Istinomjer provjerava i ocjenjuje:

 1. Izjave nosilaca javnih funkcija;
 2. Ispunjenost predizbornih obećanja.

Ocjene izjava

 

Istinomjer kontinuirano prati izjave koje daju nosioci javnih funkcija na različitim nivoima vlasti i ocjenjuje ih u odnosu na tri kategorije – istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti obećanja. Izjave koje se ocjenjuju uvijek se odnose na aktuelna pitanja od javnog značaja. U kategoriji istinitosti, ocjenjuju se one izjave koje sadrže tvrdnje vezane za objektivne činjenice, čija se tačnost može utvrditi objektivnom provjerom. U kategoriji dosljednosti ocjenjuju se i subjektivni stavovi nosioca javnih funkcija o pitanjima iz domena njihovog rada i nadležnosti, kao i njihovo djelovanje u odnosu na iznesene stavove

Ocjena istinitosti podrazumijeva utvrđivanje činjenica o tvrdnjama koje javno iznose nosioci funkcija. Ukoliko se iznesena tvrdnja podudara sa činjenicama, izjava se ocjenjuje kao istinita; ukoliko se ne podudaraju u cjelini, ocjenjuje se kao poluistina, dok se izave koje nemaju nikakvo uporište u činjenicama ocjenjuju kao neistinite.

Ocjena dosljednosti daje se na osnovu poređenja trenutnih i ranijih javno iznesenih stavova političkog/e aktera/ke. Ukoliko se stavovi o nekom pitanju ne mijenjaju tokom javnog angažmana praćene osobe, takve izjave se ocjenjuju dosljednim. Ako je došlo do značajnog zaokreta u stavovima, takve se izjave ocjenjuju nedosljednim.

Istinomjer takođe bilježi obećanja koja daju nosioci javnih funkcija tokom svojih mandata i ocjenjuje njihovo ispunjavanje u najavljenom roku, ili, u slučaju kada vremenski rok nije preciziran, u razumnom roku u odnosu na sadržaj obećanja. U zavisnosti od stepena ispunjenosti datih obećanja, ona mogu biti ocijenjena kao neispunjena, djelimično ispunjena ili ispunjena.

 

Praćenje ispunjenosti predizbornih obećanja

 

Ispunjenost predizbornih obećanja prati se na državnom i entitetskim nivoima tokom četiri godine mandata. Jednom godišnje Istinomjer objavljuje izvještaj o progresu u ispunjavanju datih obećanja. U predizbornoj godini, neposredno prije izbora, objavljuje se finalni izvještaj o ispunjenosti obećanja datih na početku mandata. Prilikom praćenja lokalnog nivoa vlasti, Istinomjer je do sada objavljivao samo finalne izvještaje o ukupnoj ispunjenosti obećanja u svakoj pojedinačnoj opštini.

 

Kategorizacija obećanja

 

Obećanja na državnom i entitetskom nivou podijeljena su po tematskim oblastima koje se javljaju u programima partija. Na ovaj način, moguće je utvrditi koje su oblasti i koje politike prioritetne za pojedinačne partije i za partijske koalicije u vršenju vlasti, te dobiti pregled efikasnosti ispunjavanja obećanja u pojedinačnim oblastima. Obećanja na lokalnom nivou nisu podijeljena na ovaj način, s obzirom na ograničen opseg djelovanja lokalne vlasti.


Oblasti koje su identifikovane u predizbornim platformama partija na državnom i entitetskim nivoima su:

 1. Pravna država (sa podoblastima: pravosuđe; bezbjednost; borba protiv korupcije i revizija privatizacije; ljudska prava, medijske slobode i odnosi sa civilnim društvom; ratni zločini)
 2. Ekonomija (sa podoblastima: industrija; infrastruktura; zaštita okoliša; turizam; trgovina; poljoprivreda; energetika; poslovna klima i investicije; privatizacija; tržište, finansijska i fiskalna politika)
 3. Socijalna politika (sa podoblastima: izbjegla i raseljena lica i pitanja povratka; penzijsko-invalidsko osiguranje; zaštita socijalno ugroženih kategorija; boračka pitanja; porodica, djeca i mladi)
 4. Zdravstvo
 5. Državno uređenje (sa podoblastima: javna uprava; lokalna samouprava; ustavno uređenje; izborni sistem; uloga OHR-a i međunarodne zajednice; vrijednosni sistem)
 6. Spoljna politika (sa podoblastima: EU i NATO integracije; regionalni odnosi; odnosi sa dijasporom; ostali spoljnopolitički odnosi)
 7. Obrazovanje (sa podoblastima: obrazovanje; nauka; mladi; kultura; sport)

Pored podjele na tematske oblasti, obećanja su kategorisana i prema nivou vlasti na koji se odnose (nivo vlasti koji je specifično naveden u programu partije u okviru datog obećanja, ili, u slučaju da nije preciziran, nivo vlasti koji ima nadležnost za ispunjavanje takvog obećanja, ukoliko u njegovom radu učestvuje partija koja je dala obećanje).

 

Ocjenjivanje ispunjenosti obećanja

 

U ovoj kategoriji postoji spektar ocjena koje pokazuju da li i u kojoj mjeri postoji napredak u provođenju obećanja (tokom mandata) i da li je obećanje ispunjeno (na kraju mandata).

Tokom praćenja progresa u ispunjavanju obećanja, ona se ocjenjuju na sljedeći način:

U kategoriji obećanja sa niskom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “nije započeto” (ocjena se daje ako nije bilo aktivnosti koje bi dovele do realizacije ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “zaustavljeno” (došlo je do stagnacije u radu na ostvarivanju ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “prekršeno” (poduzimane su aktivnosti koje su dovele do rezultata suprotnih obećanom)
 • “neutemeljeno” (obećanje je nemoguće ispuniti u obliku u kom je dato u izbornom programu, ili je tako formulisano da je nemoguće ocijeniti njegovu ispunjenost)

U kategoriji obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “započeto” (ostvareni su preduslovi za dalji rad na obećanju, ali veći dio obećanog nije urađen)  

U kategoriji obećanja sa visokom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “u progresu” (ocjena se daje ako je postignut značajniji napredak u realizaciji ciljeva postavljenih obećanjem)
 • “ispunjeno” (ako su ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem)

U finalnom izvještaju o ispunjenosti obećanja u proteklom mandatu, ona se ocjenjuju na sljedeći način:

U kategoriji neispunjenih obećanja nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “neispunjeno” (ocjena se daje ukoliko ciljevi obećanja nisu ispunjeni)
 • “ispunjeno manjim dijelom” (obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve)
 • “prekršeno” i “neutemeljeno” (vidjeti gore)

U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja nalaze se obećanja čiji su ciljevi djelimično ostvareni u proteklom mandatu

U kategoriji ispunjenih obećanja nalaze se obećanja sa sljedećim ocjenama:

 • “ispunjeno” (ako su ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem)
 • “ispunjeno većim dijelom” (ako su ciljevi koji su postavljeni obećanjem ostvareni u značajnoj mjeri, ili ako su sve poduzimane aktivnosti bile u skladu sa postavljenim ciljem, čak i ako on nije potpuno ostvaren)

Svako obećanje predstavljeno je na sajtu istinomjer.ba, uz podatke o tome koja partija ga je dala u svom izbornom programu, u kojoj se tematskoj oblasti nalazi, te uz ocjenu progresa ispunjenosti i detaljno obrazloženje ocjene. Obrazloženje sadrži podatke o tome koje su aktivnosti preduzimane na ispunjavanju obećanja i koji su rezultati postignuti do tog trenutka.

Prilikom ocjenjivanja obećanja, koriste se sljedeće kategorije izvora: zvanični izvori (zapisnici sa sjednica parlamenata i vlada; nacrti, prijedlozi i usvojeni zakonski, strateški i drugi zvanični akti, podaci dobijeni od nadležnih institucija po upitima ili zahtjevima za pristup informacijama, obavještenja i saopštenja o radu organa vlasti i javnih institucija; statistički podaci i druge relevantne informacije javnih institucija; javni budžeti); medijski izvori (izvještaji o radu organa vlasti); istraživanja i podaci organizacija civilnog društva, kao i izvještaji i istraživanja međunarodnih tijela i organizacija (sa kredibilitetom i ekspertizom u specifičnim oblastima istraživanja). Svi izvori su jasno navedeni (uključujući linkove na sadržaje koji se nalaze online) u obrazloženjima ocjena svakog obećanja.

Pored pojedinačnih obećanja sa ocjenama i obrazloženjima, Istinomjer objavljuje i izvještaje sa pregledom statistike ispunjenosti predizbornih obećanja, uključujući rezultate po oblastima, strankama, te nivoima vlasti. Ukupan rezultat u ispunjavanju obećanja stranaka koje čine koaliciju na određenom nivou vlasti, tretira se kao ukupna ispunjenost obećanja na tom nivou vlasti i prikazuje se u finalnim izvještajima.