Uncategorized

SDA:Ujednačena sudska praksa

Zalagat ćemo se da kroz zakonsku regulativu i sudsku praksu osiguramo jednakost za građane i iste standarde na cijeloj teritoriji BiH.


Objašnjenje
Prema mišljenju Evropske komisije ostvaren je “ograničen napredak” u poboljšanju pristupa pravdi u građanskim i krivičnim suđenjima. Na državnom nivou je usvojen Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, a u parlamentarnoj proceduri nalazi se i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (http://mrezapravde.ba/mpbh/latinica/vijest.php?id=16). Međutim, pravnu pomoć u građanskim predmetima i dalje prvenstveno pružaju na ad hoc osnovi nevladine organizacije koje se privatno finansiraju. Budžet za pravne savjetnike i dalje ne zadovoljava potrebe. Jednakost pred zakonom je formalno zagarantovana. U praksi pretpostavka nevinosti i jednak tretman u pravnim postupcima nisu uvijek osigurani. Pravo na pravično suđenje je uključeno u pet zakona o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini. Međutim, sudski postupci i dalje su generalno dugi, prije svega u žalbenom postupku, a programi za smanjenje broja neriješenih slučajeva, koji su pokrenuti u velikom broju okružnih i kantonalnih sudova, još uvijek ne daju vidljive rezultate. (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783)

Pitajte Istinomjer!