Analize

DNS: Nejasna vizija, slabi rezultati

“Istinomjer” daje pregled predizbornog programa i dosadašnjeg rada na ispunjavanju obećanja DNS

Demokratski narodni savez RS je na Opšte/opće izbore 2010. izašao sa programom koji je sadržao 87 obećanja. Pored toga što je imala najmanji broj obećanja, program ove partije ocijenjen je i kao najnekonkretniji među strankama koje su formirale vlast u oba entiteta, sa svega 5,75 posto konkretnih, 79,32 posto nekonkretnih i čak 14,94 posto neutemeljenih obećanja.

DNS je specifična u odnosu na druge stranke i po tome što jedina nije većinu svog programa posvetila ekonomiji. Iz ove oblasti, DNS je dao 23 obećanja, iz socijalne i zdravstvene politike 18, državnog uređenja 17, a najviše se obećanja našlo u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i sporta (24). DNS je ujedno i jedina partija u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj koja je u svom programu dala i obećanja iz oblasti nauke i tehnologije, premda veoma nekonkretna.

Tokom prvih 6 mjeseci rada Vlade RS, DNS je imao samo 1 obećanje za koje se sa velikom vjerovatnoćom može predvidjeti ispunjavanje do kraja mandata, za 20 obećanja ta je vjerovatnoća bila djelimična, a za 37 slaba ili nikakva. Nakon navršene godine aktuelnog mandata, situacija se nije bitno izmijenila. Od 60 praćenih obećanja (ostatak je ocijenjen previše nekonkretnim ili se odnosi na državni nivo vlasti), veliku vjerovatnoću za ispunjenje sada ima 2 obećanja, srednju 24, a slabu 34.

Iz oblasti ekonomije DNS je uglavnom dao obećanja vezana za privlačenje stranih investicija, podsticanje razvoja zadruga u poljoprivredi, te socijalno pravednu i ekonomski podsticajnu privatizaciju – u sve tri sfere, rezultati su izostali tokom prve godine mandata u Vladi RS. Nešto bolje rezultate ova partija zabilježila je u oblasti socijalne politike, gdje su novi zakoni o PIO i pravima boraca donijeli pozitivne pomake za obećanja koja su se ticala razdvajanja prava po osnovu radnog staža od drugih prava, te reforme penzionog sistema. No, obećanja DNS-a o podsticanju zapošljavanja penzionera ne samo da nisu započeta, već se sa sigurnošću može tvrditi da su, s obzirom na trend rasta nezaposlenosti, veoma nerealna i de facto nemoguća za ispuniti, a sličnu vjerovatnoću ima i obećanje o povećanju iznosa penzija u RS. U oblasti obrazovanja i nauke, u kojoj je ova partija dala najviše obećanja, postignuti su određeni rezultati u oblasti cjeloživotnog obrazovanja i prekvalifikaciji kadrova na tržištu rada, no izostalo je usvajanje najavljenih razvojnih, obrazovnih i naučnih strategija, kao i strategije stambenog zbrinjavanja mladih. Pored toga, izdvajanja za nauku i naučna istraživanja u aktuelnom mandatu su smanjena, suprotno obećanjima DNS. U oblasti politike, tj. državnog uređenja, DNS je dao svega 2 konkretna obećanja, dok je ostatak uglavnom neutemeljen i nekonkretan, a jedino započeto obećanje iz ove oblasti odnosi se na jačanje lokalne samouprave.

Ukupno gledajući, može se reći da se program DNS-a mahom bavio najavljivanjem strateškog razvijanja određenih oblasti, no u dosadašnjem radu Vlade RS nije bilo puno pomaka u tom pravcu. Iz programa DNS-a jako je teško iščitati viziju ove partije o svom djelovanju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, a samim tim i pratiti njen rad na ostvarivanju svojih – veoma uopštenih i maglovitih – predizbornih ciljeva.

Ocjena progresa u ispunjavanju obećanja: DNS u prvih godinu dana rada Vlade RS

U progresu: 2

Započeto: 24

Prekršeno: 2

Zaustavljeno: 2

Nije započeto: 15

Neutemeljeno: 15

Nedovoljno konkretno/državni nivo: 27

Ukupno: 87

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!