Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Od završetka rata na prostorima BiH prošlo je više od dvije decenije, a i dalje preko 550 neriješenih predmeta ratnih zločina, i preko 4500 poznatih počinitelja čeka na procesuiranje u instutucijama bh.pravosuđa. Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, koja je usvojena 2008. godine, nije ispunila strateške rokove za procesuiranje najsloženijih predmeta, zbog čega je bilo potrebno revidiranje i promjena iste. Revidiranje Državne strategija za rad na predmetima ratnih zločina i dalje je u proceduri, a samozadani rokovi nadležnih odavno su promašeni.

Prema državnoj Strategiji iz 2008. godine rok za procesuiranje “najsloženijih i najprioritetnijih predmete ratnih zločina” bio je 7 godina, a za procesuiranje “ostalih predmeta ratnih zločina” dat je rok je 15 godina, od usvajanja Strategije. Po isteku sedmogodišnjeg roka 2015. godine, konstatovano je da ovaj rok definitivno neće biti ispoštovan, obzirom da je do tada riješena tek jedna trećina predmeta za ratne zločine. Od tada, pa do danas, svjedočimo priči o novoj, revidiranoj strategiji i optimističnijim i kraćim rokovima za rješavanje nagomilanih predmata.

Najznačajnija strategija za reformu sektora pravosuđa je Strategija za reformu sektora pravde 2014. – 2018. Što se tiče krivičnog pravosuđa, najznačajnija strategija je Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, navedeno je u Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara BiH za period 2016.-2018.

Međutim, iako upoznato sa činjenicom da do 2015. godine nije realizovan raniji strateški okvir i da je potreban novi, Vijeće ministara BiH, u svoj program rada za 2017. godinu i Srednjoročni program rada 2018 – 2020. nije uvrstilo pitanje Državne strategija za rad na predmetima ratnih zločina.

Jedino što je Vijeće ministara uradilo po ovom pitanju jeste donošenje Odluke o uspostavi radne grupe za izradu izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina iz 2008.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je, uz korekciju na sjednici, Odluku o formiranju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, sa zadatkom da ovaj posao završi do kraja maja ove godine.

(Saopštenje Vijeća ministara BiH, 12.04.2017.)

Radna grupa u koju su imenovani predstavnici državnog i entitetskih ministarstava pravde, Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, VSTV-a, te predstavnika bh. pravosuđa nije u predviđenom roku ispunila svoj zadatak.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV) je tek 15.07.2017. godine dalo saglasnost Radnoj grupi za radne materijale kako bi se napisao prijedlog izmjena i dopuna državne strategije.

Radna grupa, imenovana sredinom aprila prošle godine, tek je nedavno završila svoj posao, odnosno izradu prijedloga Revidirane strategije, prema kojoj bi za 5 godina trebali biti procesuirani i okončani svi predmeti ratnih zločina.

VSTV je na sjednici održanoj 22.02.2018.godine jednoglasno dao podršku prijedlogu Revidirane strategije, koju sada treba da usvoji i Vijeće ministara BiH kako bi se ista počela implementirati.

Savjet je primio k znanju informaciju o usaglašenom Prijedlogu Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koji je dostavilo Ministarstvo pravde BiH i dao podršku opravdanosti donošenja revidirane strategije.

(Izvještaj sa sjednice VSTV-a, 22.02.2018.)

Od 22.02.2018. godine, pa do danas, odražene su 2 sjednice Vijeća ministara BiH, a revidirana Strategija se nije našla na dnevnom redu sjednica.

Obzirom da je od 2015. godine bilo dovoljno vremena i načina za ubrzanje postupka donošenja i usvajanje Strategije, uzimajući u obzir promašene prošlogodišnje rokove, programe rada VM, u kojima Strategija ni deklerativno više nije prioritet, te uzimajući u obzir činjenicu da za svog mandata, ovaj saziv Vijeća ministara neće biti “implementator” Revidirane strategije, VM dobija ocjenu neispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti proceduralni put i implementaciju Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

 

(Istinomjer.ba)

Počelo izmirivanje preostalih dugova bivšim radnicima “Željeznica RS”

Do kašnjenja u isplati dugovanja jednom broju radnika došlo je usljed kašnjenja uplate druge tranše kredita Svjetske...

Koridor Vc: Kasne radovi na Zeničkoj obilaznici

Izgradnja Zeničke zaobilaznice u sklopu Koridora Vc započela je još 2014. godine, a zbog “složenih geoloških uslova” radovi su neko vrijeme bili u zastoju. Tokom prošle godine uspješno je završena...


Brisel i dalje čeka odgovore na dodatna pitanja

Izetbegović je izjavio da je “pripremanje odgovora na dodatna pitanja u završnoj fazi i da će i taj posao biti završen do sredine januara”. Na novogodišnjoj press konferenciji Stranke...