Djelimično ispunjeno

Akcijski plan za zaštitu od poplava

Velike poplave koje su zadesile BiH 2014. godine pokazale su sve slabosti i nedostatke sistema za rano upozoravanje na elementarne nepogode. Do kraja 2017. godine, vlasti u BiH na svim razinama bile su obavezne realizovati Akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH”. Međutim, ovaj dokument je uglavnom ostao “mrtvo slovo na papiru”. Na sjednici Vijeća ministara BiH koja je održana 6. marta 2018. godine, konstatovano je da plan zaštite od poplava i upravljanja rijekama u BiH nije proveden u potpunosti i rok za njegovu realizaciju produžen je do 2021. godine.

Stanje na terenu također pokazuje da nije urađeno sve što je planirano, a realizovane aktivnosti uglavnom su bile usmjerene na saniranje štete nastale nakon poplava 2014. godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcijskog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini 2014. – 2017., za razdoblje lipanj 2016. – lipanj 2017. godine te donijelo više zaključaka kako bi se osigurala njegova potpuna provedba.

Produženo je važenje ovog akcijskog plana do kraja 2021. godine, kada je planirano donošenje planova upravljanja vodnim područjima u BiH u drugom planskom ciklusu, kao i upravljanja rizikom od poplava u cijeloj BiH.

(Vijeće ministara BiH, 06.03.2018.)

Na osnovu “Akcijskog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH” čija je vrijednost procijenjena na oko 592 milona KM nadležne i mjerodavne službe bile su obavezne izraditi karte opasnosti i rizika od poplava za cijeli prostor BiH prema ažuriranim preliminarnim procjenama poplavnog rizika s poplavama iz maja 2014. godine. Ovaj Akcijski plan sadrži šest ključnih mjera i 22 podmjere, koje su nadležne institucije trebale realizovati do kraja 2017. godine. “Paket mjera”, između ostalog, obuhvata “saniranje štete od poplava, erozija i bujica na postojećim zaštitnim vodnim objektima, riječnim koritima i kanalima, usklađivanje sistema zaštite od poplava s odgovarajućim direktivom EU-a, izradu tehničkih rješenja za zaštitu od poplava, uspostavljanje hidrološkog prognoznog sustava u BiH, jačanje kapaciteta institucija u BiH u ovoj oblasti te upravljanje vodama i dr.”

Eksperti iz Holandije koji su boravili 2016. godine u BiH, nakon što su analizirali stanje i sistem borbe protiv poplava u našoj zemlji dali su dodatne preporuke te zaključili da BiH najhitnije treba riješiti sistem ranog upozorenja na poplave. Tada smo iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH čuli obećanja da će poduzeti niz aktivnosti na ovom planu.

Sredstva će biti uložena u rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju zaštite od poplava, jačanje hidrometeoroloških stanica u riječnim slivovima, pripremu hidrauličkih modela koji su neophodni za izradu prognoze i rano upozoravanje na poplave. Moramo imati podršku vlada svih nivoa za održivost sistema, jer osigurat ćemo opremu i infrastrukturu, ali mora se održati održivost institucija i finansijska sredstva za objekte i opremu.

(Boško Kenjić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 12.04.2016.)

Finansijska sredstva za provedbu ovog akcijskog plana trebala su se osigurati iz kredita, grantova i budžeta. Od utvrđenog iznosa (592 miliona KM), 267,2 milijuna KM ili 45 % sredstava nadležni su trebali osigurati “aktuelnim kreditnim linijama, grant instrumentima, te iz proračuna”. Ostatak sredstava trebalo je osigurati iz fondova EU-a, te drugim kreditnim i proračunskim mogućnostima.

Prema Izvještajima o radu VM, u 2014. godini provedena je procedura i zaključen ugovor sa Svjetskom bankom, na osnovu kojeg su BiH odobrena kreditna sredstva za saniranje posljedica poplava u iznosu od cca 100 miliona USA $. U izvještaju za 2015. godinu navedeno je da je potpisan “Sporazum o financiranju IPA državnog programa za BiH za 2014. u iznosu od 22.581.834 eura i Sporazum o financiranju IPA 2014 Programa posebnih mjera oporavka nakon poplava i upravljanja rizikom od poplava – dio za BiH, u iznosu 51 milijuna eura, potpisani su i sredstva su postala operativna 23.11.2015.” U Izvještaju o radu VM BiH za 2016. godinu, koji PSBiH nije odobrila, stoji da je za Implementacija Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama izdvojeno 180.000 KM. U Izvještaju se također navodi i da je “Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj”, za “popravak nakon poplava i modernizaciju”, prolongiran za 2017. godinu. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu još uvijek nije dostupan, i javnost nema uvida u iznos izdvojenih sredstava za borbu protiv poplava. Sudeći prema Zaključku sa sjednice VM BiH održane 06.03.2018. godine, jasno je da Akcioni plan nije realizovan u potpunosti, a jedina dva moguća razloga za to su nedovoljan angažmana nadlažnih i nedostatak finansijskih sredstava.

Krajem maja 2017. godine, u okviru Razvojnog programa UN-a (UNDP) izrađene su karte opasnosti i rizika od poplava koje bi trebale poslužiti kao osnova za iscrtavanje zona rizika u poplavnim područjima u kojima će se definirati pravila gradnje prilagođene poplavnom riziku u područjima 14 općina izloženim poplavama (Gradiška, Srbac, Laktaši, Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Jezero, Jajce, Šipovo, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf).

Podsjećamo, tek po isteku planiranog roka za relizaciju Akcionog plana, BiH je dobila Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save. Zasluge za unapređenje sistema upozoravanje nadležni ne mogu, u potpunosti, pripisati sebi, obzirom da je BiH ovaj Sistem za prognozu i upozorenje na poplave dobila od Vlade SAD-a u okviru potpore Strankama Okvirnog sporazuma o saradnji sa Inženjerskim korpusom Vojske SAD-a – USACE.

U Bosni i Hercegovini, oprema je isporučena za osam nadležnih institucija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Federalni hidrometeorološki zavod, Republički hidrometeorološki zavod RS, Agencija za vodno područje rijeke Save, JU Vode Srpske, te Vlada Brčko distrikta – Odjel za javnu sigurnost.

U okviru potpore Vlade SAD-a, vrlo je bitan i transfer znanja od strane Inženjerskog korpusa Vojske SAD-a, okrunjen završnom radionicom koja će biti održana od 15. do 17. svibnja 2018. godine u Zagrebu, uključujući i završnu svečanost, u nazočnosti svih veleposlanika SAD-a u zemljama sliva rijeke Save.

(Saopštenje MPIK BIH, 07.03.2018.)

U izvještaju o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv poplava za period 2014.-2017. godina, koji je prošle sedmice razmatran na sjednici VM BiH, ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao ovlašteni koordinator provedbe plana nije se baš moglo pohvaliti realizacijom svega planiranog.

Za provedbu aktivnosti na realizaciji Akcijskog plana za zaštitu od poplava u periodu od 2014.-2017. godina Vijeće ministara BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao ovlašteni koordinator za realizacije mjera utvrđenih Akcijskim planom, dobijaju ocjenu djelimično ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!