Analize

Istinomjer monitoring Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH: Dvije godine mandata, ispunjena četiri obećanja

Na polovini mandata Vlade FBiH, 9% obećanja vladajućih stranaka ima veliku vjerovatnoću za ispunjenost do kraja mandata. Sličan je rezultat stranaka koje čine Vijeće ministara BiH, gdje se u ovoj kategoriji nalazi 10% obećanja. Do sada su svega 4 obećanja u potpunosti ispunjena – tri na državnom i jedno na entitetskom nivou.

Stranke koje su formirale vlast na nivou FBiH ukupno su dale 364 obećanja na izborima 2014. godine, od čega je čak 263 obećanja u prve dvije godine mandata ostalo nezapočeto, a značajan napredak postignut je u radu na 33 obećanja. Na nivou BiH, nakon ulaska SBB u Vijeće ministara ukupno je praćeno 144 obećanja, od čega se u kategoriji slabe vjerovatnoće i dalje nalazi čak 115 obećanja.

Najviše obećanja od svih stranaka dala je SDA (54 na državnom i 218 na entitetskom nivou), dok je najmanje obećanja imao PDP (15). Na nivou BiH, SDA ima najviše obećanja u kategoriji velike vjerovatnoće za ispunjenost (8 od 54, ili 15%), dok je to na federalnom nivou (8 od 53, također 15%). Gledajući pojedinačne oblasti djelovanja izvršne vlasti, najviše pozitivno ocijenjenih obećanja na državnom nivou je u spoljnoj politici (20% obećanja, ili 8 od 41). Najlošija je oblast pravne države, u kojoj se nijedno od 19 obećanja ne nalazi u ovoj kategoriji. Na entitetskom nivou, najveći procenat uspješno realiziranih obećanja je u oblasti socijalne politike (25%), a najmanji u oblasti ekonomije (2%).

U oblasti ekonomije data je skoro polovina ukupnog broja obećanja na nivou FBiH (167 od 364), od čega je značajniji rezultat postignut tek u 3 obećanja, a u 118 nije bilo nikakvog napretka. Među obećanjima na kojima je započet rad nalaze se obećanja SDA o aktivnostima na izgradnji tehnoloških parkova i jačanju finansijske discipline; HDZ-ovo obećanje o lakšem pokretanju poslovanja, te su konačno učinjeni prvi konkretni koraci ka usvajanju dugo najavljivanog Zakona o šumama. Sa druge strane, u oblasti poljoprivrede zabilježeno je i nekoliko obećanja na kojima je rad u drugoj godini mandata zaustavljen – izostalo je formiranje sektora za poljoprivredno zemljište, nisu povećana sredstva za otkup domaćih proizvoda Direkciji za robne rezerve, i sl. Zanimljivo je da je na nivou BiH postignut bolji rezultat u oblasti ekonomije, gdje je 15% (6 od 39) obećanja pozitivno ocijenjeno, od čega najviše u oblasti infrastrukture, gdje je SDA zabilježila i drugo ispunjeno obećanje (usvajanje politike i strategija saobraćaja BiH). Na nivou FBiH je, pak, došlo do zastoja u brojnim obećanjima ove stranke koja se odnose na cestogradnju, željeznički saobraćaj i izgradnju novih energetskih postrojenja.

U oblasti socijalne politike, od ukupno 93 obećanja u FBiH, bilježi se značajniji progres u ispunjavanju 22, što je napredak u odnosu na prošlu godinu, iako je veći dio datih obećanja (54) i dalje bez napretka. U progresu su obećanja sve tri partije vezane za reformu penzionog sistema, za koju je potrebno još da se usvoji novi Zakon o PIO, a nedavnim usvajanjem Zakona o hraniteljstvu napravljen je i progres u obećanjima HDZ i SDA o alternativnom smještaju za djecu bez roditelja. Pozitivnim ocjenama su ocijenjena i obećanja vezana za porast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, a ispunjeno je i jedno obećanje SDA u ovoj oblasti – o uspostavi registra branitelja. Započet je rad na zakonima o porezu na dohodak i doprinosima, ali se može desiti da će se time i prekršiti obećanja SDA o smanjenju poreskih opterećenja na plate, u zavisnosti od toga koji će se od ponuđenih modela zakona usvojiti.

Državno uređenje na nivou Federacije BiH je oblast u kojoj, na polovini mandata aktuelne Vlade, nema nijedne pozitivne ocjene. Od 15 obećanja koja su dale stranke na vlasti, na 12 nije ni započet rad, dok su prekršena 3 obećanja SDA i HDZ-a, koja se odnose na troškove, plate i naknade u administraciji, koji su u protekloj godini porasli. Na državnom nivou je 21 od 26 obećanja ostalo nezapočeto, uključujući i goruća pitanja poput izmjena Izbornog zakona, statusa Grada Mostara, te presude “Sejdić i Finci”.

U oblasti pravne države na nivou FBiH, nabolje se promijenila ocjena samo jednog od 23 data obećanja, jer je u protekloj godini započet rad na reviziji privatizacije kompanija poput Dite, Feroelektra, hotela Holiday Sarajevo, Vranice, itd. Na nivou BiH, od ukupno 19 započet je rad na samo 3 obećanja vezanih za realizaciju državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Progres je napravljen kada je u decembru 2016. godine potpisan ugovor sa Delegacijom EU u BiH, kojim je osigurana podrška u vrijednosti od 7,5 miliona eura za procesuiranje ovih predmeta. U ostalim obećanjima, na oba nivoa vlasti nije bilo napretka u odnosu na prvu godinu mandata.

Na oblasti zdravstva u FBiH se također nije radilo u posljednjih godinu dana, te je 15 od 16 obećanja ostalo bez ikakvog napretka, uključujući i pitanja poput reforme zdravstvenog sektora i obezbjeđivanja pokrivenosti zdravstvenom zaštitom za sve građane/ke. U progresu je samo obećanje o kontinuiranoj reviziji esencijalne liste lijekova. Jedino obećanje u ovoj oblasti na državnom nivou, o osnivanju državnog ministarstva zdravstva, i dalje je nezapočeto.

U oblasti spoljne politike sve partije su dale obećanja o približavanju BiH Evropskoj uniji, te je 8 ovakvih obećanja, od ukupno 41, dobilo ocjenu “u progresu” nakon aplikacije i dobijanja upitnika Europske komisije za azliku od obećanja o približavanju Bosne i Hercegovine NATO-u, gdje nije bilo progresa.

U oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i mladih, od ukupno 59 obećanja datih na oba nivoa vlasti, u ovom izvještajnom periodu započet je rad na njih 6, a značajniji napredak zabilježen je u njih 5, uključujući omogućavanje pripravničkoga staža i zapošljavanje mladih kroz Uredbu o poticanju zapošljavanja Vlade FBiH. Zaustavljen je rad na obećanom obaveznom srednjoškolskom obrazovanju u FBiH, jer od početka 2016. godine, kada je Vlada usvojila “Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog dvogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja”, više nije rađeno na ovom pitanju.

Sveukupno, iako sam po sebi skroman, u drugoj godini mandata je napravljen određeni napredak u odnosu na prvu. Na nivou BiH, udio pozitivno ocijenjenih obećanja porastao je sa 3% na 10%, dok je udio najlošije ocijenjenih obećanja porastao sa 79% na 80%. U FBiH, udio obećanja u kategoriji velike vjerovatnoće za ispunjenost porastao je sa 2% na 9%, dok su obećanja sa slabom šansom za ispunjenost smanjena sa 81% na 72%.

 

 

 

Pitajte Istinomjer!