Plate u FBiH i RS: Koliko razloga za slavlje imaju radnici u BiH

Plate radnika u BiH među najnižim su u regionu, a tokom protekle četiri godine gotovo da nikako nisu rasle u RS, dok je u FBiH primjetan blagi porast prosječne plate tokom aktuelnog mandata Vlade FBiH. Koliko radnici u našoj zemlji imaju razloga za proslavu Praznika rada, kolike su plate u dva bh. entiteta, te ko prima najvišu, a ko najmanju platu, Istinomjer vam donosi u nastavku.

Plate u RS stagniraju tokom mandata

 

Prosječne plate u RS nisu se mnogo mijenjale tokom aktuelnog mandata Vlade RS. Tako je prosječna neto plata u ovom entitetu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS u 2015. godini iznosila 831 KM; u 2016. godini – 836 KM, a u 2017. godini se vratila na 831 KM. Tokom prva tri mjeseca ove godine, prosjek isplaćenih plata u RS vraćen je na 836 KM.

Tradicionalno najviše isplaćene neto plate u ovom entitetu u prosjeku su one u sektorima finansija i osiguranja; informacija i komunikacija; proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i gasom; javne uprave, te sektora vađenja rude i kamena.

Tako je prosječna neto plata u ovim oblastima tokom prva tri mjeseca ove godine iznosila:

Finansije i osiguranje: 1346 KM
Informacije i komunikacije: 1181 KM
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom: 1118 KM
Javna uprava: 1110 KM
Vađenje ruda i kamena: 1096 KM

Sa druge strane najmanje prosječne neto plate tokom prva tri mjeseca ove godine su bile u oblastima građevinarstva; administracije i pomoćnih uslužnih djelatnosti; hotelijerstva i ugostiteljstva; umjetnosti, zabave i rekreacije i trgovine. Među najmanje plaćenim zanimanjima u RS su i ona u oblastima prerađivačke industrije; saobraćaja i skladištenja, ali i u oblasti poljoprivrede.

Građevinarstvo: 558 KM
Administracija i pomoćne uslužne djelatnosti: 561 KM
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 562 KM
Umjetnosti, zabava i rekreacija: 575 KM
Trgovina: 604 KM
Saobraćaj i skladištenje: 631 KM
Prerađivačka industrija: 652KM
Poljoprivreda: 704 KM

Prema podacima za protekle tri godine, najviše plate u RS imali su radnici u sektoru Finansija i osiguranja (1284 KM), a najnižu oni u sektoru Administracije i pomoćnih uslužnih djelatnosti (528 KM).

PODRUČJE 2017 2016 2015 Q 2015 – 2017
Finansije i osiguranje: 1321 1269 1261 1284 KM
Informacije i komunikacije: 1136 1161 1149 1149 KM
Proizvodnja i snabdijevanje električnom
 energijom i gasom:
1083 1074 1067 1075 KM
Javna uprava: 1098 1115 1104 1106 KM
Vađenje ruda i kamena: 1084 1090 1097 1090 KM
Administracija i pomoćne uslužne
 djelatnosti:
552 518 515 528 KM
Građevinarstvo: 548 537 520 535 KM
Umjetnosti, zabava i rekreacija: 564 548 551 554 KM
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 562 561 581 568 KM
Trgovina: 589 585 602 592 KM
Prerađivačka industrija: 638 626 612 625 KM
Saobraćaj i skladištenje: 630 626 629 628 KM
Poljoprivreda: 725 710 682 706 KM

Plate u FBiH u blagom porastu

 

Sa druge strane, prosječne plate u FBiH porasle su za 40 KM u prva dva mjeseca 2018. u odnosu na 2015. godinu. Prosječna neto plata u FBiH prema posljednjim podacima FZS je u 2015. godini iznosila 830 KM, u 2016. godini je porasla na 839 KM, da bi u 2017. godini iznosila 860 KM. Tokom prva dva mjeseca 2018. godine (Zavod još uvijek nije objavio podatke za mart) prosjek svih isplaćenih neto plata u FBiH je 870 KM.

Slično kao i u RS, najviše plate u FBiH imaju radnici u oblastima proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije; finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; javne uprave i odbrane, te informacija i komunikacija. U ovim oblastima, iznos prosječnih neto plata u februaru je bio:

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija: 1532 KM
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja: 1436 KM
Javna uprava i odbrana: 1268 KM
Informacije i komunikacije: 1238 KM

Najniže prosječne plate u FBiH su u oblastima hotelijerstva i ugostiteljstva; građevinarstva; administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti; prerađivačke industrije, te trgovine. Među tradicionalnim radničkim zanimanjima, rudarstvo je u FBiH sektor koji bilježi plate veće od prosječnih.

Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 528 KM
Građevinarstvo: 567 KM
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 599 KM
Prerađivačka industrija: 609 KM
Trgovina: 625 KM
Vađenje ruda i kamena: 998 KM

Prema prosjeku za posljednje tri godine u FBiH najviše plate imaju radnici u sektoru proizvodnje električne energije (1580 KM), a najnižu oni u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva (515 KM).

Prema podacima za protekle tri godine, najviše plate u RS imali su radnici u sektoru Finansija i osiguranja (1284 KM), a najnižu oni u sektoru Administracije i pomoćnih uslužnih djelatnosti (528 KM).

PODRUČJE 2017 2016 2015 Q 2015 – 2017
Proizvodnja i snabdijevanje električnom
 energijom:
1609 1573 1557 1,580 KM
Finansijske djelatnosti i djelatnosti
 osiguranja:
1473 1436 1402 1,437 KM
Informacije i komunikacije: 1281 1264 1247 1,264 KM
Javna uprava i odbrana: 1247 1232 1213 1,231 KM
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 529 509 507 515 KM
Građevinarstvo: 566 537 530 544 KM
Administrativne i pomoćne uslužne
 djelatnosti:
578 534 540 551 KM
Prerađivačka industrija: 626 595 572 598 KM
Trgovina: 627 596 583 602 KM
Vađenje ruda i kamena: 974 943 932 950 KM
Poljoprivreda: 839 809 795 814 KM

Ako pogledamo godišnji prosjek plata u oba entiteta tokom posljednje tri godine, možemo vidjeti da su radnici u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i drugim enegrentima u FBiH mnogo plaćeniji u odnosu na radnike iz RS u ovom sektoru, a razlika u primanjima iznosi blizu 500 KM. Radnici u drugim tradicionalno najplaćenijim zanimanjima kao što su informacije i komunikacije, javna uprava ili finansijske i djelatnosti osiguranja, također su plaćeniji od kolega u RS.

Sa druge strane, rudari u RS tokom posljednje tri godine primali su prosječno 1090 KM, dok su njihove kolege u FBiH imali dosta nižu platu 950 KM. Radnici u prerađivačkoj industriji u FBiH također su bili nešto slabije plaćeni u FBiH nego u RS, kao i radnici u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

S obzirom da su tradicionalno radnička zanimanja već duži niz godina upravo ona u kojima se najmanje zarađuje u oba bh. entiteta, možemo zaključiti kako ni ove godine oni zaposleni nemaju pretjerano mnogo razloga za proslavu 1. maja.

(Istinomjer.ba)

 

Aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta nisu urodile plodom

Bez obzira na sve aktivnosti koje su vlasti u Bosni i Hercegovini provodile u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u...

Hrvatska će “voditi brigu” o imovini Bosne i Hercegovine

Ni nakon više od 20 godina nakon završetka rata država Bosna i Hercegovina nije riješila status svoje imovine koju ima u državama bivše Jugoslavije. Pouzdanih i zvaničnih procjena o imovini, odnosno...

Iako su se na to obavezale, vlasti u BiH ne štede

Iako su se svi nivoi vlasti u BiH obavezali na uštete kada je u pitanju javna potrošnja, u posljednje vrijeme svjedočimo brojnim odlukama koje nisu u skladu sa preuzetim obavezama. Naime, kada je...