Poslanik SNSD-a u NSRS, Bojan Vidić o Zakonu o zemljišnim knjigama FBiH

Odluka Ustavnog suda BiH od 31.05.2018. godine, po zahtjevu 29 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, ponovo je pokrenula salvu reakcija, mahom zvaničnika iz Republike Srpske. Jedna od njih bila je i izjava poslanika SNSD-a u Narodnoj skuštini Republike Srpske, Bojana Vidića.

Odluka Ustavnog suda BiH od 31.05.2018. godine, po zahtjevu 29 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, ponovo je pokrenula salvu reakcija, mahom zvaničnika iz Republike Srpske. Jedna od njih bila je i izjava poslanika SNSD-a u Narodnoj skuštini Republike Srpske, Bojana Vidića koji je tvrdeći da su “neustavni članovi 67. i 72. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH i da nisu usklađeni sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava”, dodao:

Prilikom formiranja zemljišnih knjiga u FBiH, za razliku od Republike Srpske, utvrđivanje podataka o vlasnicima vrši se bez pozivanja ljudi koji su višegodišnji vlasnici imovine. Ostavlja se rok od 30 dana za pribavljanje podataka, a da se pri tome ne pozivaju ljudi koji imaju imovinu.

Bojan Vidić, 04.06.2018.

Da članovi 67. i 72.  Zakona o zemljišnim knjigama FBiH nisu neustavni i da su u skladu sa  Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, potvrđuje pomenuta Odluka Ustavnog suda BiH u kojoj se navodi “da su odredbe čl. 63, 66, 67, 70, 71, 72. i 76. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. Evropske konvencije, članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, članom 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu i članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu”.

Ustavni sud BiH, 31.05.2018.

Osim toga, ono što stoji u članu 67. na koji se Vidić poziva, pobija njegove tvrdnje o “nepozivanju ljudi” i “ostavljanju roka od 30 dana za pribavljanje podataka”. Naime, član 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH tretira pitanje “najave postupka uspostavljanja” te kaže:

“(1) Zemljišnoknjižni ured najavljuje javnim objavljivanjem da predstoji uspostavljanje (izrađivanje) zemljišnoknjižnog uloška.

(2) Najava se objavljuje oglašavanjem na oglasnoj tabli suda i objavljivanjem u “Službenom glasniku BiH“, “Službenim novinama Federacije BiH“ i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini.

(3) Najava mora sadržavati:

1) najavu predstojećeg uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška;

2) oznaku nekretnine, njen položaj, osobine i površinu prema podacima iz katastra odnosno novog premjera,

3) oznaku (ime) vlasnika, ukoliko je to poznato zemljišnoknjižnom uredu ili se može utvrditi;

4) poziv licima koja polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Na zahtjev lica koja na osnovu prethodne rečenice tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo, rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana, kako bi im se omogućilo pribavljanje potrebnih dokaza.

(4) Lica koja nisu bila u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, u skladu sa odredbom stava 3. tačka 4. (druga rečenica) ovog člana.

(5) Ako se zainteresirana osoba ne prijavi u tom roku, zemljišnoknjižni ured vrši uspostavljanje na osnovu postojećih dokaza u skladu sa članom 64. ovog zakona”.

Kao što je vidljivo iz sadržaja ovog člana, “poziv licima koja polažu pravo na priznavanje vlasništva…” je upućen na predhodno navedeni način, te se daje rok “od 60 dana od dana najave…”. Osim toga u članu se kaže da “za lica koja…tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo, rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana”. Na kraju, Zakon ovim članom predviđa i mogućnost za “lica koja nisu bila u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja…”, te im daje “pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini…”.

Iz potonjeg je jasno da Zakon ne predviđa bilo kakav rok od 30 dana, kako navodi Vidić, već se, u zavisnosti od mogućnosti saznanja, te tvrdnji zainteresiranih lica on kreće u rasponu od 60 dana do godine dana.

Dodajući ovome da je Odlukom Ustavnog suda BiH utvrđeno da su članovi 67. i 72. u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, Istinomjer izjavu poslanika SNSD-a u Narodnoj skuštini Republike Srpske, Bojana Vidića ocjenjuje neistinitom.

(istinomjer.ba)

 

Izetbegović dosljedan po pitanju poštivanja Zakona o odbrani BiH

U svojim analizama pod nazivom Hoće li aktivacija MAP-a biti korištena za produbljivanje krize u BiH i Vladavina prava...

Nezavisni blok ostaje pri ranije izrečenim stavovima

Podsjećamo, netom nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) raspisala Opšte izbore 2018. godine, lider Nezavisnog bloka Senad Šepić je iznio stav u vezi sa koaliranjem Nezavisnog bloka u...


Mandatar za sastav novog saziva Vijeća ministara BiH u narednih sedam dana?

Na sjednici predsjedništva HDZ-a BiH održanoj 18.02.2019. godine, jedna od tema bila je i uspostava novih većina kako na federalnom, tako i na državnom nivou. Nakon pomenute sjednice, u...