U progresu

Jačanje SKB Mostar

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Zdravstvo

Prioritetna politika jačanja sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite provodit će se na nekoliko razina: jačanje SKB-a Mostar.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Federalno ministarstvo zdravstva 31.5.2023. godine saopćilo je da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini donirala četiri RTG aparata zdravstvenim ustanovama u FBiH od čega je jedan aparat pripao Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac istakao je da osim što je riječ o aparatu visoke kvalitete, također isti spada u transportni što ujedno olakšava i povećava mogućnost njegove upotrebe u praksi. Vrijednost doniranih aparata je 615.000 dolara, bez PDV-a. 


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH dodijelila je 22.6.2023. godine Rješenje o akreditaciji i certifikaciji za pet organizacijskih jedinica u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i to: Klinici za infektivne bolesti, Klinici za ginekologiju i porodništvo, Klinici za urologiju, Transfuzijskom centru i Odjelu za plućne bolesti i TBC. U rješenju je navedeno da je pet organizacijskih jedinica ispunilo 100 posto akreditacijskih i certifikacijskih standarda propisanih u Standardima sigurnosti i kvalitete za bolnice.


Na održanoj devetoj sjednici Vlade FBiH 26.7.2023. godine, Vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, zaključkom usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH o ažuriranju Liste objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. od značaja za Federaciju BiH. Istovremeno je data i saglasnost na ovu listu.

Na listi se nalazi 12 objekata, od kojih su i klinike iz JZU SKB Mostar i to: Klinika za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Ravnateljstvo, Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu i Dijagnostički aneks.

Na osnovu provedenih mjera energetske efikasnosti, predlaženo je da se usvoji ažurirana lista od 12 objekata od značaja za FBiH u ukupnom procjenjenom iznosu od 8.735.758,50 KM sa PDV-om. Istaknuto je da je planirani iznos finanisiran iz dijela kredita koji je dodijeljen za FBiH.


Vlada Federacije BiH je na 31. hitnoj sjednici, održanoj 23.11.2023. godine na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar“, utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 7.000.000 KM. Ova sredstva raspoređena su za finansiranje projekta izgradnje Klinike za dječije bolesti SBK Mostar, u iznosu od 4.700.000 KM, te dogradnju objekta Tople veze radi osiguranja komunikacije Dječje klinike sa drugim bolničkim sadržajima u iznosu od 2.300.000 KM.

Nova zgrada Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar otvorena je 21. decembra 2023. godine a prostire se na 10.000 četvornih metara.


U SKB-u Mostar sredinom februara 2024. godine završeni su radovi na implementaciji mjera energetske učinkovitosti na Dijagnostičkom aneksu SKB-a Mostar, a koji obuhvaća Klinički zavod za radiologiju, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku i Zavod za nuklearnu medicinu.

Prema riječima federalnog ministra prostornog uređenja Željka Nedića u obnovu Dijagnostičkog aneksa površine nešto veće od 3.000 kvadratnih metara utrošeno je preko 581.000 KM, a izvedeni su radovi utopljavanja fasadnih zidova, zamijenjene su postojeće fasadne stolarija i bravarija, izvršena djelomična zamjena rasvjetnih tijela te unaprjeđen sustav grijanja i ventilacije. 


Za poticaj za zdravstvo u BiH za 2024. godinu osigurana su namjenska sredstva u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, u iznosu od 10,310.000 eura, odnosno oko 20,6 miliona KM.

Sredstva će Ministarstvo zdravstva sukcesivno doznačavati, tijekom 2024. godine, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za podmirivanje dijela dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, na način kako slijedi: za razdoblje od januara do marta 2024.godine, iznos od 3,110.000 eura jednokratno te za razdoblje od aprila do decembra 2024. godine, iznos od po 800.000 eura mjesečno, navedeno je 10.marta 2024. godine na portalu Grude Online.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!