Analize

Izmjena trase Koridora Vc kroz Nemilu i dnevno politička prepucavanja

U nedavnom saopštenju Kantonalnog Odbora SDA Zeničko – dobojskog kantona odlučno je poručeno da “trasa koridora Vc neće proći kroz Nemilu bez saglasnosti lokalnog stanovništva”, obzirom da o ovoj temi nikada nije provedena javna rasprava. Da je 14.000 stanovnika/ca Nemile uskraćeno da izraze svoje mišljenje o trasi Koridora Vc, i da je to jedini razlog negodovanja, također je i zvanični stav Miralema Galijaševića, premijera Zeničko – dobojskog kantona i predsjednika KO SDA Zenica. Ovakav narativ bio bi pohvalan da se ne radi o zakašnjeloj reakciji i da sam motiv saopštenja nije upitan.

Građani Nemile imaju pravo na izražavanje svoje slobodne volje i mi ćemo učiniti sve da im to bude omogućeno. Trenutno su pri kraju aktivnosti oko objedinjavanja peticije u kojoj su potpisi građana Nemile i koji traže promjenu Regulacionog plana i izmještanje trase Koridora Vc, a koja će ovih dana biti dostavljena nadležnim institucijama. Ukoliko Autoceste Federacije BiH ne obustave aktivnosti na izgradnji autoputa kroz Nemilu, uslijedit će apelacija i zahtijevanje mjere zabrane (…) Mi smo odlučni da idemo do kraja. Uz narod smo Nemile i naši stavovi su poznati. Učinit ćemo sve da se ispoštuje volja naroda koja je ujedno i javni interes. Štitit ćemo prava građana uz sva raspoloživa demokratska i pravna sredstva.

(Saopštenje KO SDA Zenica, 16.04.2018.)

U vrijeme izrade glavnog i idejnog projekta o položaju trase Koridora Vc, još tokom 2016. godine, Delegacija EU je tražila održavanje konsultacija sa zainteresovanom javnosti, međutim navedeno nikada nije realizovano. Pravovremene konsultacije u tom periodu niko nije inicirao, te se nastavilo sa radom na izradi najpovoljnije predložene projektne varijante.

Delegacija Evropske Unije u BiH i konsultant kojeg je Delegacija angažovala na izradi glavnog i idejnog projekta su drugoj polovini 2016. godine u dva navrata (oktobar i novembar), tražili od Grada Zenice da organizuje javne prezentacije o optimiziranju trase autoceste na cijeloj dionici koja je bila predmetom projekta. U tom cilju su Gradu Zenici dostavljene podloge optimiziranih varijanti autoceste, te pripremljena prezentacija sa obrazloženjem dobrih i loših strana svake od varijanti, prikazom procesa vrednovanja i rezultatima multikriterijalne analize. Delegacija nikada nije informisana o razlozima izostanka konsultacija te je odlučeno da se projektovanje nastavi u skladu sa rezultatima multikriterijalne analize trase autoceste na predmetnoj dionici.

(AC FBiH, odgovor na dopis 23.03.2018.)

Shodno izvještaju AC FBiH o realizaciji projekta, iz aprila 2017. godine, glavni projekat autoceste na koridoru Vc, dionica sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – Zenica sjever (D. Gračanica) završen je još u prvoj polovini prošle godine. Nakon toga, uslijedilo je i usvajanje Prijedloga prostornog plana za autoput na Koridoru Vc u oba doma Parlamenta FBiH.

Zanimljivo je da zenička SDA nije ranije, niti na zahtjev Delegacije EU, potencirala učešće lokalnog stanovništva, obzirom da su shodno propisima svi javni putevi, autoceste, koridori i sl. već sadržani u prostornim planovima, te da su se prije “odlaska” u federalni parlament, javne rasprave o nacrtima ili izmjenama planova mogle inicirati ranije, a diskusije o istim, ako je bilo potrebe, mogle voditi u kantonalnoj skupštini ili na sjednicama gradskog vijeća.

Podsjećamo, i krajem prošle godine, SDA je aktuelizirala priču vezano za Nemilu, kada Gradsko vijeće Zenice nije usvojilo odluku o usvajanju prijedloga Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. I tada je zenički ogranak SDA u svojim saopćenjima bio fokusiran na Nemilu, ali ne zbog lokalnog stanovništva i neodržavanja javnih rasprava zbog trase Koridora Vc, nego zbog gradonačelnika Kasumovića. U taksativnim nabrajanjima, u tačci koja se odnosila na Nemilu, SDA tada nije pominjala neprovođenje javne rasprave, već “lične interese”.

Treće, namjeravao je da putem Prostornog plana naselje Nemila potpuno podijeli autoputem 5 C, te ga time učini nemogućim za život mještana i za urbanistički razvoj. Osim toga, legitimacijom autoputa kroz Nemilu putem Prostornog plana, htio je krivicu prebaciti na više nivoe vlasti. (…) Stranka demokratske akcije i na ovaj način pokazuje da će stati u kraj svima onima poput Kasumovića koji su bili u SDA isključivo iz ličnog interesa. To vrijeme je prošlo a onima koji misle da će kroz SDA sticati ličnu korist poručujemo da mogu ići sa svojim mentorom Kasumovićem, jer za takve u SDA neće biti mjesta, stoji u saopštenju zeničke SDA.

(SDA Zenica, 03.11.2017.)

Iz Autocesta FBiH smatraju da je održavanje javne prezentacije sada apsolutno nepotrebno, jer se takva vrsta prezentacija vrši do izrade Glavnog projekta.

Činjenica je da je glavni projekat predmetne poddionice završen, te da nije moguće izvršiti promjenu trase autoceste Vc na predmetnom lokalitetu, traženo održavanje javne prezentacije sada smatramo apsolutno nepotrebnom, jer se prezentacija vrši do izrade Glavnog projekta.

(AC FBiH, odgovor na dopis 23.03.2018.)

Na zahtjeve i saopštenje zeničke SDA oštro je reagirano i iz zeničke gradske uprave, te podcrtano da je glavni projekat autoceste na koridoru Vc za ovu dionicu “rađen i usvojen u vrijeme dok je SDA vladala Zenicom”, te da je ranije propuštena prilika za izmjenu trase Koridora Vc kroz Nemilu.

Premijer Galijašević, koji građanima Zenice duguje odgovore na više važnih pitanja, zaboravio je u stranačkom saopćenju istaknuti da je glavni projekat autoceste na koridoru Vc dionica sjeverna granica općine Zenica – Zenica sjever rađen i usvojen u vrijeme dok je SDA vladala Zenicom. Također, zlonamjerno je prešutio činjenicu, da je predložena varijanta kroz amandmane na Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na koridoru Vc” usvojena početkom februara 2017. godine od strane Predstavničkog Doma i Doma Naroda Parlamentarne Skupštine BiH, gdje je SDA u većini i gdje sjede predstavnici ove stranke birani od strane građana Zenice.

(Služba za urbanizam, imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, 10.04.2018.)

Cijela ova priča bila je tema i u Gradskom vijeću Zenice, zbog čega je nadležna Služba za urbanizam Grada Zenice uputila službeni dopis Javnom preduzeću “Autoceste FBiH” da se očituje o izmjenama trase Koridora Vc kroz Nemilu. U odgovoru AC FBiH je potvrđeno da su konsultacije zainteresovane javnosti trebale biti davno provedene, ali da se to, iz nepoznatih razloga, nikada nije desilo.

Da je izgradnja poddionice autoputa Nemila- Donja Gračanica na Koridoru Vc nešto što se uveliko dešava, i na što se više ne može efektivno uticati, na dan davanja saopštenje KO SDA Zenica, na određeni način potvrdu je dalo i Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoputa na Koridoru Vc, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever), komponente A i B.

Riječ je izgradnji 17,65 km duge dionice Nemila – Donja Gračanica autoputa na Koridoru Vc, odnosno poddionica, Nemila – Vranduk u dužini 5,7 km, Vranduk – Ponirak 5,07 km i Ponirak – Donja Gračanica 6,9 km. Vrijednost zajma za komponentu A je 27.150.000,00 američkih dolara, a za komponentu B 24,3 miliona eura.

(Saopštenje o radu Vijeća ministara BiH, 16.04.2018.)

Iz zvaničnog odgovora AC FBiH jasno je da je propuštena prilika da se stanovnici/ce Nemile pravovremeno pitaju za mišljenje. Sve što (ni)je do sada urađeno, a vezano je za izgradnju sporne poddionice Koridora Vc, ukazuju na pokušaj iskorištavanja situacije u dnevno političkim prepucavanjima između bivših stranačkih kolega. Za kasno potencerinja javne rasprave i nepravovremeno zalaganja za provođenje iste, SDA Zenica i premijer Galijašević od Istinomjera dobijaju ocjenu nedosljedno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!