Analize

Pravilnik Predsjedništva BiH o korištenju službenih vozila konačno dostupan javnosti

Dokument kojim se propisuje način upotrebe službenih vozila u Predsjedništvu BiH, do danas je bio nepoznat javnosti. Uvid u njegov sadržaj otkriva koje privilegije ima Predsjedništvo u odnosu na ostale državne institucije.

Prije dva mjeseca, Predsjedništvo BiH odbilo nam je poslati svoj Pravilnik o upotrebi službenih vozila, uz obrazloženje da za dostavljanje tražene informacije “ne postoji javni interes.” Istinomjer se na ovu odluku žalio Vijeću ministara BiH, koje je zaključilo da je žalba osnovana i naložilo Predsjedništvu BiH da dostavi Pravilnik.

Uvid u interni pravilnik Predsjedništva, usvojen 6. marta 2014. godine, potvrdio je ono što smo već pretpostavljali na osnovu revizorskih izvještaja – da za Predsjedništvo BiH nema nikakvih ograničenja u pogledu broja i cijene službenih vozila koje posjeduje. Time što se izuzelo od primjene opšteg Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH i nastavilo primjenjivati svoj interni pravilnik, Predsjedništvo je zadržalo privilegije koje, barem “na papiru”, ostale državne institucije nemaju.

Pravilnik o upotrebi službenih vozila u Predsjedništvu BiH u cjelini je dostupan na ovom linku.

Pravilnik Predsjedništva propisuje da se članovima Predsjedništva automatski obezbjeđuju budžetska sredstva za kupovinu novih vozila, nakon što vozila koja koriste pređu 100.000 kilometara. Poređenja radi, u pravilniku koji važi za druge institucije, propisano je da se vozila visoke klase prodaju “nakon pređenih 200.000 km ili 7 godina starosti, uz uslov da je vozilo prešlo najmanje 150.000 km”. Interni pravilnik, dalje, ne propisuje nikakva ograničenja za nabavnu vrijednost novih vozila, dok pravilnik koji važi za ostale institucije ne dopušta kupovinu vozila vrijednosti iznad 130.000 KM. Kao što je već poznato, u aktuelnom mandatu, Dragan Čović i Mladen Ivanić nabavili su po jedno vozilo u vrijednosti od 200.000 KM.

Za ostala vozila Predsjedništva, nabavka novih vozila se vrši nakon što pređu 250.000 km. Prema pravilniku koji važi za druge institucije, vozila nižih klasa prodaju se “nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti, uz uslov da je vozilo prešlo najmanje 100.000 km”.

U pravilniku Predsjedništva ne postoji odredba koja propisuje uslove i kriterije za prodaju službenih vozila, niti ograničenje broja vozila koje može posjedovati Predsjedništvo. Prema posljednjem revizorskom izvještaju, 2015. godine Predsjedništvo je posjedovalo 34 vozila, od čega 24 za urede članova Predsjedništva i 10 za Sekretarijat; upošljavalo je 14 vozača, a na korištenje i održavanje voznog parka potrošeno je oko 344.000 KM.

Opštim pravilnikom, maksimalan broj vozila za ovu instituciju smanjen je na 15, te je Predsjedništvo bilo dužno prodati 19 vozila u svom posjedu. Takođe, maksimalan broj vozila visoke klase bio je ograničen na 3, za svakog člana Predsjedništva po jedno. Kada je Vijeće ministara odobrilo Predsjedništvu da se retroaktivno izuzme iz primjene opšteg pravilnika, ove odredbe su izbrisane.

Opšti pravilnik takođe propisuje da se pojedinačne isporuke goriva za službena vozila vrše isključivo upotrebom elektronskih kartica, osim u slučaju službenog putovanja u inostranstvo, kada upotreba elektronskih kartica za nabavku goriva od odabranog dobavljača nije moguća. Pravilnik Predsjedništva nema takvih odredbi. Pored toga, za vozila članova Predsjedništva ne vrijede ista pravila kao za ostala vozila ove institucije u pogledu vođenja evidencije o utrošku goriva, te se navodi da njihovi vozači evidentiraju samo početnu i krajnju kilometražu u tekućem mjesecu. Interni propis Predsjedništva omogućava i korištenje “ustupljenih vozila”, te propisuje i uslove za korištenje privatnih vozila u službene svrhe, čega u opštem pravilniku nema. Podsjećamo da je, prema revizorskom izvještaju, kabinet Bakira Izetbegovića tokom 2015. godine potrošio 15.595 KM za „najam motornog vozila” i pored voznog parka od 34 automobila.

Posebno su zanimljivi propisi o stalnom korištenju vozila, što podrazumijeva raspolaganje službenim vozilom 24 sata dnevno. Ovo pravo dato je članovima Predsjedništva, šefovima njihovih kabineta, generalnom sekretaru, ali i bilo kom zaposlenom koji za to dobije njihovo odobrenje. Sve do maja ove godine, ostale državne institucije nisu imale prava na konstantnu dostupnost službenih vozila, ali je Vijeće ministara, usvajanjem dopune Pravilnika, omogućilo rukovodiocima državnih institucija da “posebnim aktom” dozvole takvo korištenje službenih vozila.

Razlike između pravilnika Predsjedništva i Pravilnika za ostale institucije
Pravilnik o upotrebi službenih vozila u Predsjedništvu BiHPravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH
Ne postoji odredba koja ograničava broj vozila kojim raspolaže Predsjedništvo BiH.Ukupan broj službenih vozila kojim raspolaže Predsjedništvo BiH je 15:
2 vozila niže klase
8 vozila niže srednje klase
2 vozila srednje klase
3 vozila visoke klase
(Član 5; Tabela 1 – izbrisani nakon izmjena i dopuna Pravilnika u septembru 2015.)
Ne postoji odredba koja ograničava nabavnu vrijednost vozila visoke klase.Visoka klasa putničkih vozila obuhvata vozila nabavne vrijednosti do 130.000 KM. (Član 3.). Korištenje vozila visoke klase dozvoljeno je isključivo za potrebe sljedećih lica:
a) članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine,
b) Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
(Član 11.)
Ne postoji odredba koja propisuje obavezu i kriterije za prodaju službenog vozila.Prodaja službenog vozila visoke i više srednje klase se vrši nakon pređenih 200.000 km ili 7 godina starosti, uz uslov da je vozilo prešlo najmanje 150.000 km.
Prodaja vozila ostalih klasa vrši se nakon pređenih 150.000 km ili 7 godina starosti, uz uslov da je vozilo prešlo najmanje 100.000 km.
(Član 12.)
Članovi Predsjedništva za obavljanje svojih funkcija imaju službena vozila za stalno korišćenje. Službena vozila za stalno korišćenje imaju i šefovi kabineta članova Predsjedništva i generalni sekretar. Po odobrenju članova Predsjedništva, odnosno šefova kabineta i generalnog sekretara za sekretarijat, i drugi zaposleni mogu da imaju vozila za stalno korišćenje.
(Član 6.)
U Pravilniku usvojenom 2014. godine ne postoji odredba koja propisuje stalno korištenje službenih vozila.
Dopunom Pravilnika, koju je Vijeće ministara usvojilo u maju 2017, propisano je da rukovodilac institucije može posebnim aktom odobriti 24-časovno korištenje službenog vozila.
Članovi Predsjedništva koriste službena vozila visoke klase. Članovima Predsjedništva se, nakon što vozila koja su im na raspolaganju pređu 100.000 km, u budžetu osiguravaju sredstva za kupovinu novih vozila. Za ostala vozila Predsjedništva, nakon što pređu 250.000 km, u budžetu se osiguravaju sredstva za kupovinu novih vozila.
(Član 7.)
Ne postoji odredba koja nalaže kupovinu novog vozila nakon određenog broja pređenih kilometara. Odredba o prodaji službenog vozila visoke klase nalaže da se ono može prodati tek nakon 150.000 pređenih kilometara.

(Član 12.)

Predsjedništvo može da koristi i ustupljena motorna vozila na osnovu ugovora kojim će se regulisati sva pitanja vezana za korišćenje, održavanje vozila, naknadu eventualne štete i druga pitanja.
(Član 9.)
Ne postoji odredba koja se odnosi na korištenje ustupljenih vozila.
U evidencije se obavezno unose gotovinske isplate za gorivo i mazivo tokom službenih putovanja. Pravdanje ovih isplata vrši se uz prethodnu verifikaciju Odjela za transport. Radi što tačnijeg iskazivanja prijenosa i prosjeka potrošnje goriva, vozači su dužni da posljednje sedmice, a najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, napune pun rezervoar.
(Član 12.)
Na osnovu zaključenog ugovora sa dobavljačem izabranim u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,pojedinačne isporuke goriva za službena vozila se vrše isključivo upotrebom elektronskih kartica, izdatim od dobavljača. Izuzetno od odredbi stava (3) ovog člana u slučaju službenog putovanja u inostranstvo kada upotreba elektronskih kartica za nabavku goriva od odabranog dobavljača nije moguća ista se može izvršiti i gotovinskim plaćanjem.
(Član 9.)
Osobe zadužene za upravljanje motornim vozilom dužne su da uredno vode evidenciju o utrošku goriva i maziva i evidenciju o korišćenju vozila na obrascu PN-4. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za vozila koja koriste članovi Predsjedništva, u obrazac se unosi samo početna i krajnja kilometraža u tekućem mjesecu.
(Član 12.)
Ne postoji odredba kojom se propisuju različita pravila za vođenje evidencije o korištenju službenog vozila unutar institucije.
Šef kabineta ili generalni sekretar mogu da odobre službeno putovanje sopstvenim vozilom, a tom prilikom se osobi kojoj je to odobreno isplaćuje naknada troškova u iznosu od 20% cijene litre goriva po pređenom kilometru.
(Član 24.)
Ne postoji odredba koja reguliše korištenje privatnih vozila u službene svrhe.

Konačno, uvid u pravilnik potvrđuje da nije bilo nikakvog osnova za to da se službeno vozilo Predsjedništva BiH ustupi na korištenje Sebiji Izetbegović u aprilu ove godine. Pravilnik navodi da se službena vozila koriste za obavljanje službenih poslova Predsjedništva, članova Predsjedništva, funkcionera koje imenuje Predsjedništvo ili njegov član, rukovodećih radnika i zaposlenih u kabinetima i Sekretarijatu Predsjedništva (Član 3.). Službeni poslovi podrazumijevaju učešće na sjednicama i sastancima u zemlji i inozemstvu, posjete drugim državama, domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama i dr. (Član 4.), a dozvoljeno je i “povremeno angažovanje službenih vozila za potrebe drugih institucija BiH i entiteta u protokolarne svrhe” (Član 10.). Odluku o korištenju službenih vozila donosi generalni sekretar, ili šefovi kabineta članova Predsjedništva. Jedini izuzetak kada je dozvoljena upotreba službenih vozila u neslužbene svrhe, jesu slučajevi bolesti ili smrti člana uže porodice zaposlenog (Član 5.).

Prema pravilniku koje je Vijeće ministara usvojilo u martu 2014, Predsjedništvo BiH imalo je obavezu da svoje interne propise uskladi sa pravilnikom do 31.12.2014. To je uključivalo i usvajanje internih akata kojima bi se regulisao način vođenja evidencija o korištenju službenih vozila, uključujući podatke o planiranju i obavljanju tehničkih pregleda, servisa i drugim intervencijama na na mjesečnom nivou; podatke o načinu preuzimanja službenog vozila od uposlenog koji ga je prethodno koristio; o godišnjem i polugodišnjem izvještavanju o korištenju službenih vozila; disciplinsku odgovornost i odgovornost za materijalnu štetu; broj, uslove nabavke i način korištenja specijalizovanih službenih vozila, itd. Od svih ovih podataka, Pravilnik Predsjedništva propisuje vođenje evidencije o utrošku goriva i korištenju vozila za svaki mjesec, od koje su djelimično izuzeti članovi Predsjedništva; te uslove obavljanja redovnog i vanrednog tehničkog pregleda vozila. Polugodišnje i godišnje izvještavanje, način preuzimanja službenog vozila i ostali podaci koje bi interni pravilnik trebao sadržati, nisu propisani.

Kada je Vijeće ministara u septembru 2015. godine de facto poništilo primjenu pravilnika na Predsjedništvo BiH, prestale su da važe i ove obaveze, koje Predsjedništvo svakako nikada nije ispunilo. Vijeće ministara tada je tražilo samo da mu se novi pravilnik Predsjedništva, prije usvajanja, dostavi na uvid kako bi za njega dalo saglasnost. Kako nam je rečeno u maju, Predsjedništvo BiH je u međuvremenu tražilo da mu se odobri usvajanje novog pravilnika bez traženja prethodne saglasnosti Vijeća ministara BiH.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!