Analize

Da li entitetske i kantonalne vlasti vode brigu o mladima?

Na nedavno održanoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Strategija zapošljavanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2018 – 2021. godina, koju je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Federacije BiH, nije dobila potrebnu podršku federalnih parlamentaraca.

Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača komentirajući neusvajanje ove strategije rekao je “da donošenje entitetskih strategija zapošljavanja uslovljava strategiju te vrste na državnom nivou, odnosno ‘povlačenje’ 20 miliona eura evropskog novca”, te da su mladi u FBiH “izdvojeni kao posebna kategorija”, s ciljem kreiranja “dominantno poticajnog okruženja za zapošljavanje”.

Povodom neusvajanja Strategije zapošljavanja mladih u FBiH, podsjećamo da je, shodno važećem Zakonu o mladima FBiH, Vlada Federacije započela proces izrade Strategije za mlade 2013. godine koji do danas nije okončan.

Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

Zakon o mladima FBiH

Inače, donošenjem Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine 2010. godine kantonalni i lokalni nivoi vlasti bili su u obavezi kreirati i usvojiti strategije “s programskim pristupom djelovanja prema mladima”, a što uključuje “definisanje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije i dr.”

Počev od maja ove godine Kanton Sarajevo prvi put ima “Strategiju prema mladima”. Naime, Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 15.05.2019. godine, usvojila Strategiju prema mladima za period 2019 – 2023 godine. Kako je tada saopćeno, u postupku pripreme Strategije učestvovali su Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, predstavnici resornih ministarstava, gradske uprave, skupštinskih tijela, a bili su “uključeni i oni na koji se ovaj strateški dokument i najviše odnosi, a to su: srednjoškolci, studenti i vijeća mladih Kantona Sarajevo”. Ovo je tek treća donesena kantonalna Strategija prema mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine shodno Zakonu o mladima FBiH. Strategiju omladinske politike 2018 – 2022 imaju Zeničko – Dobojski Kanton i Tuzlanski Kanton (Strategija za mlade 2017-2026).

U entitetu Republika Srpska Ministarstvo porodice, omladine i sporta nadležno je za pitanja mladih u RS. Prethodnih godina ovo ministarstvo je bilo zaduženo za predlaganje, a Vlada RS za usvajanje “omladinske politike Republike Srpske”. Ovaj strateški dokument ima za cilj da obezbijedi “sistematsko unapređivanje stanja većeg broja oblasti koje su područja interesovanja mladih”. Trenutno je na snazi Omladinska politika Republike Srpske 2016 – 2020. Također, Grad Banja Luka predstavio je prošle godine i svoju verziju Omladinske politike Grada Banja Luka 2018 – 2020.

Na trećoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma PFBiH, koja je održana 24. juna tekuće godine zastupnici su se, između ostalog, izjašnjavali i o ranije podnesenoj inicijativi zastupnika Senaida Begića (SDP) da se konačno donese donese Strategija za mlade u FBiH, za period 2021 – 2025.

U prvom krugu izjašnjavanja, ova inicijativa nije dobila potrebnu većinu glasova, ali je u drugom krugu, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika prozivkom, a što su zahtjevali zastupnici/ce SDP, inicijativa dobila većinsku podršku.

Također, u svom predizbornom programu za Opće izbore 2018. godine (Plan za mlade) te dokumentu pod nazivom “Javne politike Foruma mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine” SDP BiH je najavio iniciranje i zalaganje za usvajanje novog zakona i strategije za mlade, s ciljem “zadržavanja mladih u BiH”, a što Istinomjer prati u okviru monitoringa predizbornih obećanja.

Usvojićemo novi zakon i strategiju za mlade. (…) Kao rješenje za nedostatke u Zakonim o mladima FBiH i RS-a i za neprovođenje i nedonošenje strategija za mlade, smatramo da je potrebno uraditi reviziju svih postojećih dokumenata, ali u skraćenoj procesuri. Nakon revizije Predložiti izmjene i dopune Zakona o mladima FBiH i RS-a, predložiti izmjene postojećih Strategija za mlade, a na onim nivoima gdje one ne postoje konačno donijeti strategije za mlade.Ciljevi novih zakona i strategija moraju biti poboljšanje društvenog statusa mladih osoba u Bosni i Hercegovini, a ne puko zadovoljavanje forme kako bi se moglo reći da imamo zakone i strategije.

SDP BiH

Shodno svemu navedenom jasno je da ni nakon devet godina od donošenja Zakona o mladima FBiH ne postoji volja da se ovaj zakon dosljedno implementira a strategije i dalje čekaju na usvajanje. Tako, dok se bh. političari deklarativno zalažu za prava mladih, oni u sve većem broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za zaposlenjem i boljim uslovima života.

Iako je potrebno donijeti odgovarajuće propise za provedbu zakona koji je obavezao federalne, kantonalne te lokalne vlasti da imaju službenike za mlade, zatim da obezbijede da resorna ministarstva imaju sektore za mlade kao i grantovi za mlade, te da se imenuju komisije pri općinskim vijećima za pitanja mladih i sl., posljednja dešavanja u federalnom parlamentu pokazala su da federalni parlamentarci, ali i većina kantonalnih vlasti, ne osjećaju obavezu da pomaknu stvari sa mrtve tačke.

Vrijeme prolazi ostavljajući neodgovorena pitanje da li će još jedna generacija mladih u BiH ostariti čekajući neke odgovornije političare te da li će se aktivnije početi zalagati za poboljšanje svog položaja.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!