Analize

Poslovna klima: Mnogo obećanja, slaba realizacija

Gotovo trećina obećanja stranaka na Vlasti u FBiH u ovom mandatu odnosila se na poboljšanje poslovne klime i finansijske i fiskalne poitike. Određeni broj ovih obećanja kasnije je uvršten i u Reformsku agendu za FBiH i Akcioni plan za njeno provođenje, međutim na ispunjavanju 51 obećanja u ovim podoblastima urađeno je malo. Na nivou Vijeća ministara BiH, partije su u ovim podoblastima dale tek 9 obećanja.

poslovna klima

U podoblasti finansijske i fiskalne politike, partije na vlasti u FBiH su dale svega dva obećanja. HDZ BiH je u svom predizbornom programu obećala da će smanjiti fiskalna opterećenja privrede, što je ocijenjeno kao započeto pošto je Vlada FBiH na sjednici održanoj 02. jula 2015. godine usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim su definisane olakšice na plaće za zaposlenike u tekstilnoj, kožarskoj i proizvodnji obuće, rudnicima uglja, kao i u tradicionalnim esnafskim zanatima.

Iz ove podoblasti i na državnom nivou su data samo dva obećenja, a oba su se odnosila na uvođenje diferencirane stope PDV-a, što su obećale SDS i PDP.

Obećanja iz podoblasti poslovne klime, od partija koje učestvuju u vlasti na nivou BiH, u svojim programima imale su SDA (5) i HDZ BiH (2).

Jedino obećanje koje je ocijenjeno kao započeto je ono koje se odnosi na korištenje resursa EBRD-a i Svjetske banke, dok je kao prekršeno ocijenjeno obećanje HDZ-a BiH o stvaranju političke i pravne stabilnosti za ulaganja u BiH. Ovo obećanje ocijenjeno je kao prekršeno iz razloga što se u prvoj godini tekućeg mandata već desila prekompozicija Vijeća ministara BiH u kojem su još uvijek upražnjena mjesta ministra saobraćaja i komunikacija i zamjenika ministra odbrane koja pripadaju SBB-u. Kako u bh. javnosti i dalje prevladavaju krupne političke teme, svakako ne možemo govoriti o stabilnoj političkoj situaciji.

Među neispunjenim obećanjima iz ove podoblasti na državnom nivou našlo se i ono ponovljeno koje je SDA dala i u prethodnom mandatu, a odnosilo se na formiranje agencije za razvoja malih i srednjih preduzeća na nivou BiH.

Na nivou FBiH, u podoblasti poslovne klime dato je ukupno 49 obećanja. Najviše ih je dala SDA, njih 25. HDZ je dala 21 obećanje, dok ih je SBB imao 3.

Kao započeto ocijenjeno je obećanje SDA o poboljšanju finansijske discipline jer je Porezna uprava FBiH u 2015. godini ostvarila ukupnu naplatu javnih prihoda za 8,12 % višu u odnosu na 2014. godinu.

S obzirom da je Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, rast BDP-a u IV kvartalu prošle godine iznosio 2,4%, obećanje SDA o godišnjem rastu BDP-a od 2,5%, dobilo je ocjenu u progresu.

Nekoliko neispunjenih obećanja ove stranke našlo se i u Akcionom planu za provođenje Reformske agende koji je usvojila Vlada FBiH, ali oni još uvijek nisu razmatrani. SDA je tako obećala da će usvojiti Zakon o koncesijama, Zakon o javno privatnom partnerstvu (u akcionom planu planiran za mart 2016. godine) i Zakon o multilateralnoj kompenzaciji čije donošenje se još uvijek čeka.

SDA je obećala i skoru uspostavu javnih e-registara procedura za licence i dozvole, no Vlada FBiH još uvijek nije provodila aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Iako su gotovo sve stranke koje participiraju u radu Vlade FBiH tokom predizbornih skupova isticale kako će im prioritet biti privlaćenje stranih investicija, izostalo je i usvajanje Zakona o strateškim investitorima, što je također bilo obećanje SDA. Sa druge strane Vlada FBiH je predložila Zakon o direktnim stranim ulaganjima, koji je u Parlamentu FBiH usvojen u julu 2015. godine.

Od 21 obećanja koje je dala HDZ na nivou FBiH, započet je rad na tek tri. Dva su se upravo odnosilo na poboljšanje poslovne klime za investiranje, a s obzirom da je Vlada FBiH donosila odluke o potporama preduzeća, kao ispunjeno ocijenjeno je i obećanje HDZ-a o davanju potpora i grantova za MSP.

Neispunjeno je ostalo obećanje ove stranke o lakšoj registraciji preduzeća, kao i obećanja o većim potporama izvoznicima, revidiranjima razvojnih strategija, zapošljavanju žena poduzetnica,…

Sve u svemu, progres u ispunjavanju obećanja u ovim podoblastima jako je mali. Dakle, od ukupno 51 obećanja na nivou FBiH evidentiran je rad na ispunjavanju njih tek 8, dok je na državnom nivu od 9 obećanja, zabilježen rad tek na 2.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!