Reforma javne uprave BiH ide puževom brzinom

Reforma javne uprave u BiH se godinama skoro nikako ne pomiče sa mrtve tačke. I pored stotina miliona KM dostupnih za ove aktivnosti, rokovi iz akcionih planova davno su istekli. Strategija reforme javne uprave u BiH je zastarjela i treba se usvojiti nova, a novac za provedbu reforme godinama na računima stoji i čeka, neiskorišten. U najnovijem Izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH konstatovano je da je u posljednjih deset godina samo jedan projekat u sklopu reforme javne uprave realizovan u predviđenom roku.

Revizija je pokazala da proces pripreme projekata nije efikasan. Samo jedan od 29 projekata planiranih prema Revidiranom akcionom planu je implementiran u zadanom roku. Još četiri projekta su implementirana, ali sa zakašnjenjem u odnosu na rokove u prosjeku preko 2 godine. Kašnjenja u odnosu na zadane rokove za ostale projekte koji još nisu završeni, iako su svi rokovi iz akcionih planova davno istekli, kao i sama Strategija reforme javne uprave, se za sada kreću u rasponu od 2 – 6 godina, a do momenta njihovog završetka ovo kašnjenje će biti i duže.

(Izvještaj revizije učinka: „Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH“, 08.01.2018.)

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH osnovan je Odlukom Vijeća ministara BiH u oktobru 2004. godine i trebao je biti “odgovor na potrebe građana za efikasnijom i odgovornijom javnom upravom na svim nivoima vlasti, sposobnom za preuzimanje obaveza u procesu eurointegracija BiH”.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog predsjedavajućeg imenuje koordinatora na period od dvije godine.

Koordinator je neposredno odgovoran za svoj rad predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Koordinator djeluje u okviru Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, putem kojeg se obavljaju poslovi materijalnog i finansijskog poslovanja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog predsjedavajućeg imenuje zamjenika koordinatora na period od dvije godine.

(Odluka VMBiH o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave, 28.10.2004.)

Nakon svih ovih godina, Ured se ne može pohvaliti postignutim rezultatima.

Strategija reforme javne uprave BiH i Akcioni plan sa mjerama za njeno provođenje, usvojeni su još 2006. godine, a vlade na svim nivoima vlasti su usvojile ovu Strategiju.

Prvi Akcioni plan za provedbu Strategije podrazumijevao je Izradu politika i koordinacijskih kapaciteta, uređenje Javnih finansija, Upravljanja ljudskim potencijalima, Upravnog postupka, Institucionalne komunikacije, Informacionih tehnologija i drugih aspekata javne uprave. Konkretne aktivnosti, mjere i rokovi precizirane su, kako je navedeno u Strategiji, “u okviru svake Radne skupine i uneseni su u prvi Akcioni plan za provedbu Strategije”, ali do danas nisu ispoštovane.

Na osnovu pomenutih strateških dokumenata, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH trebao je da usmjerava i prati reformu javne uprave i unapređuje “usluge vlasti”, a što je bio i osnovni cilj njegovog formiranja kao još jedne budžetske institucije.

Kada su istekli svi rokovi predviđeni Strategijom, Vijeće ministara BiH trebalo je da donese nove “strateške propise” o reformi javne uprave BiH 2016. godine, ali nova strategija do danas nije usvojena. Nepostojanje strateških okvira i rokova itekako dovodi u pitanje dalje finansiranje i realiziranje projekata od EU i donatora koji “pune” Fond za reformu javne uprave.

Jedan od zadataka Ureda je i upravljanje PAR fondom (Public Administration Reform Fund), odnosno Fondom za reformu javne uprave koji raspolaže sredstvima donatorske zajednice namijenjenim provođenju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH, ovaj posao je rađen ispod svih standarda:

Od nastanka Fonda, tj. od jula 2007. godine do kraja maja 2017.godine, samo je pet projekata, od ukupno planiranih 46, implementirano u skladu sa rokovima za implementaciju utvrđenim akcionim planovima.

Još 12 projekata implementirano je sa prosječnim zakašnjenjem od preko 2 godine, u odnosu na rokove iz akcionih planova.

Ostala 24 projekta još nisu implementirani i oni, zaključno sa 31.05.2017. godine, u odnosu na rokove za implementaciju odstupaju u prosjeku od skoro 4 godine. Od pet projekata se odustalo.

(Izvještaj revizije učinka: „Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH“ )

Neefikasnost priprema projekata uticala je na to da je u periodu od deset godina od nastanka Fonda, od ukupno uplaćenih 31,5 miliona KM, ugovoreno svega 16,6 miliona KM.

Prema riječima koordinatora za reformu javne uprave, Dragana Ćuzulana, Ured je u prošloj godini bio fokusiran na pripremu i usaglašavanje dokumenta “Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period do 2022. godine”, koji bi u naredna dva mjeseca trebao biti finaliziran i poslat na usvajanje Vijeću ministara BiH i vladama na drugim nivoima vlasti. Ured se, kako je navedeno, bavio i promocijom i unapređenjem vlastite transparentnosti na način da su “svi dokumenti obuhvaćeni Standardima proaktivne transparentnosti”.

Sumirajući dosadašnje rezultate rada Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave pohvalio se nekim od projekata:

Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekta obuke“, “Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada“, “Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“, “Ugovor o kupoprodaji roba IT oprema za projekat Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ i “Nabavka opreme za projekat Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka.

Implementacija ovih projekata pomoći će realizaciji mjera i aktivnosti u pojedinim oblastima reforme javne uprave koje su definisane Revidiranim akcionim planom 1.

(Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, 16.01.2018.)

Potpisani ugovori za implementaciju 5 reformskih projekata iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima E-uprave i Upravnog postupka jesu bitni, ali daleko su od nečega čime bi se ovaj Ured trebao hvaliti nakon skoro 14 godina svog postojanja, prisjetimo li se zastarjele Strategije i  i velikih, a nerealizovanih, planova i projekata na koje su ukazali revizori.

Istinomjer će i dalje pratiti reformu javne uprave BiH odnosno donošenje novih propisa u nadi da i oni neće “ostariti” i postati mrtvo slovo na papiru.

 

(Istinomjer.ba)

Nikšić protiv Nikšića

Nermin Nikšić je podsjećajući i na status na Facebooku koji je objavio Damir Nikšić “gdje se neprimjereno izražavao, ne...

Uprkos Čovićevoj najavi, “prijedlog jedne izjave” još uvijek nije usaglašen

Iako je lider SDA, Bakir Izetbegović izjavio da je SNSD-u i HDZ-u BiH poslao “prijedlog jedne izjave”, te da je potvrđeno da su u međuvremenu stigli i odgovori, pomenuti dokument nije usaglašen do...Počela izgradnja saobraćajnice kroz banjalučko naselje Šargovac

U okviru investicionog ciklusa „Banja Luka se gradi“ započela je izgradnja saobraćajnice kroz naselje Šargovac čije je vrijednost oko milion KM. Raspisivanje javnog tendera, kao i početak...