Prenos nadležnosti putem radio talasa

Pokušavajući da obrazloži zbog čega se Republika Srpska, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova RS protivi inicijativi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPT), koja predviđa uvezivanje operativnih centara svih policijskih agencija u BiH putem radio-veze, direktor Policije Republike Srpske, Darko Ćulum dao je prilično nevjerovatno obrazloženje, rekavši da se u ovom slučaju radi o “novom pokušaju prenosa nadležnosti”.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske, neće prihvatiti inicijativu” DKPT BIH odlučno je poručio Ćulim.

Tako su se izjasnile i sve naše operativne uprave, koje nisu za to jer bi to bio prenos nadležnosti. MUP Srpske neće pristati na to. Direkcija ne vodi istrage, nemaju prijava građana, niti imaju tu ulogu za koju oni smatraju da treba da im pripadne.

Darko Ćulum, 22.10.2018.

Tačno je da Direkcija ne vodi istrage, međutim koja je njena uloga vidi se već iz samog naziva iste, a koordinacijske nadležnosti propisane su zakonom.

Naime, shodno članu 6. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH nadležnosti ove direkcije su:

“a) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH;

b) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH s odgovarajućim organima u Bosni i Hercegovini u vezi s pitanjima policijskih poslova međunarodnog karaktera ili od međunarodnog značaja, ili u vezi s pitanjima koja su u nadležnosti Suda BiH;

c) komunikacija i saradnja s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima u vezi s pitanjima policijskih poslova od međunarodnog značaja ili zajedničkog interesa;

d) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH te odgovarajućih organa u Bosni i Hercegovini s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima;

e) primjena najboljih evropskih i drugih međunarodnih praksi koje se odnose na policijska pitanja u Bosni i Hercegovini;

f) standardizacija rada u vezi s policijskim pitanjima u Bosni i Hercegovini;

g) dnevno objedinjavanje sigurnosnih informacija (…)”

Član 6. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Također, zakonska obaveza i dužnost MUP-a RS, kao i ostalih policijskih tijela u BiH, je da sarađuje sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela u BiH, i to nije nešto što je stavljeno na dispoziciju direktorima policijskih uprava.

Sva policijska tijela BiH, te odgovarajući organi u Bosni i Hercegovini, dužni su sarađivati s Direkcijom i na njen zahtjev pružiti pomoć Direkciji u obavljanju poslova iz njene nadležnosti, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 12. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Također, Član 145. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske jasno kaže da su odnosi Ministarstva unutrašnjih poslova RS sa institucijama Republike Srpske, BiH, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i drugim pravnim i fizičkih licima regulisani i ostvaruju se u skladu sa “Ustavom Republike Srpske, Ustavom Bosne i Hercegovine, ovim zakonom i drugim zakonima kojima se uređuje nadležnost Ministarstva”. Svi ovi propisi predviđaju obavezu saradnje, kako države i njenih entiteta, tako i “međupolicijsku saradnju” te saradnju MUP-a RS sa “drugim nadležnim organima” u BiH te “inostranim nadležnim organima ili međunarodnim organizacijama”.

Osim obrazloženja da se radio komunikacijom nekome mogu preoteti nadlažnosti, nejasno i to iz čega su Ćulum, MUP RS i operativne uprave RS crpili svoje nadležnosti prilikom donošenja odluke kojom odbijaju saradnju sa Direkcijom.

Dakle, uvidom u pozitivno pravne propise i zakonom propisane nadležnosti, kako Direkcije tako i MUP-a RS, i više je nego jasno da je komunikacija radio vezom nešto što bi trebalo biti uobičajeni čin saradnje. Jasno je i to da se radio vezom ne mogu tek tako prenositi nikakve nadležnosti sa entitetskih na državne organe, te da je saradnja Direkcije i ostalih policijskih tijela zakonom propisana obaveza za sve entitetske i državne policijske strukture.

Shodno navedenom, iako je evidentno neistinita, izjavu Darka Ćuluma, o prenošenju nadležnosti radio vezom svrstat ćemo u rubriku Nevjerovatno ali Istinomjer.

Istinomjer će i dalje pratiti, da li će, i na koji način policijska tijela u Republici Srpskoj ostvariti komunikaciju sa državnim tijelima i međunarodnim organizacijama, obzirom da im je i zastarjeli način komunikacije- radio vezom “neprihvatljiv”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!