Analize

Analiza predizbornih obećanja Vlade KS: Zdravstvo

U oblasti zdravstva Istinomjer prati ukupno 27 obećanja koja su dale političke stranke koje su formirale Vladu Kantona Sarajevo. Tokom prve godine dana rada Vlade KS započete su neke aktivnosti na realizaciji ukupno 19 obećanja.

Ocjenu započeto dobilo je 17 obećanja, dok su ocjenu u progresu dobila 2 obećanja, a ona se odnose na programe liječenje, jačanje uloge Zavoda za javno zdravstvo KS te unapređenje zdravstvene zaštite.

S tim u vezi, u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” u aprilu ove godine otvorena je moderno opremljena stomatološka ambulanta, koja će pružati usluge za 181 dijete, koliko ih boravi u ovoj ustanovi. Također, počeli su i radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Doma zdravlja u Općini Stari grad, a u toku prve godine madata obnovljeno je i otvoreno odjeljenje pedijatrije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš”. Ovo je prvi put od osnivanja ove zdravstvene ustanove da je formirano Odjeljenje pedijatrije.

Ocjenu nije započeto dobilo je 8 obećanja, od kojih izdvajamo obećanje da će sredstava od akciza biti usmjeravana u zdravstvene fondove, zatim izradu strategije palijativne njege i liječenja teško oboljelih lica, donošenje Zakona o zaštiti i sufinansiranju liječenja oboljelih od Kronove bolesti i bolesti ulceroznog kolitisa, te unapređenje kvaliteta bolničke ishrane.

Krajem septembra 2019. godine Upravni odbor ZZO Kantona Sarajevo usvojio je “Program za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece do 18 godina s područja Kantona Sarajevo”, kojeg su izradili Ministarstvo zdravstva KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

Inicijalna sredstva u vrijednosti milion KM, kako je pojašnjeno, osigurana su prvenstveno za liječenje ove djece van Kantona Sarajevo, u Federaciji BiH, BiH i inostranstvu.

Ovo je interventna aktivnost kako bi se premostili postojeći zatečeni nedostaci u pružanju zadravstvene zaštite ovoj populaciji. Naša vizija je obezbijediti sve potrebe uslove da se najmlađi stanovnici našeg Kantona mogu liječiti ovdje.

Amela Sofić, ministrica zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo, 17.09.2019.

Kako je pojasnila Sofić, za procjenu upućivanja ove djece na liječenje van Kantona Sarajevo bit će nadležan tim ljekara stručnjaka iz relevantnih medicinskih oblasti u skladu sa pravilima dobre liječničke prakse.

Također, uspostavljanjem Programa za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece u Kantonu Sarajevo “neophodne su izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu”, obzirom da u pomenutom finansijskom planu do sada nije postojala kao posebna pozicija „Finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece“.

Uvođenjem ovog programa djeca Kantona Sarajevo će dobiti priliku za liječenje i drugih teških bolesti, a koje se ne provode kroz vetikalne programe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Biće uspostavljeni precizni kriteriji i angožavani najbolji stručnjaci iz svojih oblasti kako bi se spriječila svaka neregularnost u liječenju djece. Upravni odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS je donio Program liječenja teško oboljele djece izvan Kantona Sarajevo.

Vlada KS, saopćenje, 30.09.2019.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu zaštitu posebnih grupa osiguranika i nemaju zakonskog osnova da registruju pacijente za djelatnost porodične medicine, te su u protekom periodu “dobile obavijest da postupe po zaključku Vlade KS da provedu aktivnosti za opredjeljenje osiguranika prema registrovanim timovima porodične medicine.” Potpisan je i Memorandum o razumijevanju u svrhu otvaranja ambulante porodične medicine u ulici Nahorevska 103, čime će se omogućiti pružanje primarne zdravstvene zaštite građanima sa područja MZ Pionirska dolina, MZ Nahorevo i dijelom MZ Šip, a čime se, kako je saopćeno “daje značaj razvoju porodične medicine kao temelja primarne zdravstvene zaštite, što je i jedan od strateških ciljeva zdravstvene politike Vlade KS i resornog ministarstva”.

Ministarstvo zdravstva KS iz budžeta KS za 2019. godinu obezbijedilo je tri kombi vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata (u vrijednosti 129.233,35 KM) i četiri bolesnička kreveta za ambulantu (u vrijednosti 53.913,60 KM). Kako je tada saopćeno, izvršit će se i “nabavka dva kardiomobila sa opremom i lutki za edukativni centar”.

Brzina djelovanja u kriznoj situaciji je bitan faktor u pružanju hitne medicinske usluge. Siguran prevoza kritičnih pacijenata i oprema za pružanja hitne medicinske usluge u samom vozilu znači spašavanje života . Ova tri vozila za prevoz dijaliznih pacijenata i dva kardiomobila su praktično jedna bolnica u malom. .Raste potreba za povećanjem broja i upotrebe tehnološki naprednijih sanitetskih vozila kako bi se zadovoljili standardi savremene medicine. Naši građani zaslužuju bolju zdravstvenu uslugu i mi ćemo nastaviti ojačavati kapacitete primarne zdravstvene zaštite. Želimo ovoj ustanovi vratit stari sjaj i opremiti je sa savremenom, modernom opremom. Posebno je važna i edukacija kadrova koju ova ustanova kontinuirano provodi i pruža medicinskim radnicima na području čitave BiH.

Amela Sofić, ministrica zdravstva KS, 25.10.2019.

Podsjećamo, Vlada KS je 21. marta 2019. godine Zaključkom usvojila Projekat formiranja Odjela pedijatrije u JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”. Ministarstvo zdravstva KS je u Budžetu za 2019. godinu za realizaciju ovog projekta izdvojilo sredstva od 2.080.000 KM, a za nabavku medicinske opreme za pedijatriju i porođajnog odjela do sada je utrošeno 728.418,60 KM.

Početkom oktobra ove godine svečano je otvoreno odjeljenje pedijatrije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš” i ovo je prvi put od osnivanja ove zdravstvene ustanove da je formirano Odjeljenje pedijatrije. Ovo odjeljenje je smješteno na površini od 740 kvadratnih metara i čine ga Odsjek za prijem i dnevnu bolnicu, Odsjek za opću pedijatriju i Odsjek za neonatologiju.

Kako je saopćeno, odjeljenje “raspolaže sa 15 terapeutskih kreveta, a buduće pacijente će liječiti devet pedijatara, dvije glavne i 16 pedijatrijskih sestara.”

Ovo što mi radimo na kantonalnom nivou ima veliku vrijednost. Od danas naš grad posjeduje jos jedno dječije odjeljenje, čime nastavljamo sa razvijanjem pedijatrije u Kantonu. Animiraćemo širu društvenu zajednicu da više pažnje i brige posveti rastu, razvoju i zdravlju budućih naraštaja.

Amela Sofić, ministrica zdravstva KS, 02.10.2019.

Ministrica zdravstva KS, Amela Sofić i direktor Opće bolnice “Prof. dr. Abdulah Nakaš”, Zlatko Kravić 9. augusta 2019. godine svečano su otvorili i obnovljeno porodilište u ovoj bolnici pri čemu je naglašeno da je “prvi put od izgradnje nekadašnje Vojne bolnice, danas Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, adaptiran je Odsjek za akušerstvo i neonatologiju”.

Kada su u pitanju ostali projekti, u toku je realizacija projekta povećanja energijske efikasnosti objekata javnih ustanova ambulante Tarčin i Policijske stanice Hadžići. U ambulanti će se “izvodit radovi na izgradnji nove kotlovnice sa pripadajućom infrastrukturom, ugradnja novog kotla na pelet sa dimovnim sistemom i elementima automatske regulacije i sigurnosnom i radnom armaturom, ugradnja novih cirkulacionih pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja, ugradnja dodatne cirkulacione pumpe, te ugradnja kalorimetra sa potrebnom armaturom”. Također, započeti su i radovi na termoizolaciji vanjskih zidova kao i zamjena fasadne stolarije na objektu KJU Gerontološki centar.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je u prvoj godini mandata aktuelna Vlada KS započela rad na realizaciji većine obećanja koja su data u prgramu rada. Obećanja koja još uvijek čekaju svoje ispunjenje podjednako su važna, pogotovo ona koja se odnose na donošenje zakona i strategija u oblasti zdravstva kao i dugo iščekivana informatizacija ovo sektora što bi, uz obećano podizanje nivoa kvalitete, i pojednostavilo pružanje zdravstvenih usluga osiguranicima.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!