanih standarda za rad DKP.-a BiH.

Sličnog sadržaja je i Odluka o višegodišnjem kapitalnim projektu – rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekta za DKP BiH u Brazilu – dok su kao jedna od aktivnosti u okviru sekcije “Zbirni pregled javnih investicija planiranih Godišnjim planom rada Vijeća ministara BiH” naglašeni kupovina, adaptacija i opremanje objekata DKP-a BiH u Ljubljani, Skoplju i Rimu (Vatikan).

“Kupovinom objekata BiH dugoročno se smanjuju troškovi zakupa za potrebe smještaja DKP BiH, a istovremeno se povećava državna imovina. Posjedovanjem objekata u svom vlasništvu za DKP BiH dodatno se potvrđuju dobri bilateralni odnosi sa zemljom u kojoj se objekat nalazi”, navedeno je u obrazloženju aktivnosti.

Pored toga, na 3. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 28.3.2023. godine, usvojen je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka ‘Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH'”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. 

Na 9. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 12.4.2023. godine, usvojena je Informacija Ministarstva finansija i trezora o provedbi Sporazuma o pitanjima sukcesije, koja daje pregled aktivnosti o provedbi Sporazuma o sukcesiji i zaštiti interesa BiH. Članovi zajedničkih odbora za anekse ovog sporazuma zaduženi su inicirati sazivanje zajedničkih odbora i nastaviti aktivnosti u cilju konačne raspodjele imovine diplomatsko-konzularnog predstavništva bivše SFRJ.

“Vijeće ministara BiH dalo je podršku Pregovaračkom timu za Aneks C Sporazuma (finansijska potraživanja i dugovanja) kako bi se postigla saglasnost oko raspodjele preostalih potraživanja bivše SFRJ, kao i dа se poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se umanjili negativni učinci dugova bivše SFRJ koji se odnose nа Bosnu i Hercegovinu”, navedeno je u saopštenju Vijeća ministara BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!