Informatizacija rada organa uprave

|

Za postizanje konkretnih promjena u cilju stvaranja efikasnije lokalne uprave, neophodno je izraditi i sprovesti organizacionu šemu i sistematizaciju koja će jamčiti efikasniju općinsku administraciju, neopterećenu političkim i drugim pritiscima, koja će biti skrojena po suvremenim evropskim načelima i koja će građanima pružati kvalitetne usluge i stvarati uvjete za prijeko potreban razvoj. U tom pravcu odmah po preuzimanju dužnosti načelnika planiram provođenje slijedećih aktivnosti:

• informatizirati rad organa uprave

Objašnjenje cilja

parametri neprecizno definisani

Objašnjenje mjere

parametri neprecizno definisani

Napomene

Općinsko vijeće Bosanska Krupa je 2009. godine prihvatilo Općinski akcioni plan realizacije komponente “Podrška Općinskom vijeću” u okviru projekta “Lokalno je primarno”, koji je realiziran uz pomoć OSCE-a. Projekat je trajao tri godine i završen je u julu 2012. Komponenta “Podrška Općinskom vijeću” se sastojiala od tri elementa: poboljšanje funkcioniranja Općinskog vijeća, povećanje odgovornosti izvršne vlasti i poboljšanje komunikacije sa građanima. U okviru poboljšanja komunikacije sa građanima, uspostavljeni su mehanizmi za komunikaciju između Općinskog vijeća, vijećnika, radnih tijela i građana, te ocjenjivanje rada Općinskog vijeća i vijećnika putem anketiranja građana i nevladinog sektora. Usvojeni dokumenti u okviru elementa “Poboljšanje komunikacije s građanima” su: Odluka o učešću lokalnog građanstva u vršenju javnih poslova; Odluka o transparentnosti rada Općinskog vijeća; Odluka o utvrđivanju procedure za ocjenu rada Općinskog vijeća i vijećnika (putem anketiranja predstavnika organizacija civilnog društva i građana); Plan održavanja vijećničkih sati; Izvještaj o održanom vijećničkom satu; Izrada info letka nakon održane svake sjednice Općinskog vijeća i distribucija istog civilnom društvu i predstavnicima mjesnih zajednica. 2009. godine napravljen je nova web-strana općine, sa obuhvatnim informacijama o općini, radu općinskih organa, te dokumentacijom zvaničnih akata organa općinske uprave.
2011. godine završena je prva faza Projekta upravne odgovornosti (GAP) u općini Bosanska Krupa, u kojoj je istaknut dobar rad informatičkog tima prva faza Projekta upravne odgovornosti (GAP) u Jedinstvenom općinskom organu uprave u općini Bosanska Krupa. U Programu rada općinskog načelnika za 2012 godinu navedena je realizacija druge faze GAP projekta, koji obuhvata realizaciju Općinskog akcionog plana sa pet projekata sufinansiranih od strane Projekta upravne odgovornosti i to: Unapređenje postupka izdavanja dozvola za legalizaciju bespravno podignutih naselja, Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima, Unapređenje sposobnosti općine za upravljenje informacionim tehnologijama, Program licenciranja software-a i Višegodišnje planiranje budžeta Općine Bosanska Krupa i Programa kapitalnih investicija. Pored ovoga, planirana je i realizacija projekta „Giljotina propisa“ u saradnji sa IFC-om, čiji su ciljevi: efikasna organizacija i pojednostavljenje administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole, licence, uvjerenja i saglasnosti na nivou općine; povećanje transparentnosti implementacije administrativnih postupaka na lokalnom nivou, te smanjenje troškova poslovanja u Općini; on-line baza svih usluga koje Općina pruža sa obrascima, troškovima postupaka i rokovima za direktan pristup građanima i poslovnom svijetu, te utvrđivanje i poštovanje novih, kraćih rokova trajanja postupaka.

Prema informacijama sa zvanične web-stranice općine Bosanska Krupa „u okviru II faze GAP-a, Projekta upravne odgovornosti u BiH, a u cilju efikasnijeg rješavanja komunalnih problema po zahtjevima građana, privrednim i javnim sektorom, Općina Bosanska Krupa uspostavila je u januaru 2012. god. servis „48 sati“ kojim se podnosiocu zahtjeva, koristeći moderne i funkcionalne metode, omogućilo da u roku od 48 sati dobije traženi odgovor vezan za određenu problematiku. Putem ovog servisa, građani/ke Bosanske Krupe mogu dobiti informacije ili poslati zahtjeve iz sljedećih oblasti komunalnih usluga: vodosnabdijevanje, odvođenje otpadnih i oborinskih voda, odvoz otpada, divlje deponije, održavanje zelenih površina, inspekcije službe, javna rasvjeta, saobraćajna signalizacija, psi lutalice, lokalni i nekategorisani putevi, kontejneri i korpe za otpad, te zimsko održavanje puteva.Pored ovog servisa, uspostavljen je i online registar obrazaca za određene određene takse i informacije o radu općinske uprave.

Prema informacijama iz nadležne službe Općine Bosanska Krupa Općina Bosanska Krupa raspolaže i u svom radu primjenjuje savremene informatičke programe Docu Nova – program za elektronsko praćenje dokumenata, zahtjeva korisnika usluga i stanja rješenosti; Data Nova – program za elektronsku evidenciju i izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga, Finova – integralni program za finansijsko-budžetsko poslovanje, sa modulom za kadrovsku evidenciju, koji omogućavaju brže i efikasnije pružanje usluga građanima, program za katastar, program za praćenje naplate neporeznih prihoda, program za kreiranje, praćenje i izvršenje budžeta. Nakon uvođenja nekoliko novih aplikacija, ove godine implementirano je prevođenje svih pisanih dokumenata koji se zaprimaju u elektronskoj formi skeniranjem, osigurana potrebna opremu i prilagodili organizaciju tako da se sada stvarni proces potpuno odvija kroz softwer i omogućuje puni nadzor.
Uporedo s tim razvijana je baza prostornih podataka u okviru geografsko-informacionog sistema, a u tu svrhu pribavljen je GIS softwer, kao i specijalizovana ORACLE baza za pohranjivanje prostornih tipova podataka. Kombinaciom već urađenog informacionog sistema organa uprave sa geografsko-informacionim sistemom koji je u izradi, a već su skraćeni administrativni rokovi rješavanja zahtjeva, (a koji se tiču prostora-lokacije), će se svesti na krajnje minimalne rokove. Uposlenici organa uprave su prema istom izvoru obučeni, aktivno koriste i razmjenjuju podatke putem elektronskih baza sa vanjskim institucijama. U okviru GAP projekta realizovan je između ostalog i projekt provjere stanja predmeta putem SMS.

 

  • Reset