Istina

Alma Kratina istinito o neizvršenoj reviziji NTF Ploče

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Alma Kratina (DF) komentarisala je za Televiziju N1 budžet Federacije BiH za 2023. godinu, koji je usvojen u tom domu 26.1.2023. godine.

Izvor: Agencija Anadolija

Kratina je tom prilikom istakla da je i za ovu godinu u budžetu Federacije BiH planirano izdvajanje četiri miliona KM za naftni terminal u Pločama iako to privredno društvo nije dozvolilo da se izvrši planirana revizija finansijskih izvještaja.

Evo imamo i nova četiri miliona za Naftni terminal Ploče, a ja kao članica Komisije za reviziju u prošlom mandatu svjedočim tome, kao i javnost, da u Naftni terminal Ploče Ured revizora nije mogao ni ući da napravi reviziju i revidira subjekt iako je Vlada tu većinski vlasnik. I mi sad imamo nova ulaganja, na toj razini, a nemamo pojma šta se tamo dešava.

Alma Kratina, 26.1.2023.

Za Naftne terminale Federacije d.o.o. (NTF) Ploče unazad najmanje tri godine iz budžeta Federacije BiH izdvajaju se četiri miliona KM.

Prema izvještajima o izvršenju budžeta FBiH za 2020. i 2021. godinu, za NTF d.o.o. Ploče izdvojena su četiri miliona KM i za 2020. i za 2021. godinu. Isti iznos sredstava planiran je i budžetom Vlade FBiH za 2022. godinu.

Prema informaciji sa stranice Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Planom revizije za 2021/2022. godinu utvrđeno je da će se izvršiti finansijska revizija NTF d.o.o. Ploče za 2021. godinu.

Kako se navodi u saopštenju Ureda za reviziju, NTF je u 100% vlasništvu društva Operator – Terminali Federacije (OTF) d.o.o. Sarajevo putem kojeg se izdvajaju značajna budžetska sredstva za NTF. Važno je napomenuti da je OTF u 100% vlasništvu Vlade FBiH.

Prethodna revizija najavljena je dopisom od 7.12.2021. godine, na koji je predsjednik uprave NTF-a 21.12.2021. godine dostavio odgovor i naveo da je Ured za reviziju neovlaštena institucija s obzirom na to da je NTF trgovačko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj, te je uputio Ured da se obrati Upravi Društva OTF u svojstvu Skupštine NTF-a.
Ured se 22. 12. 2021. godine obratio Skupštini NTF-a kako bi se omogućile daljnje aktivnosti na obavljanju finansijske revizije. Međutim, iako je Skupština pismeno tražila od NTF-a da se dostavi tražena dokumentacija, to nije ispoštovano

Ured za reviziju FBiH, 17.5.2022.

Imajući u vidu da Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju, 13.5.2022. godine donesen je Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije NTF-a.

Vrijedi spomenuti da je izvršena revizija društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu u kojem je dato negativno mišljenje. Jedan od osnova za negativno mišljenje tiče se i NTF d.o.o. Ploče

Na datum bilansa nije izvršena procjena umanjenja vrijednosti sredstava, u skladu s Računovodstvenim politikama i MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti sredstava, za iskazana ulaganja u zavisno društvo Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče u iznosu od 19.242.517 KM, kao i za nekretnine, postrojenja i opremu iskazane u iznosu od 26.808.352 KM. To može imati za posljedicu da je nadoknadivi iznos sredstava manji od njihove knjigovodstvene vrijednosti, odnosno da su sredstva i finansijski rezultat za 2020. godinu precijenjeni.

Izvještaj o finansijskoj reviziji
„Operatora – terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 2020.

Imajući u vidu da se iz budžeta Federacije BiH unazad nekoliko godina izdvajaju sredstva za NTF d.o.o. Ploče iako Uprava NTF-a nije omogućila obavljanje revizije, tvrdnju Alme Kratine Istinomjer ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!