Neistina

Obrazovanje nije vraćeno u nadležnost općina kako Dević tvrdi

Govoreći o razdvajanju Ministarstva obrazovanja nauke i mladih Kantona Sarajevo, zastupnik u Skupštini KS-a Mahir Dević pozvao se na presudu Ustavnog suda FBiH iz 2010. godine, za koju je ustvrdio da je njome nadležnost nad osnovnim obrazovanjem vraćena općinama.

Gostujući u “Sarajevskoj špici” na TVSA 18. januara 2021, Dević je komentarisao reorganizaciju Vlade KS-a, navodeći da je Ustavni sud FBiH nadležnost nad osnovnim obrazovanjem vratio na općine.

Vi znate da je bila apelacija, koju je načelnik Općine Centar tadašnji, Bećirović, uputio prema Ustavnom sudu, gdje je Ustavni sud nadležnost nad osnovnim obrazovanjem vratio općinama. To podrazumijeva da svaki pravni zahvat u smislu reorganizacije tih ministarstava bi trebao da ide u tom pravcu da se ta presuda ispoštuje, da se ona realizira.

Oni su to uradili upravo suprotno. Krenu u reorganizaciju na način da ponovo krše presudu Ustavnog suda. Znači, jedan potpuno pogrešan put, a imamo već presudu Ustavnog suda, u kojoj stoji da je osnovno obrazovanje vraćeno, treba da se vrati u nadležnost općina.

Mahir Dević, 18. 1. 2021.

Presuda koju je Dević u svom komentaru naveo donesena je 12. oktobra 2010. na zahtjev tadašnjeg načelnika Općine Centar Dževada Bećirevića, koji je od Ustavnog sud FBiH zatražio da se zaštite prava na lokalnu samoupravu Općine Centar.

S tim u vezi, Ustavni sud je presudio da je Kanton Sarajevo ovoj općini povrijedio pravo na lokalnu samoupravu jer nije postupio prema odredbama članova 58., 59. i 60.

Utvrđuje se da je Kanton Sarajevo povrijedio pravo na lokalnu samoupravu Općine Centar Sarajevo, jer nije postupio prema odredbama člana 58., 59. i 60. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06).

Presuda Ustavnog suda FBiH, 12. 10. 2010.

Kako je navedeno u ovoj presudi iz 2010. godine, Kanton Sarajevo ne primjenjuje Zakon o načelima lokalne samouprave FBiH, čime su narušena prava jedinica lokalne samouprave, koja su zaštićena Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a koja je sastavni dio zakonodavstva FBiH.

U dopuni zahtjeva koju je Ustavni sud zatražio, navedeno je da Kanton Sarajevo nije usaglasio svoje zakone i provedbene propise u utvrđenim rokovima i nije na jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 8. stav 3. Zakona, prenio nadležnosti koje pripadaju lokalnoj samoupravi u određenim oblastima. U zahtjevu je naveden niz zakona i propisa koji nisu usaglašeni sa Zakonom o načelima LS FBiH u predviđenom roku. Među njima su i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju KS-a te Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS-a, što je ujedno i jedino spominjanje obrazovanja u presudi.

Što se tiče nadležnosti općina, u članu 36. Ustava Kantona Sarajevo stoji sljedeće:

Član 36.

Nadležnosti općina proizilaze iz njihovog statusa kao jedinica lokalne samouprave. Općine mogu imati izvorne nadležnosti i nadležnosti koje im prenese kanton posebnim propisom sukladno ovom ustavu.

Općine na području kantona mogu imati različite nadležnosti, ovisno od globalne politike funkcioniranja i razvoja Kantona, te od ekonomskog, prostornog i drugog položaja pojedinih općina.

Radi obezbjeđivanja efikasnosti i jedinstva u funkcioniranju vlasti, općine su u vršenju svojih nadležnosti obavezne ostvarivati međusobnu suradnju kao i suradnju sa vlastima Kantona.

Općine donose svoj statut sukladno ovom Ustavu i Ustavu Federacije.

Ustav Kantona Sarajevo

Kada je riječ o nadležnostima kantona, u članu 12. Ustava KS-a obrazovanje je navedeno kao jedna od isključivih nadležnosti kantona.

Član 12

Isključive nadležnosti

Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene Federalnoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za:
(…)

b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
(…)

Ustav Kantona Sarajevo

Vrijedi navesti da je ustavna i zakonska osnova lokalne samouprave navedena u članu 2. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Član 2.

Princip lokalne samouprave bit će utvrđen zakonodavstvom zemlje potpisnice i gdje je to moguće – ustavom.

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Nadalje, u presudi stoji i da se Ustavni sud FBiH nije upuštao u analizu kantonalnih zakona i provedbenih propisa koje je, kao primjere povrede prava na lokalnu samoupravu, navela Općina Centar.

Prilikom odlučivanja u ovom predmetu Ustavni sud Federacije se nije upuštao u analizu kantonalnih zakona i provedbenih propisa koje je, kao primjere povrede prava na lokalnu samoupravu, naveo podnosilac zahtjeva. Ustavni sud Federacije je, u skladu sa zahtjevom podnosioca, cijenio isključivo obaveze koje proizilaze za kantone u skladu sa čl. 58., 59. i 60. Zakona.

Presuda Ustavnog suda FBiH, 12. 10.2010.

Navedeni članovi Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH, koji je na snagu stupio u septembru 2006. godine, odnose se na prelazne i završne odredbe Zakona, odnosno na to koji zakoni prestaju važiti stupanjem na snagu tog zakona, koji su rokovi da se zakoni usaglase, te na rok za prenos poslova i nadležnosti. Kanton Sarajevo je od trenutka donošenja Zakona imao 12 mjeseci da uredi pitanja nadležnosti.

Član 60.

Odredbe ovog zakona primjenjivat će se i na Grad Sarajevo i na Grad Mostar, osim onih koje su u suprotnosti sa odredbama Ustava Federacije BiH koje su regulirale status Grada Sarajeva i Grada Mostara.

U Kantonu Sarajevo, ustavom, zakonom i statutom, uredit će se pitanja nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva, općina u sastavu Grada Sarajeva, kao i općina koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, njihovi međusobni odnosi i način finansiranja, s obzirom na specifičnosti organizacije Sarajeva, u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ovog zakona.

Zakon o načelima lokalne samouprave u FBiH

Presuda Ustavnog suda, na koju se u TV gostovanju pozvao Mahir Dević, nije vratila nadležnost nad osnovnim obrazovanjem općinama, kako je naveo, već je utvrdila da je Kanton Sarajevo povrijedio pravo na lokalnu samoupravu Općine Centar, jer u roku od 12 mjeseci nije ispunio obaveze propisane odredbama članova 58., 59. i 60. Zakona o principima lokalne samouprave.

Imajući u vidu da se presuda koju je Mahir Dević naveo nije bavila obrazovanjem, ali ni prenosom nadležnosti sa kantonalnog na općinski nivo, već činjenicom da Kanton Sarajevo nije u zakonskom roku postupio po navedenim odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave FBIH, tvrdnju da je “Ustavni sud nadležnost nad osnovnim obrazovanjem vratio općinama” Istinomjer ocjenjuje kao neistinu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!