Uncategorized

SNSD: Puna reforma Univerziteta u skladu sa bolonjskim standardima

Ova Vlada pripremila je i snažno podržava reformski Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske, omogućene su promjene na Univerzitetu nakon 15 dugih godina i SNSD traži povjerenje da u naredne četiri godine posve reformiše univerzitet, da naše diplome budu prihvaćene i priznate u Evropi, a naš sistem kompatibilan sa bolonjskim standardima.


Razlog:
Ispunjavanje bolonjskih standarda nije završeno, teče sporije nego što je planirano i izvjesno je da neće biti završeno do kraja ove godine.
Objašnjenje:
“Ministarstvo prosvjete i kulture RS je u svojoj Informaciji o stanju u oblasti obrazovanja iz 2008. konstatovalo da uzrok „loše implementacije reformskih aktivnosti u skladu sa bolonjskom reformom“ leži u „nedovoljnoj i neadekvatnoj primjeni važećih zakonskih propisa“ , tj. u nespremnosti Univerziteta za sprovođenje reformi. No, iz Akcionog plana za unapređenje stanja u visokom obrazovanju vidi se da ni sami propisi nisu obezbijedili neophodne uslove za potpuno sprovođenje reforme. Ovim planom je, tako, predviđeno donošenje standardne klasifikacije obrazovanja i nacionalnog kvalifikacionog okvira visokog obrazovanja prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji (ISCED-97) u julu 2008. godine ((http://sites.etleboro.com/download.php?id=3200).), no, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, primjena ISCED-97 biće moguća tek od naredne školske godine (“”Izvještaj o radu Republičkog zavoda za statistiku za 2009. godinu””). Jednako se kasnilo i sa uspostavljanjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, koja je, mada zvanično osnovana 2008, tek 2009. počela da se struktuira, a tek ove godine počela da se bavi poslovima iz svoje nadležnosti (koji su, prema ovom obećanju, već uveliko trebali biti završeni). Tako su, recimo, tek u julu 2010 usvojeni „Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH“, što predstavlja samo prvi korak u procesu eksternog osiguranja kvaliteta i akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH. Problemi sa uspostavljanjem drugog ciklusa studiranja (master studija) u RS još uvijek nisu riješeni (http://www.6yka.com/fakulteti-u-rs-neazurni-za-licenciranje), uredba o korišćenju akademskih titula donijeta je na nivou RS tek krajem 2009 godine, dok je na državnom nivou tek u junu 2010 uspostavljen dogovor o Pravilniku o korištenju akademskih titula te sticanju naučnih i stručnih zvanja. Sveukupno, napredak je znatno sporiji od obećanog. BiH se nalazi na listi od svega 5 zemalja uključenih u bolonjski proces koje još nisu potpuno uskladile legislativu sa Lisabonskom konvencijom, kao i među 11 zemalja koje imaju razvijenu RPL regulaciju, ali je ne implementiraju, 6 zemalja koje imaju visoke troškove studiranja, a istovremeno pružaju slabu finansijsku pomoć studentima i izdvajaju vrlo nizak procenat GDP za visoko obrazovanje, a ne stoji dobro ni sa uvođenjem studijskih programa sa modularnom strukturom (ocijenjeno je da nema jasne strukture niti implementacije iste). (The Bologna Process Independent Assessment: The first decade of working on the European Higher Education Area – http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/bologna_process/independent_assessment_1_detailed_rept.pdf)

Pitajte Istinomjer!