Poluistina

Koje ovlasti i nadležnosti ima Predsjedništvo BiH

Predsjednik HDZ-a BiH i aktuelni prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Dragan Čović, u emisiji “Telering” Radiotelevizije Republike Srpske (RTRS), pored ostalog, komentarisao je ovlasti koje ima Predsjedništvo BiH.

Foto: FENA

Govoreći tako o radu Predsjedništva BiH tokom trenutnog, ali i mandata u kojem je on obavljao dužnost člana ovog izvršnog organa, Čović je, ustvrdivši da Predsjedništvo BiH nema neke velike ovlasti, nabrojao sljedeće:

Predsjedništvo i nema neke velike ovlasti. Predsjedničke ovlasti su vam diplomatske aktivnosti… Ima oko vojske. Jasno je kakva je uloga u izboru tri generala i ima oko ovog monetarnog dijela, oko Centralne banke… Proračun reda radi predlaže. Proračun izlazi iz Vijeća ministara. Formalno po Ustavu ide iz Predsjedništva, ali u osnovi Vijeće ministara i Parlament odlučuje. Tako da su to dosta ograničene ovlasti.

Dragan Čović, 10. 6. 2021.

Međutim, ovlaštenja Predsjedništva BiH šira su od onih koje je tom prilikom naveo Čović.

Ustav BiH u svom članu V, Predsjedništvo, u dijelu koji govori o ovlaštenjima, kaže da je Predsjedništvo nadležno za:

a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

  1. b) Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.

  2. c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član.

  3. d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.

  4. e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.

  5. f) Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara.

  6. g) Podnošenje izvještaja o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.

  7. h) Koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

  8. i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti.

Ustav BiH

Pored toga, Ustav BiH u članu I, Bosna i Hercegovina, stavu 6, Simboli, kaže da ćeBosna i Hercegovina imati one simbole koje svojom odlukom odredi Parlamentarna skupština i potvrdi Predsjedništvo”.

U članu III, Nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, najviši pravni akt BiH u stavu 4, Koordinacija, pored ostalog kaže da “Predsjedništvo može odlučiti da podstakne međuentitetsku koordinaciju u stvarima koje se ne nalaze u okviru nadležnosti Bosne i Hercegovine predviđenim ovim Ustavom, izuzev ako se u konkretnom slučaju jedan entitet tome usprotivi”.

Također, pod uslovima navedenim u članu IV, Parlamentarna skupština, Ustav BiH nalaže da se “Dom naroda može raspustiti odlukom Predsjedništva ili samog Doma, pod uslovom da je odluka Doma o raspuštanju donijeta većinom koja uključuje većinu delegata iz reda najmanje dva naroda, bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog…”

Nadalje, a što predsjednik HDZ-a BiH također nije naveo, Ustav BiH dalje u istom članu, stav 4, Vijeće ministara, daje Predsjedništvu BiH ovlaštenje da imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara “koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma”, dok član VI, Ustavni sud BiH, nalaže da tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom BiH.

U vezi sa ovlastima koje Predsjedništvo BiH ima nad Centralnom bankom BiH, član VII Ustava BiH, pored ostalog, kaže:

2. Prvi Upravni odbor Centralne banke će se sastojati od Guvernera kojega imenuje Međunarodni monetarni fond, nakon konsultacija sa Predsjedništvom, i tri člana koja imenuje Predsjedništvo, od kojih su dva iz Federacije (jedan Bošnjak i jedan Hrvat, koji će dijeliti jedan glas) i jedan iz Republike Srpske – svi sa mandatom od 6 godina. Guverner, koji neće biti državljanin Bosne i Hercegovine niti bilo koje susjedne države, može imati odlučujući glas u slučaju neriješenog ishoda glasanja.

3. Nakon tog perioda, Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine će se sastojati od pet lica koja imenuje Predsjedništvo na period od 6 godina. Odbor će među svojim članovima imenovati Guvernera na period od 6 godina.

Ustav BiH

Kada se radi o ovlastima u vezi budžeta koje je Čović spomenuo, u dijelu koji se odnosi na finansije kaže se da će “Parlamentarna skupština svake godine, na prijedlog Predsjedništva, usvojiti budžet kojim se finansiraju troškovi potrebni za izvršavanje nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.”

Osim navedenog, od dana donošenja Ustava BiH, a na osnovu njegovog stava i iz člana V, “vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti”, te dijela Člana III, Dodatne nadležnosti, Predsjedništvo BiH je na osnovu odluka i zakona donesenih od strane nadležnih institucija u međuvremenu dobilo i dodatne nadležnosti.

Takav primjer su nadležnosti Predsjedništva BiH propisane u Zakonu o odbrani BiH, gdje se u članu 11. (Komanda i kontrola) kaže da “Predsjedništvo BiH, djelujući prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama BiH, a zatim u članu 12. (Nadležnosti Predsjedništva) navodi:

Predsjedništvo donosi odluke konsenzusom i nadležno je da:

a) zahtijeva proglašenje ratnog stanja od Parlamentarne skupštine,

b) zahtijeva proglašenje vanrednog stanja od Parlamentarne skupštine,

c) uputi Oružane snage u operacije tokom rata, vanrednog stanja ili mirovnih operacija van zemlje, u skladu sa zakonom,

d) ovlasti ministra odbrane Bosne i Hercegovine da naredi upotrebu i razmještaj Oružanih snaga,

e) angažira vojne snage za pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće,

f) određuje i mijenja veličinu i strukturu Oružanih snaga u skladu sa zakonom,

g) utvrdi odgovarajuću nacionalnu zastupljenost u Oružanim snagama uzimajući u obzir posljednji popis stanovništva, operativnu gotovost, potrebe za popunjavanjem, moral i koheziju Oružanih snaga. Predsjedništvo će se posebno pobrinuti da se, osim u pješadiji, odgovarajuća nacionalna zastupljenost osigura i u jedinicama u drugim rodovima putem preciznog definiranja minimalne zastupljenosti lica u tim jedinicama,

h) odobri organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije,

i) postavlja načelnika i zamjenike načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Operativne komande Oružanih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podršku Oružanih snaga,

j) unapređuje profesionalna vojna lica u činove generala u Oružanim snagama,

k) postavlja i smjenjuje generale u Oružanim snagama,

l) smijeni načelnika ili zamjenike načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga, komandanta ili zamjenike komandanta Operativne komande Oružanih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podršku Oružanih snaga, na prijedlog ministra odbrane Bosne i Hercegovine,

m) imenuje i smjenjuje vojnodiplomatske predstavnike i vojne predstavnike u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama kao i vojne predstavnike Bosne i Hercegovine u stranim, multinacionalnim ili međunarodnim vojnim komandama i drugim stranim, multinacionalnim ili međunarodnim institucijama,

n) informira Parlamentarnu skupštinu o strateškim sigurnosnim i odbrambenim pitanjima,

o) usvoji Sigurnosnu politiku i Odbrambenu politiku Bosne i Hercegovine s ciljem pružanja strateških smjernica u vanjskim poslovima i pitanjima odbrane.

Zakon o odbrani BiH

Uzevši u obzir da je Dragan Čović nabrojao samo dio nadležnosti i ovlaštenja Predsjedništva BiH, Istinomjer njegovu tvrdnju s tim u vezi ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!