Istina

Freelancing u Federaciji BiH

Posljednjih nekoliko dana svjedočimo negodovanjima bh. javnosti o temi navodnog uvođenja novih nameta za građane/ke, i to u vidu oporezivanja freelancera. Povodom niza špekulacija oglasila se i Porezna uprava FBiH, pojašnjavajući da se ne radi o uvođenju novih poreza za freelancere, obzirom da propisi postoje od 2009. godine. Iako trenutno važeći Zakon o porezu na dohodak FBiH ne poznaje kategoriju “freelancer”, ipak je jasno naznačeno ko, i po kom osnovu je obveznik plaćanja poreza na dohodak u FBiH.

Nakon što je Porezna uprava Federacije BiH uputila poziv da građani/ke prijave svoje prihode stečene tzv. freelancingom, u javnosti su se pojavile razne špekulacije da navedeno predstavlja novo oporezivanje. Demantujući ove navode PUFBIH izdala je sljedeće saopštenje:

Javni poziv je upućen na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1.1.2009. godine i prema kojem su pozvani porezni obveznici bili dužni sami prijaviti oporezive prihode iz inostranstva. S obzirom da se Zakon primjenjuje od 1.1.2009. godine, te se ne može govoriti o nekom novom porezu, a Porezna uprava Federacije BiH ne može selektivno primjenjivati zakonske odredbe.

(Saopštenje PUFBiH, 24.07.2018.)

Članom 4. Zakona o porezu na dohodak FBiH, koji se primjenjuje od 1.1.2009. godine propisano je sljedeće:

Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala, sudjelovanja u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Zakon o porezu na dohodak FBiH

Inače, freelancing se kvalifikuje kao honorarni, samostalni posao, a freelanceri su dakle osobe koji nemaju svoju firmu i koji posluju kao fizička lica, radeći najraznovrsnije poslove (npr. dizajnerske, programerske i sl.). Iako trenutno važeći Zakon o porezu na dohodak FBiH ne poznaje kategoriju “freelancer”, ipak je jasno naznačeno ko, i po kom osnovu je obveznik plaćanja poreza na dohodak, kao i koliko iznosi osnovica za plaćanje istog.

Upravo da bi izbjegla izricanje sankcija Porezna uprava Federacije BiH je uputila Javni poziv svim fizičkim licima – rezidentima Federacije BiH koja ostvaruju oporezive prihode iz inostranstva da sami prijave i plate propisane porezne obaveze. S obzirom da će Porezna uprave Federacije BiH nastaviti sa prikupljanjem podataka od banaka o prilivima koja fizička lica – rezidenti ostvaruju putem različitih sistema plaćanja (PayPal, MoneyGram i dr. servisi), pozivamo Vas da dobrovoljnom prijavom svojih poreznih obaveza izbjegnete eventualnu prekršajnu i krivičnu odgovornost.

(Saopštenje PUFBiH, 24.07.2018.)

Također, treba napomenuti i to da prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH, koji se trenutno nalazi u redovnoj parlamentarnoj proceduri, za razliku od trenutno važećeg zakona, prepoznaje kategoriju freelancer, te detaljnjije uređuje ovu oblast.

Na kraju se u poreznu osnovicu uključuju i ostali dohoci ostvareni od strane rezidenata Federacije kao što su prihodi sportista i sportskih stručnjaka, prihodi od povremenih slobodnih zanimanja i ostali prihodi koji nisu jasno obuhvaćeni kroz ukupni svjetski dohodak. U ovu kategoriju dohotka uključuje se i oporezivanje dohotka ostvarenog samozapošljavanjem odnosno tzv. freelancer koji se uslijed razvoja informacione tehnologije intenzivno razvija na teritoriji Federacije.

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH

Dohodak od samostalne djelatnosti, počev od januara 2009. godine podliježe obavezi plaćanja poreza. U skladu sa važećim zakonom, sve fizičke osobe koje ostvare neki prihod samostalnim trajnim, ili povremenim obavljanjem djelatnosti kojom se bave kao osnovnim, ili dopunskim zanimanjem radi ostvarenja dohotka, obavezni su na ostvarenu zaradu platiti porez.

Porez na dohodak plaća se po stopi od 10% na ostvarenu zaradu. Shodno navedenom, i ne ulazeći u razloge ove zakašnjele primjene zakona, Porezna uprave FBiH za svoje obrazloženje da se ne radi o uvođenju novih poreza za freelancere dobija ocjenu istina.

Istinomjer će i dalje pratiti parlamentarni put Prijedloga Zakona o porezu na dohodak FBiH i kako će ovaj zakon uticati na ostvarenu zaradu freelancera u FBiH.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!