Započeto

Zadovoljavanje razvojnih potreba djece

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti:

• zadovoljavanjem razvojnih potreba djece;

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlada RS je radila na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Program DNS

Vlada Republike Srpske usvojila je na 77. Sjednici (26.6.2020.) Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2020/2021. godinu i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, te učenike koji su treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola), za što su budžetom za 2020. godinu i planirana sredstva. Prema trenutnim podacima, za školsku 2020/2021. godinu trebalo bi obezbijediti udžbenike za oko 9.400 učenika prvog i oko 9.450 učenika drugog razreda osnovnih škola, dok je ukupno 10.275 učenika koji su treće ili naredno dijete po redu rođenja iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola). Takođe, moramo napomenuti da će Ministarstvo porodice, omladine i sporta i za školsku  2020/2021. godinu obezbijediti udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, i to za djecu od trećeg do devetog razreda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pripremi projekta „Kamp rehabilitacije za djecu sa specifičnim oboljenjima – 2020.“, te zadužila JU Javni fond za dječiju zaštitu da aktivnosti vezane za realizaciju projekta u 2020. godini provede u skladu sa zakonskim propisima i predviđenom dinamikom.

Novi projekat podrške za djecu sa hroničnim oboljenjima u Republici Srpskoj zasnovan je na interdisciplinarnom pristupu i tretmanu djeteta i porodičnog sistema uopšte kroz „Kamp rehabilitacije za djecu sa specifičnim oboljenjima-2020.“ Ciljevi ovog projekta su:

Smanjiti učestalost broja hospitalizacija, dužinu boravaka u bolnici, upotrebu lijekova i produžiti mirne periode bez pogoršanja simptoma;

Pedagoški rad sa djecom i porodicama, 

Psiho-socijalno osnaživanje djece i roditelja kroz edukaciju i kontakte sa djecom sa istim i sličnim zdravstvenim problemima i njihovim roditeljima,

Fizičko-rekreativne aktivnosti, zdravi stilovi života

Regionalno povezivanje roditelja i djece sa hroničnim oboljenjima.

Ciljevi Projekta su usmjerani ka stvaranju bar djelimično približnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece, čiji je razvoj osujećen nepovoljnim socijalnim, porodičnim, materijalnim ili zdravstvenim prilikama. Realizacijom projektnih ciljeva se pruža direktna podrška razvojnim potrebama djece, ali i njihovim porodicama u ostvarivanju osujećene socijalizatorske, zaštitne, ekonomske a ne rijetko i vaspitne funkcije porodice. Sem toga, ovaj Projekat će senzibilizovati društvo u cjelini za potrebe i probleme djece najosjetljivijih kategorija.

U toku 2020. godine planirano je da kroz rehabilitacijski kamp prođe ukupno do 300 djece sa specifičnim oboljenjima i roditelja (po potrebi) uz prateće osoblje i podršku porodice. Maksimalno planirani broj lica koji će biti obuhvaćen Projektom, uključujući i stručno osoblje je 370.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2020.“, te donijela zaključak kojim se otkazuje realizacija ovog projekta u 2020. godini zbog pandemije virusa korona. Vlada je zadužila JU Javni fond za dječiju zaštitu da već nastale ugovorne obaveze kroz aneks ugovora preusmjeri na realizaciju ovog projekta u 2021. godini, a u skladu sa postojećim okvirnim sporazumima.

Podsjećamo, da JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske već osamnaest godina realizuje projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske”. Tokom svih tih godina u Projektu je učestvovalo više od 32.000 lica, odnosno djece dvanaest najosjetljivijih kategorija i odraslih lica (vaspitača, stručnog osoblja, roditelja-pratilaca djece sa smetnjama u razvoju). Projektom su obuhvaćena djeca na području Republike Srpske, čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima. Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima (pobjednicima na republičkim i državnim takmičenjima), na inkluzivnom principu, provode deset (ili osam) dana u odmaralištu na moru. Uzrasna dob djece – učesnika je od 6 do 15 godina, za lica sa smetnjama u razvoju do 17 godina.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!