Nije započeto

Jedinstveni model organziranja skladištenja naftnih zaliha

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Ekonomija

Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju i uspostavu jedinstvenog modela organiziranja skladištenja i zaliha nafte i naftnih derivata u izvanrednim situacijama (lokacija planirana u Dretelju) kako bi se i na taj način osigurala energetska sigurnost.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Iako je prethodna Vlada FBiH iskazala interesovanje za kupovinu terminala za naftu i naftne derivate u Čapljini tokom 2022. godine, u prvih 100 dana rada aktuelne Vlade FBiH nisu poduzete značajnije aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

U odgovoru na pitanje Istinomjera “da li su poduzete aktivnosti u cilju uspostave jedinstvenog modela skladištenja zaliha nafte i naftnih derivata na lokaciji Dretelj”, iz federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije naveli su sljedeće:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zajedno sa Vladom Federacije BiH poduzelo je aktivnosti u cilju uspostave skladištenja zaliha nafte i naftnih derivata na lokaciji Drete/j.

Privredno društvo “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, nikada nije ušlo u posjed imovine terminala ,Dretelj, odnosno nije realizovana Odluka Vlade Federacije BiH V. broj: 522/06, u dijelu kojom se Skladište pogonskog goriva “Dretelj” Čapljina daje na upravljanje i korištenje Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o, bez obzira na višegodisnju korespodenciju i pokušaje.

Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo Ministarstvo, Naftni terminal ,Dretelj, odnosno skladište pogonskog goriva je smješteno na dvije gruntovne parcele koje su u Zemljišnoj knjizi upisane kao – Privredne zgrade, ekonomsko dvorište, Mrkodol “Crnica”.

Do rata je terminal bio u posjedu JNA koja ga je koristila kao skladište pogonskog goriva, a formalno se u Zemljišnoj knjizi vodio kao organ upravljanja “Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane FNRJ”, a trenutno je, prema raspoloživim informacijama, u vlasništvu Hercegovačke banke d.d. Mostar u likvidaciji.

Shodno naprijed navedenom, bez rješavanja pravnog statusa terminalu Dretelj nije se ni moglo pristupiti, niti uspostaviti jedinstveni model skladištenja zaliha nafte i naftnih derivata na lokaciji Dretelj, nego je u kontekstu navedenog Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila privredno društvo ”Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo da sačini kompletnu lnformaciju o stanju terminala Dretelj, koja treba minimalno da sadrži procjenu tehničko-tehnološkog stanja terminala Dretelj, imovinsko pravni status terminala Dretelj i mogućnost eventualnog preuzimanja terminala Dretelj.

FMERI, 4.8.2023.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!