Započeto

Jačanje centara za pružanje socijalne skrbi

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Socijalna politika

Prioritetne politike HDZ-a BiH odnosit će se na poboljšanje sustava jačanja centara za pružanje socijalne skrbi. (…)

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić 15.6.2023. godine u saopštenju povodom jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, a sa ciljem preventivnog djelovanja na prijestupničko ponašanje maloljetnika istakao je da je socijalna zaštita dovoljno dobro normirana, ali da se moraju poduzeti dodatne mjere kako bi se u primjeni i praksi postigli bolji rezultati. 

Delić je kazao da se do sada nije radilo na jačanju kapaciteta centara za socijalni rad u smislu omogućavanja kvalitetnog djelovanja koje im je po zakonu u nadležnosti.

Nadalje, u saopštenju se navodi da će Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku tražiti da se u odredbama Porodičnog zakona i Zakona o osnovama socijalne zaštite rješenja koja izdaju centri za socijalni rad bezuslovno poštuju od svih institucija i značajno ojačati kapacitete centara za socijalni rad i mogućnosti za njihov profesionalan rad. 

Na kraju je u saopštenju zaključeno da je neophodno ojačati centre za socijalni rad resursima, ljudskim kapacitetima, obezbijediti status socijalnim radnicima u Krivičnom zakonu, a u resornim zakonima donijeti odredbu o bezuslovnom poštivanju rješenja koja izdaju centri, a istovremeno osigurati i odgovornost centara za provođenje svih neophodnih mjera.


Ministar Delić izjavio je krajem februara 2024. godine da će Vlada Federacije BiH prvi put osigurati sredstva u svrhu unapređenja rada i poslovanja centara za socijalni rad.

Prema njegovim riječim, radi se o kapitalnom transferu u vrijednosti od dva miliona KM, dok se druga stavka odnosi na unapređenje rada i ljudskih resursa u svrhu provođenja federalnih propisa.


Krajem aprila 2024. godine saopšteno je da je za unapređenje socijalne zaštite u Federaciji BiH iz Budžeta izdvojeno više od 26,3 miliona KM.

Programi uključuju:

  • „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH” u iznosu od 3.000.000 KM. U okviru ovog transfera planirana je provedba aktivnosti na razvijanju postojećih i uspostavljanju novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanju uslova smještaja za korisnike i rada. Ovim aktivnostima obuhvaćeno je pet ustanova federalnog značaja – Bakovići, Drin, Ljubuški,Pazarić i Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo. Svrha programa je pružanje kvalitetnijih usluga smještaja i stručnog rada za 300 osoba koje borave ili rade u ovih pet ustanova socijalne skrbi.
  • „Tekući transferi neprofitnim organizacijama sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH”, u iznosu od 2.000.000 KM, ima za cilj stvaranje pretpostavki za kvalitetno pružanje socijalnih usluga kroz stvaranje uslova za nesmetano redovno funkcionisanje ustanova. Riječ je o Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH kroz sufinansiranje troškova rada i poslovanja (Ustanova Hum), te  Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH kroz subvencioniranje troškova grijanja i drugih energenata (ustanove Bakovići, Drin, Ljubuški i Pazarić).
  • „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sufinansiranje projekata za centre za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite”, osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM. Sredstva će se dodjeljivati u tri kategorije. Riječ je o nabavci stalnih materijalno-tehničkih sredstava, adaptaciji i uređenju postojećih objekata, te gradnji novih objekata.
  • „Tekući transferi neprofitnim organizacijama sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH”, u iznosu od 2.000.000 KM, ima za cilj stvaranje pretpostavki za kvalitetno pružanje socijalnih usluga kroz stvaranje uslova za nesmetano redovno funkcionisanje ustanova. Riječ je o Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH kroz sufinansiranje troškova rada i poslovanja (Ustanova Hum), te  Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH kroz subvencioniranje troškova grijanja i drugih energenata (ustanove Bakovići, Drin, Ljubuški i Pazarić).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!