Neistina

Ne postoji “izborni zakon Federacije BiH”

U svjetlu najnovijih rasprava i pokušaja dogovora u vezi izmjena izborne legislative u BiH, član Predsjedništva SDS-a i delegat Kluba srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Vukota Govedarica iznio je prijedlog koji do sada javnost u BiH nije imala priliku čuti.

Naime, izjavivši da je “pogrešno rješavati pojedinačno nacionalana pitanja u domenu izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma”, Govedarica je pored ostalog preporučio da, “pitanje izbora autentičnih predstavnika jednog od naroda u BiH” treba rješavati “izbornim zakonom Federacije BiH”:

Samim tim Srpska demokratska stranka je viđenja da pitanje izbora autentičnih predstavnika jednog od naroda u BiH, kako to Dodik i Čović vole da kažu u ovom slučaju, treba rješavati izbornim zakonom Federacije BiH, a ne izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Vukota Govedarica, 20. 01. 2020.

Prije svega treba podsjetiti da “izborni zakon Federacije BiH” kao takav nikada nije postojao. Osim toga, kako u Ustavu BiH i entitetskim ustavima, tako ni u cjelokupnoj izbornoj legislativi, odrednica “autentični predstavnici jednog naroda” također ne postoji.

Pored toga, u odluci Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića za ocjenu ustavnosti odredbi članova Izbornog zakona BiH, a koja i jedan od razloga zbog kojih su izmjene izborne legislative nužne, između ostalog se kaže:

Djelimično se usvaja zahtjev dr. Bože Ljubića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva. Utvrđuje se da odredba Potpoglavlja B člana 10.12. stav 2. u dijelu: “Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonu” i odredbe Poglavlja 20 – Prelazne i završne odredbe člana 20.16.A stav 2. tač. a-j. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine…nisu u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH

U odluci se i “nalaže Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 61. stav 4. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke uskladi odredbu Potpoglavlja B člana 10.12. stav 2. u dijelu: “Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonu” i odredbe Poglavlja 20 – Prelazne i završne odredbe člana 20.16.A stav 2. tač. a-j. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine…sa odredbama člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine”.

Dakle, i iz same odluke Ustavnog suda BiH jasno je da se ona odnosi na Izborni zakon BiH i da je za njenu implementaciju putem izmjena Izbornog zakona BiH zadužena Parlamentarna skupština BiH.

U kontekstu Govedaričine izjave treba napomenuti i da je u presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima Sejdić i Finci, Zornić i Pilav i formalno-pravno nametnuta obaveza Parlamentarnoj skupštini BiH da kroz izmjene Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, pravnu stečevinu Bosne i Hercegovine u tom polju usklade sa evropskim standardima.

Na kraju, podsjećamo da kada je entitetski nivo u pitanju, za razliku od Federacije BiH, u Republici Srpskoj postoji Izborni zakon Republike Srpske.

S obzirom na navedeno, Istinomjer Vukoti Govedarici za njegovu izjavu daje ocjenu neistinito.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!