Politika: Uštede u javnoj potrošnji

UštedeVisoka izdvajanja za plaće zaposlenih, visoki troškovi za materijale i usluge, kao i prekomjerna zaposlenost u administraciji predstavljaju suštinske probleme u stukturi javne uprave u Bosni i Hercegovini. Trenutna raspodjela novca iz budžeta za troškove javne uprave nije racionalna niti je održiva. Zabrinjavajući je i trend rasta troškova javne uprave zadnjih nekoliko godina, odnosno ukupna izdvajanja za osnovne javne službe, što uključuje izdvajanja budžeta institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i svih 10 kantona u Federaciji BiH. Uštede u javnoj potrošnji neophodne su Bosni i Hercegovini iz više razloga, kako socijalnih, tako i ekonomskih: sa jedne strane, ogromna stopa nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti u privatnom/proizvodnom sektoru, stvara situaciju u kojoj je održavanje troškova javne uprave na sadašnjem nivou jednostavno neodrživo. Sa druge strane, ukoliko se misli suštinski pozabaviti fiskalnom reformom, podsticanjem poslovnog okruženja i reformisati socijalni sektor na način da se on učini podsticajnim za novo zapošljavanje, vlast na svim nivoima u BiH moraće ostvariti značajne uštede u javnoj potrošnji kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje ovih politika.

Za detaljniji pregled trenutnog stanja troškova javne uprave, indikativna su budžetska izdvajanja za troškove javne uprave, odnosno plaće i naknade troškova zaposlenih u javnoj upravi, kao i izdaci za materijal, sitni inventar i usluge. Prema statističkim pokazateljima zavoda i agencija za statistiku (BiH, FBiH, RS), u periodu od 2006. do 2010. godine, izdvajanja za generalne javne službe porasla su sa 486 miliona KM 2006. godine na 744 miliona KM 2010. godine. Rast plata zaposlenih u javnoj upravi je znatno viši u odnosu na rast prosječnih plata. U 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu, rast plata u javnom sektoru iznosio 4.1% dok je prosječna neto plata u istom razdoblju zabilježila rast za 2.2% u FBiH i 1.7% u RS-u.

Prosječne bruto plate u privatnom sektoru su znatno manje od prosječnih mjesečnih plata u javnom sektoru (administracija, policija i socijano osiguranje) i obrazovanju. Vidljiv je i veći rast bruto plaća u javnom sektoru u odnosu na privatni sektor.

Cijelu politiku preuzmite na linku: Smanjenje javne potrošnje.

Pitajte Istinomjer!