Ekonomija na polovini mandata: Šta je obećano, a šta urađeno

U izbornim programima političkih stranaka najviše prostora uvijek zauzimaju obećanja koja se odnose na ekonomiju. Njihovom ispunjavanju se, međutim, ne posvećuje ni približno jednaka pažnja.

Vlada FBiH i Vijeće ministara BiH ušli su u treću godinu mandata 2014-2018, a stranke koje su formirale ova tijela do sada su uspjele postići iole značajnije rezultate u ispunjavanju tek 9,5% svojih predizbornih obećanja – 9% na entitetskom, te 10% na državnom nivou.

U oblasti ekonomije, na entitetskom nivou rezultat za prve dvije godine mandata lošiji je nego ukupan rezultat Vlade FBiH, jer se svega 2% obećanja vladajućih stranaka (SDA, HDZ i SBB) nalazi u kategoriji velike vjerovatnoće da će biti ispunjena do kraja mandata. U ovoj oblasti data je skoro polovina ukupnog broja obećanja na nivou FBiH (167 od 364), od čega je značajniji rezultat postignut tek u 3 obećanja, započet je rad na 46 obećanja, a u 118 nije bilo nikakvog napretka.

U odnosu na prvu godinu mandata Vlade FBiH, čak i to predstavlja određeni napredak, budući da je do aprila 2016. godine federalna vlada uspjela započeti rad na samo 21% obećanja, samo jedno (0,6%) je zabilježilo značajniji napredak, dok je skoro 79% ostalo u potpunosti nezapočeto.

Zanimljivo je da je na nivou BiH postignut bolji rezultat u oblasti ekonomije, gdje je 15% (6 od 39) obećanja stranaka na vlasti (SDA, SBB, HDZ, SDS, PDP) pozitivno ocijenjeno, a zabilježena su i dva ispunjena obećanja. Oblast ekonomije je, tako, iznad prosjeka u ukupnoj ocjeni rada Vijeća ministara BiH u prve dvije godine mandata. Procentualno, u odnosu na prvu godinu mandata, postignut je napredak samo u broju započetih obećanja, to jest obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata (rast sa 17% na 18%).

 

Najviše obećanja u ovoj oblasti odnosi se na sektor poljoprivrede, gdje su stranke na vlasti u FBiH dale ukupno 51 obećanje – (SDA 36, HDZ 11, SBB 4). U odnosu na prvu godinu mandata, pozitivno je ocijenjeno samo jedno obećanje SDA, koje se odnosi na usvajanje Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji u FBiH. Standardna obećanja o povećanju poticaja za poljoprivredu i dalje su nezapočeta, a nekoliko obećanja na kojima je u prvoj godini započet rad sada su ocijenjena zaustavljenim. Takva su, recimo, obećanja o reformi zemljišne administracije (do isteka druge godine mandata Vlade FBiH, formiranje najavljenog sektora za poljoprivredno zemljište u okviru ministartva nije razmatrano na sjednicama Vlade), te ona o većem ulaganju u stepen stručnosti u poljoprivredi i njenu modernizaciju (zastoj na usvajanju Strategije savjetodavstva u poljoprivredi i uspostavljanju centralne savjetodavne službe, gdje su zabilježene određene aktivnosti resornog ministarstva, ali bez “prolaska” na Vladi).

Jedno od najduže ponavljanih obećanja u ovoj oblasti odnosi se na usvajanje Zakona o šumama, čiji je nacrt konačno usaglašen i poslat u javnu raspravu, u kojoj je bio tokom februara i marta ove godine. Na državnom nivou, u obećanjima u oblasti poljoprivrede (7) nije bilo promjena u odnosu na prvu godinu mandata.

 

Druga oblast sa velikim brojem datih obećanja je infrastruktura, gdje je na entitetskom nivou dato 24, a na državnom 7 obećanja. Na nivou FBiH je u protekloj godini došlo do zastoja u brojnim obećanjima koja se odnose na cestogradnju i razvoj  željezničkog saobraćaja, te je u ovoj oblasti zabilježeno 5 zaustavljenih i čak 14 nezapočetih obećanja. Razlog tome je što, osim stagnacije u radu na izgradnji Koridora VC (osim u usvajanju planskih dokumenata i aktivnostima na sklapanju finansijskih aranžmana), stagniraju i manji projekti u kojima je već trebalo biti vidnih rezultata. Još se ne nazire izgradnja više puta najavljene ceste Neum-Stolac, dok još traje remont pruge Sarajevo-Bradina, koji je, prema najavama ŽFBiH, trebao biti gotov još u aprilu prošle godine. Ni u oblasti sigurnosti u saobraćaju (obećanje SDA) nije bilo napretka; naprotiv – broj saobraćajnih nesreća u FBiH se u odnosu na 2014. povećao za 2.167 godišnje i konstantno raste.

Na državnom nivou, međutim, podoblast infrastukture bilježi dva ispunjena obećanja (oba SDA), od kojih je jedno ispunjeno u protekloj godini, a odnosi se na usvajanje politike i strategije saobraćaja BiH. Intenzivirane su i aktivnosti na obećanoj revitalizaciji prometa Luke Brčko, za koju je ugovoren kredit za obnovu cestovnog i željezničkog pristupa i skladišnih kapaciteta, u vrijednosti od 10 miliona eura.

 

Jedna od zastupljenijih podoblasti je i energetika, u kojoj su vladajuće stranke dale 18 obećanja na federalnom i 6 na državnom nivou. U protekle dvije godine, nijedno obećanje u ovoj podoblasti na nivou FBiH nije zabilježilo nikakav značajan napredak. U odnosu na prvu godinu mandata, porastao je samo broj započetih obećanja – sa 3 na 6, zahvaljujući određenim aktivnostima Vlade FBiH na izradi energetske strategije, te osnivanju savjetodavnog  odbora i izmjenama Zakona o istraživanju nafte i plina. Konkretnog napretka u izgradnji brojnih najavljenih energetskih postrojenja ipak nema, uz izuzetak HE Vranduk. Na državnom nivou ni u ovoj oblasti nije bilo nikakvih promjena, osim što su joj pridodata obećanja SBB-a, koji je u Vijeće ministara BiH ušao prošle godine. No, obećanja ove stranke samo su se “pridružila” identičnim nezapočetim obećanjima SDA o kreiranju državne strategije, tj. zajedničke politike energetike BiH.

(istinomjer.ba)

Polovičan rezultat gradonačelnika Bijeljine na polovini mandata

U dvije godine mandata Miće Mićića, gradonačelnika Bijeljine, provođene su aktivnosti na ispunjavanju više obećanja...

Dvije godine mandata Gradske uprave Banja Luke

U svom izbornom programu iz 2016. godine, gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić je dao ukupno 108 obećanja, od kojih je za dvije godine uspio ispuniti njih devet, “u progresu” je njih 42, a...


Načelnici 12 općina i gradova u BiH za dvije godine ispunili 16% obećanja

Načelnici 12 općina i gradova koji su obuhvaćeni Istinomjerovim istraživanjem ispunjenosti predizbornih obećanja na lokalnom nivou u mandatu od 2016. do 2020. godine, na polovini mandata ukupno su...