Nova zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini još uvijek čeka na useljenje

Aktivnosti u pravcu izgradnje zgrade Centra za socijalni rad u Bijeljini datiraju još od 2014. godine. Nakon što je krajem 2017. godine od strane Skupštine Grada Bijeljina imenovan za direktora pomenute ustanove, Milorad Sofrenić je u nekoliko navrata da obećanja u vezi otvaranja ovoga objekta.

Tako je juna 2018. godine, podsjećajući šta je na implementaciji ovoga projekta do tada bilo urađeno, Sofrenić pored ostalog izjavio: 

Rok za završetak radova je 180 dana, tako da ćemo do kraja ove godine useliti ovu zgradu.

Milorad Sofrenić, 12.06.2018.

Nova zgrada nije stavljena u funkciju do kraja 2018. godine, a u svom intervjuu koji je dao 08.03.2019. godine, odgovarajući na pitanje novinara “za kada je planirano useljenje u novu zgradu Centra i koliko će ono uticati na poboljšanje kvaliteta rada”, Sofrenić je najavio novi rok:

Prošle godine su završni radovi kasnili tri mjeseca, ali sada je zgrada potpuno završena. Slijedi tender za nabavku namještaja i vanjsko uređenje. Očekujem da ćemo početi rad u novom objektu do kraja aprila, čime će uslovi za radnike i korisnike biti podignuti na viši nivo.

Milorad Sofrenić, 08.03.2019.

Podsjećamo, i u predizbornom programu za mandat 2016.-2020. godine aktuelnog gradonačelnika Bijeljine, Miće Mićića našlo se i obećanje da u “narednom periodu slijedi nastavak izgradnje zgrade Centra za socijalni rad sa Dnevnim centrom za djecu s posebnim potrebama”.

Međutim, ni do danas zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini nije useljena, te rad u njoj nije počeo. To je 29.08.2019. godine potvrdio sam Mićić koji nakon što je Grad­skoj upra­vi “dos­tav­lje­na na po­tpis okončana si­tu­aci­ja” istu ni­je po­tpi­sao jer su, kako se navodi, “ra­do­vi ko­ji su izve­de­ni na zgra­di u su­pro­tnos­ti s odre­dba­ma u ugo­vo­ru”.

Ka­blo­vi za stru­ju vi­se po­red zgra­de, ugrožava­jući pro­la­zni­ke. Umjes­to čet­vrtog spra­ta, urađen je treći, a do­ni­je­li su okončanu si­tu­aci­ju na po­tpis. Pi­sme­no ću obra­zložiti zbog čega neću da po­tpi­šem okončanu si­tu­aci­ju, a od onih ko­ji su re­ali­zo­va­li ovaj po­sao tražiću od­go­vor­nost.

Mićo Mićić, 29.08.2019.

Obzirom da nova zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini još uvijek nije useljena, Istinomjer obećanjima direktora ove javne ustanove, Milorada Sofrenića daje ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Da li su rudnici u FBiH zaista postali samo nelikvidna “crna rupa”?

Višegodišnji nemar nadležnih u pogledu upravljanja rudnicima u FBiH isplivao je na vidjelo nakon što je Porezna uprava...

Banja Luka uskoro dobija savremeni azil za pse?

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Grada Banja Luka, Petar Bilčar nedavno je najavio izgradnju novog, “savremenog” azila za pse s ciljem da se “iznađe trajno rješenje za smještaj napuštenih...Za tri mjeseca društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U četvrtak, 18.09.2019. godine, počela je obnova društvenog doma u Mišinom hanu, a što je najavljeno od strane gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića u maju 2019. godine. Projekat obnove...