Započeto

Postizanje potpune rodne ravnopravnosti

Partije: Naša stranka | Oblasti: Pravna država

Jedan od temeljnih programskih usmjerenja Naše stranke je postizanje potpune rodne ravnopravnosti, na čemu godinama radimo kroz naš program Inicijativa 50%.

Obrazloženje

Tokom dvije godine mandata 2022-2026, Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Na 26. redovnoj sjednici održanoj 18.10.2023. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2023 – 2027. godine, s Operativnim planom institucija BiH za njegovu implementaciju u ovom periodu. Ovaj dokument predstavlja okvirni strateški dokument i daje smjernice za izradu operativnih planova institucija na svim nivoima vlasti u BiH. 

Gender akcioni plan BiH sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, a Operativnim planom su zacrtane aktivnosti koje će provesti nadležne institucije BiH u preciziranim rokovima do kraja 2027. godine. 

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na 28. sjednici održanoj 9.11.2023. godine donijelo Odluku o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine. Koordinacijski odbor, kao međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, koordinirat će provedbu i praćenje realizacije aktivnosti GAP BiH.


Iz Agencija za ravnopravnopravnost spolova početkom 2024. godine za Istinomjer kazali su da su poduzete mnoge aktivnosti po ovom pitanju. U aprilu 2023. godine ARS BIH MLJPI je izdala Opću preporuku o razvoju materinstva i roditeljstva u BiH. Preporuka se, između ostalog, bavi i potrebom ujednačavanja minimalnih naknada za porodiljsko odsustvo i usaglašavanja definicije porodiljskog, očinskog i roditeljskog odsustva. U odgovoru ARS BiH za Istinomjer dalje se navodi da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je u julu 2023. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH što između ostalog dodatno uređuje oblast pororodiljnog odsustva koja ide u korist roditelja. Izmjene čekaju potvrdu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.


Vijeće ministara BiH jena 39. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH), održanoj 14.2.2024. godine, dalo saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Mikra za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope u iznosu od tri miliona eura za djelomično finansiranje mikrokredita, za žene koje vode poslove uglavnom u ruralnim područjima širom BiH, usmjerenih na jačanje ženskog poduzetništva.


U novoimenovanom sazivu Vijeća ministara BiH zastupljene su svega dvije žene – predsjedavajuća VM BiH Borjana Krišto, što je ujedno i prvi put da je žena na ovoj poziciji, te ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. Zastupljenost žena u ovom sazivu iznosi 20%.

Kako se navodi na stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH, 26. februara 2024. godine u prisustvu više od 60 žena diplomata, uspostavljena je Mreža žena diplomata u BiH pod nazivom WEDIN BH, čime se BiH pridružuje brojnim evropskim zemljama koje su uspostavile ženske diplomatske mreže.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!