Neispunjeno

Nova zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini još uvijek čeka na useljenje

Aktivnosti u pravcu izgradnje zgrade Centra za socijalni rad u Bijeljini datiraju još od 2014. godine. Nakon što je krajem 2017. godine od strane Skupštine Grada Bijeljina imenovan za direktora pomenute ustanove, Milorad Sofrenić je u nekoliko navrata da obećanja u vezi otvaranja ovoga objekta.

Tako je juna 2018. godine, podsjećajući šta je na implementaciji ovoga projekta do tada bilo urađeno, Sofrenić pored ostalog izjavio:

Rok za završetak radova je 180 dana, tako da ćemo do kraja ove godine useliti ovu zgradu.

Milorad Sofrenić, 12.06.2018.

Nova zgrada nije stavljena u funkciju do kraja 2018. godine, a u svom intervjuu koji je dao 08.03.2019. godine, odgovarajući na pitanje novinara “za kada je planirano useljenje u novu zgradu Centra i koliko će ono uticati na poboljšanje kvaliteta rada”, Sofrenić je najavio novi rok:

Prošle godine su završni radovi kasnili tri mjeseca, ali sada je zgrada potpuno završena. Slijedi tender za nabavku namještaja i vanjsko uređenje. Očekujem da ćemo početi rad u novom objektu do kraja aprila, čime će uslovi za radnike i korisnike biti podignuti na viši nivo.

Milorad Sofrenić, 08.03.2019.

Podsjećamo, i u predizbornom programu za mandat 2016.-2020. godine aktuelnog gradonačelnika Bijeljine, Miće Mićića našlo se i obećanje da u “narednom periodu slijedi nastavak izgradnje zgrade Centra za socijalni rad sa Dnevnim centrom za djecu s posebnim potrebama”.

Međutim, ni do danas zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini nije useljena, te rad u njoj nije počeo. To je 29.08.2019. godine potvrdio sam Mićić koji nakon što je Grad­skoj upra­vi “dos­tav­lje­na na po­tpis okončana si­tu­aci­ja” istu ni­je po­tpi­sao jer su, kako se navodi, “ra­do­vi ko­ji su izve­de­ni na zgra­di u su­pro­tnos­ti s odre­dba­ma u ugo­vo­ru”.

Ka­blo­vi za stru­ju vi­se po­red zgra­de, ugrožava­jući pro­la­zni­ke. Umjes­to čet­vrtog spra­ta, urađen je treći, a do­ni­je­li su okončanu si­tu­aci­ju na po­tpis. Pi­sme­no ću obra­zložiti zbog čega neću da po­tpi­šem okončanu si­tu­aci­ju, a od onih ko­ji su re­ali­zo­va­li ovaj po­sao tražiću od­go­vor­nost.

Mićo Mićić, 29.08.2019.

Obzirom da nova zgrada Centra za socijalni rad u Bijeljini još uvijek nije useljena, Istinomjer obećanjima direktora ove javne ustanove, Milorada Sofrenića daje ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!