Započeto

Ravnopravan položaj i prava žena

Partije: BH Zeleni | Oblasti: Pravna država

BH Zeleni će se zalagati za transparentno vođenje politike, procesuiranje ekoloških zločina, slobodne medije i odgovorno informaciono društvo, ravnopravan položaj i prava žena i društvo bez diskriminacije.

Izvor: Izborni program BH Zeleni

Na 26. redovnoj sjednici održanoj 18.10.2023. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2023 – 2027. godine, s Operativnim planom institucija BiH za njegovu implementaciju u ovom periodu. Ovaj dokument predstavlja okvirni strateški dokument i daje smjernice za izradu operativnih planova institucija na svim nivoima vlasti u BiH. 

Gender akcioni plan BiH sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, a Operativnim planom su zacrtane aktivnosti koje će provesti nadležne institucije BiH u preciziranim rokovima do kraja 2027. godine. 

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na 28. sjednici održanoj 9.11.2023. godine donijelo Odluku o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Gender akcijskog plana BiH. Koordinacijski odbor, kao međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, koordinirat će provedbu i praćenje realizacije aktivnosti Gender akcijskog plana BiH.

Iz Agencija za ravnopravnopravnost spolova početkom 2024. godine za Istinomjer kazali su da je u skladu sa zaključcima donesenim na sjednicama Vijeća ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH krajem avgusta 2023. godine, ARS BIH MLJPI preduzela korake na izradi Plana mjera za provedbu GREVIO preporuka i pozvala relevantne institucije i nivoe vlasti da se uključe u ovaj proces.


U Programu rada VM BiH za 2023. godinu u prvom kvartalu je planirano donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u BIH za period 2023 – 2027.


U Programu ekonomskih reformi BiH 2023-2025, planirana je Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada“ 51.129,18 EUR (Aktivnosti se provode na nivou nadležnih obrazovnih vlasti).


U Budžetu Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, za sufinansiranjе radа sigurnih kuća za smještaj žena žrtava nasilja u porodici u okviru NVO, izdvojeno je 100.000 KM.


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Regionalna kancelarija UN WOMEN su bili domaćini sub-regionalnih konsultacija u sklopu priprema za 68. zasjedanje Komisije Ujedinjenih nacija za status žena (CSW) održanih 9.2.2024. godine. U zaključcima konsultacija sa ovog događaja potcrtani su neki od zajedničkih izazova BiH i zemalja regiona a to je nedovoljno investiranje u ekonomiju brige, veliki udio neplaćenog rada žena, rodni stereotipi u raspodjeli uloga između muškaraca i žena, rodno osjetljivo budžetiranje koje još uvijek nije zaživjelo i budžetska podrška ostvarivanju ravnopravnosti spolova koja nije na potrebnom nivou.


Vijeće ministara BiH jena 39. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH), održanoj 14.2.2024. godine, dalo saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Mikra za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope u iznosu od tri miliona eura za djelomično finansiranje mikrokredita, za žene koje vode poslove uglavnom u ruralnim područjima širom BiH, usmjerenih na jačanje ženskog poduzetništva.


Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić 7.3.2024. godine, prisustvovao je centralnom događaju u okviru globalne inicijative UN Women „Generacija za ravnopravnost“, platforme za zajednički rad na promociji rodne ravnopravnosti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!