Djelimično ispunjeno

SDP: Poseban sistem maloljetničkog pravosuđa i postupanje prema maloljetnim prestupnicima u skladu sa Konvencijom o pravima djetata

Partije: SDP | Oblasti: Pravna država

SDP BiH će obezbijediti dosljednu primjenu Konvencije o pravima djeteta koja obavezuje države, članice ovog međunarodnog ugovora, da uspostave posebna pravila za postupanje prema maloljetnim počiniocima krivičnih dijela, različita od onih koji se primjenjuju na punoljetne počinioce, kao i da nastoje uspostaviti odvojen sistem maloljetničkog pravosuđa, s tim da ljudska prava djece budu u potpunosti poštovana. SDP BiH potpuno podržava koncept reintegracije, sadržan u navedenoj Konvenciji, koji se zasniva na pretpostavci da odgovornost osobe koja je prekršila zakon ne leži isključivo na njoj samoj, već se dio odgovornosti mora pripisati i društvenim faktorima, odnosno društvenom okruženju u kom se osoba nalazi. SDP BiH nudi savremeni odgovor (restorativne pravde) na kriminalitet koji, za razliku od tradicionalnog (retributivnog) modela, na učinjeno krivično djelo ne gleda samo kao na kršenje pozitivnih pravnih propisa, nego ga posmatra kao povredu osnovnih prava žrtve i vrijednosti društva. Ovaj pristup podjednaku pažnju poklanja i počiniocu krivičnog djela i oštećenom, ali i društvenoj zajednici u cjelini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!