Neistina

Kovačević tvrdi da Ustavni sud ne može odlučivati o onome što je definisano samim Ustavom

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da “Ustavni sud BiH ne može da odlučuje o nečemu što je sastavni dio Ustava”.

Izvor: RTRS

Radovan Kovačević je u izjavi za RTRS 15. januara 2024. godine komentarisao potez Vlade Ujedinjenog Kraljevstva da primjeni režim sankcija za Bosnu i Hercegovinu za bh. firmu koja je, kako se navodi u saopćenju Ambasade Velike Britanije u BiH, uključena u podrivanje Ustava ove zemlje. Kovačević je tada naveo da je Republika Srpska dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali da “Ustavni sud BiH ne može odlučivati o nečemu što je sastavni dio Ustava BiH”.

Mi moramo da podsjetimo da je Velika Britanija jedna od zemalja koja je garantovala potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava i ustavnog poretka Republika Srpska, koja je nastala 9. januara 1992. godine. Dakle, Ustavni sud nikada nije mogao da donosi odluke o nečemu što je iznad Ustavnog suda, a ono što je sastavni dio Ustava, što je ustavna kategorija, nešto je o čemu Ustavni sud ne može uopšte da odlučuje.

Radovan Kovačević, 15.1.2024.

Nadležnosti Ustavnog suda BiH definisane su članom VI (Ustavni sud) Ustava Bosne i Hercegovine. Tako je stavom (3) spomenutog člana definisano da je Ustavni sud BiH jedini nadležan da odlučuje o sporovima, koji se javljaju po Ustavu BiH, između dva entiteta, ili između države BiH i jednog ili oba entiteta, te između institucija BiH.

a) Usta­vni sud je je­di­ni na­dle­žan da odlu­ču­je o bi­lo ko­jem spo­ru ko­ji se ja­vlja po ovom Usta­vu izme­đu dva enti­te­ta, ili izme­đu Bo­sne i He­rce­go­vi­ne i je­dnog ili oba enti­te­ta, te izme­đu insti­tu­ci­ja Bo­sne i He­rce­go­vi­ne, uklju­ču­ju­ći ali ne ogra­ni­ča­va­ju­ći se na to:

- Da li je odlu­ka enti­te­ta da uspo­sta­vi po­se­ban pa­ra­le­lan odnos sa su­sje­dnom drža­vom u skla­du sa ovim Usta­vom, uklju­ču­ju­ći i odre­dbe ko­je se odno­se na su­ve­re­ni­tet i te­ri­to­ri­ja­lni inte­gri­tet Bo­sne i He­rce­go­vi­ne.

- Da li je bi­lo ko­ja odre­dba usta­va ili za­ko­na je­dnog enti­te­ta u skla­du sa ovim Usta­vom.

Spo­ro­ve mo­že po­kre­nu­ti član Pre­dsje­dni­štva, pre­dsje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­ni­sta­ra, pre­dsje­dava­ju­ći, ili nje­gov za­mje­nik, bi­lo ko­jeg do­ma Pa­rla­me­nta­rne skupšti­ne; je­dna četvrti­na članova/ de­le­ga­ta bi­lo ko­jeg do­ma Pa­rla­me­nta­rne sku­pšti­ne, ili je­dna če­tvrti­na čla­no­va bi­lo ko­jeg doma za­ko­no­da­vnog orga­na je­dnog enti­te­ta.

Ustav Bosne i Hercegovine

S obzirom na činjenicu da je Ustavom Bosne i Hercegovine predviđeno da je Ustavni sud BiH jedini nadležan da odlučuje o sporovima između države BiH i entiteta, ili između entiteta, te da li su odredbe Ustava ili zakona jednog entiteta u skladu s Ustavom BiH, Istinomjer tvrdnju Radovana Kovačevića da “Ustavni sud BiH nikada nije mogao odlučivati o nečemu što je sastavni dio Ustava” ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!